Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Cykly Perry Rhodana > Cyklus 15
hledat
Díly:900999 (100 dílů)
Čas děje: 3587
Autoři:William Voltz, Ernst Vlcek, Kurt Mahr, H.G. Francis, Marianne Sydow, Hans Kneifel, Clark Darlton, H.G. Ewers, Peter Griese, Peter Terrid
V Kosmických hradech Mocných se nalézá klíč, který společně s Laireho okem, otevírá cestu za Materiální zdroje. Perry Rhodan se tam chce pokusit dospět, musí se ale nejdříve vypořádat s Gäajským mutantem Boytem Margorem.

V galaxii Algstogermaht se Pozemšťané dozvědí více o událostech kolem robota Laireho. Byl stvořen kosmokraty, kteří žíjí na druhé straně materiálních zdrojů. Laire sloužil jako spojovací článek mezi nimi a Sedmi Mocnými. Pomocí svého levého oko se mohl dostat za materiální zdroje.

Laire byl postaven již dlouho před tím, než 36 národů ze spolku Oldtimerů začalo budovat hvězdný Roj. Při plnění tohoto úkolu mnoho národů zaniklo a zdegenarovalo, jedni se proti kosmokratům vzbouřili, ukradli Lairemu levé oko, a chtěli se pomocí něj dostat za materiální zdroje a napadnou kosmokraty. Nakonec ale zjistili, že oko pasuje jen k jednomu určitému materiálnímu zdroji.

Po Bardiocově zradě se k němu Laire připojil a společně ukryli ukořistěnou spórovou loď PAN-THAU-RA. Poté co Laire bezvýsledně čekal celá dlouhá století na Bardiocův návrat, rozhodl se chopit vlastní iniciativy. Vybral pro spórovou loď nový úkryt, ovlivňoval Wyngery pomocí Všehokola, a zakládal pátrací komanda, která pro něj hledala ztracené oko.

Mezitím se situace ve Sluneční soustavě mezi Pozemšťany a Loowery zdramatizuje. Baya Gheröl, sedmiletá holčička, je jediná, která chápe způsob myšlení Loowerů a stane se tak prostředníkem mezi nimi a Pozemšťany.

Pod velením Zdrojoznalce Pankha-Skrina už po generace pátrá flotila Loowerů po materiálním zdroji, ke kterému pasuje Laireho oko. Až tento určitý zdroj naleznou, chtějí jím projít a provést preventivní úder proti kosmokratům, aby zabránili svému zničení. Na začátku roku 3586 se jim to konečně povedlo: Pankha-Skrinsova flotila nalezla správný materiální zdroj. Okamžitě poté je Zdrojoznalec unesen Zaphoory, kteří se usídlili v kosmikém Hradě Mocného Murcona. Tam také únosci Loowera odvezou. V gravitačním centru Hradu se nachází Schleirerkuhle, což je poslední Murconovo útočiště. Před dlouhými časy přijal Mocný do Hradu hosty, jejichž potomky jsou Zaphoorové, kteří ho vyhnali, a on našel útočiště v Schleierkuhle. V souboji porazí Pankha-Skrin Kukelstuuhra, neforemnou bytost, kterou Zaphoorové uctívají jako boha. V transparentním hrbu netvora objeví pozůstatky Murcona a klíč, který je nutný k použití Laireho Oka. Celkem existuje v každém z sedmi Hradů jeden takový klíč, ale jen se všemi je možno použít Laireho Oko.

Krátce před únosem vyslal Zdrojoznalec Loowerům do Mléčné dráhy svého speciálního robota Nistora, se zprávou, že našel vhodný materiální zdroj, ke kterému pasuje Oko, které bylo před stotisíci lety ukryto na Zemi.

Laire se mezitím rozhodne skončit s mýtem kolem Všehokola. Pro Wyngery má začít nová epocha, do které je mají vést Plondfair a Demeter. Ne všem Wyngerům se ale tento vývoj líbí.

V prosinci roku 3586 předá Perry Rhodan SOL Soláncům, načež začne její cesta do nejista. Laire ukryje celou spórovou loď v hyperprostoru a Wyngerové se osvobodí z moci Všehokola a pod vedením Plondfaira se budou ubírat do svobodomyslné budoucnosti.

Z Bardiocových výpovědí lze předpokládat, že ukradení spórové lodi by mohlo mít špatné následky. Kosmokraté jsou patrně v situaci, že když ovlivněnému materiálnímu zdroji nenavrátí normální pulzaci, bude celému vesmíru hrozit velké nebezpečí. Jak se zdá, tak i ID je v tomto materiálním zdroji zajatý. Vnucuje se podezření, že je to ten, v jehož okolí se nacházejí i Kosmické Hrady Mocných. Společně s Lairem se Perry Rhodan vydá na palubě BÁZE tento materiální zdroj najít.

Na Zemi se Baye Gherölové podaří ukrást Gäajskému mutantovi Boytu Margorovi Oko a předat ho Helku Nistorovi. Společně se vydají na cestu k materiálnímu zdroji, který leží v galaxii Erranternohre. Tam se mezitím Pankha-Skrinovi podařilo přejít z Murconova Hradu do Hradu Mocného Lorvorca. Také BÁZE dorazí k tomuto Hradu a Atlanovi s Rhodanem se s pomocí Ganerc-Callibsa podaří proniknout dovnitř a zachránit klíč. V Hradu se sektají se Zdrojoznalcem Loowerů, který přejde na palubu BÁZE. Když se tam setká s Lairem, vzplane mezi oběma otevřené nepřátelství. Robot totiž Zdrojoznalce a jeho národ viní z krádeže svého oka. Oba chtějí Oko, Laire protože mu patří, a Pankha-Skrin protože se s ním chce dostat za materiální zdroje. Oba ale brzy přijdou k rozumu a dohodnou se společně navštívit všechny Kosmické Hrady v Erranternohre a získat tak dodatečné klíče k materiálnímu zdroji.

Ve stejné době, na jaře roku 3587, se na Zemi obnoví prastarý mýtus. Objeví se tu UFO a odveze 96 dětí. Únosci vypadají jako modrokožní Arkonidané, jsou vedeni UFOnautem Alurusem. UFO zmizí stejně tak náhle, jak se objevili.

Boyt Margor se prostřednictvím hyperenergetické interakce mezi hyperskrýší, ve které byl po ukradení Oka uvězněn, a SVE-křižníkem Lara Hotrenor-Taaka konečně osvobodí. Posádku lodi získá pod svůj vliv a s pomocí Vincranů pronikne do nitra Provconovy Pěsti.

Aktivity Gäajského mutanta zpozoruje Tengri Lethos, který je později fascinován Ladonnijskou psychodou. S pomocí této psychody a národem iluzorních krystalů podnikne evoluční skok na vyšší úroveň existence.

Po Margorovu útoku na Juliana Tifflora vynaloží LSP všechno na to, aby mutanta chytila. Vyšle proto agenty Ronalda Tekenera a Jennifer Thyron maskované za obchodníky s drogami do Provconovy pěsti, aby tam záhadu vyřešili.

Před mnoha milióny let žili na planetě Zwottertracht tak zvaní Prazwotterové, kteří díky svým paramentálním schopnostem mohli sřetězovat molekuly. Vznikal tyrkysový kov, ze kterého dělali zvláštně krásné umělecké předměty, takzvané psychody. Když Petroniové dorazili na Zwottertracht, přinutili poslední Prazwottery k tomu, aby vybudovaly ochranný val kolem jejich říše skládající se z 22 sluncí, a aby se tak ochránili před útokem Hord z Garbeše. Kromě toho Petroniové vytvořili prachové mračno, když rozdrobili třetí planetu Arwalalského systému a po řízených drahách prach navíc spojili s kosmickou matérií. Za nějaký čas později se Prazwotterové vzdali své tělesné existence a staly se složkou psychodského kosmického prachového oblaku, který později vejde ve známost jako Provconova pěst. Poněvadž se ale ne všichni Prazwotterové zúčastnili oduševnění, zaostali, degenerovali a stali se dnešními Zwottery.

Když Vincranové potom při úniku před halutskou flotilou dorazí do Provconovy pěsti, mohou díky svým mutantským skochopnostem oblakem proletět. Psychody potom u nich vyvolají duševní poruchy, a proto jsou zakázány nebo zničeny. Pod vlivem psychod ztrácí Boyt Margor stále víc vztah k realitě. Říká se, že psychody daly podnět k jeho narození. Psionická energie psychod se nakonec spojí s obsahem vědomí Marogra a posílí paraplazmatický plášť Prazwotterů. Přitom zaniknou energetické turbulence, která chránily Provconovu pěst. Na její místě se objeví psionický maják, Margorova peřej. Ten byl již před statisíci lety připravován jako obrana proti Hordám z Garbeše.

Současně dochází v Mléčné dráze k takzvanému vesmírotřesení, při kterém se šíří gravitační vlny nesmírné síly. Znovu se objeví UFO a vyjde najevo, že UFOnauti jsou pověřenci kosmokratů. Krátce před smrtí prozradí jeden UFOnaut, že vesmírotřesení je důsledek aktivit kosmokratů na jednom materiálním zdroji. Pokoušejí se tak odstranit nebezpečí, které vyvolalo ukradení PAN-THAU-RA. Pro tuto část vesmíru by manipulace s materiálním zdrojem mohla znamenat totální zničení.

V Erranternohre narazí lidstvo v hradu Mocného Partoca na takvané demontéry, kteří mají zaúkol vypnout miniaturizační pole, které obklopuje ostatní Hrady. Podaří se jim dostat Hrad z mikrokosmu zpět do normálního prostoru. Nicméně se lidem z BÁZE podaří zachránit klíč z Partocova Hradu a později i Ariolcův.

V Mléčné dráze se objeví nový problém, takzvaní Flibustýři, zločinecká organizace se svou lodí JACK LONDON. Vede jí Plophosanka Kayna Schatten. Po nepodařeném přepadu planety Xirdell unikne sedm posledních Flibustýrů zatčení, upadnou ale do spárů ZAŘÍZENÍ. ZAŘÍZENÍ je obraný systém proti dávným útokům Hord z Garbeše, zabírá několik planet v centru Mléčné dráhy, a na nich se teď, podle vzoru sedmi Flibustýrů, vytváří miliony živých tvorů, tak zvaní Orbiteři. Vznikají z neutrálních prabuněk, které se mohou naprogramovat libovolným způsobem. Z Orbiterů vznikne během chvíle silná úderná armáda. V této době ještě nikdo neví, že ZAŘÍZENÍ si vesmírotřesení špatně vysvětlilo jako návrat Hord z Garbeše. Kromě toho se domnívá, že sedm Flibustýrů, stejně jako všichni ostatní humanoidi v Mléčné dráze, patří k těmto Hordám. V krátké době se vynoří milióny věrných kopií Flibustýrů. Jejich úkolem je zahnat všechny zdánlivé Garbešany zpět do jejich galaxie.

Alaska Saedelaere odlétá mezitím společně s Ganerc-Callibsem na Derogwanien, kde je ukryt Ganercův klíč. Krátce na to Ganerc vysvětlí, že vytvořil civilizaci loutek, ta ale krátce na to spáchá kolektivní sebevraždu. Saedelaere převezme klíč k sobě a letí na místo srazu s BÁZÍ. Zatímco tam čeká na BÁZI, objeví se Bardiocův Hrad. Bývalý nositel masky ihned reaguje a získá šestý Klíč. Brzy poté se objeví BÁZE a odletí na místo, kde by se měl nacházet poslední Hrad, Kemoaucův Hrad. Ten se ale mezitím ukryl před demontéry do propasti na planetě Matazema. Zklamaně Pozemšťané zjistí, že se poslední klíč v Hradu nenachází. Po dlouhém pátrání objeví nakonec časoprostorovou bariéru, za kterou se nalézá soustava Drink. Tam na planetě Gucky's Inn, najdou v hrobce sedmý klíč.

Při pokusu, podniknout něco proti hrozbě Orbiterů, navštíví agenti Ronald Tekener a Jennifer Thyronová arkonidského archeologa Kihnmyndena na planetě Durgen. Olymp se mezitím stane prvním cílem flotily Orbiterů a pod vedením Ansona Argyrise se tam začne organizovat odpor. Orbiterové brzy na to dají lidstvu ultimátum. Mezitím je objeveno slunce Skuur a jeho jediná planeta Skurdus-Buruhn. Motýlům podobní Buruhnerové mají archaickou kolektivní paměť a vzpomenou si na Canjota. Byl to Orbiter Rytíře Hlubiny Armadana z Harpoonu. Kromě toho je objevena mumifikovaná kostra Laborie, který kdysi patřil k Hordám z Garbeše.

Lidstvu se tak pomalu vyjasní některé souvislosti: asi před 1.2 milióny lety existoval řád strážců se jménem Rytíři Hlubiny. Společně se svými pomocníky, Orbitery, se Rytíři Hlubiny starali o to, aby se ve všech částech vesmíru rozšířoval Řád. Jeden z nich, Armadan z Harpoonu, tenkrát bojoval proti Hordám z Garbeše, které strašlivě zuřili v Mléčné dráze. Prazwotterové tehdy rovněž dostali příkaz, aby kolem své říše dvaadvaceti sluncí postavili paraplazmatický ochranný val, který se podařilo dokončit až v současnosti. Armadanovi z Harpoonu se podařilo porazit Hordy z Garbeše. Někteří Garbešané ovšem unikli. V centru Mléčné dráhy proto vybuduje ZAŘÍZENÍ, které vybaví nejen známými klínovitými loděmi, ale i prabuňkou, s jejíž pomocí se v případě nouze dají naklonovat Orbiteři. ZAŘÍZENÍ ale špatně interpretuje vesmírotřesení a aktivuje se.

Mezitím v Erranternohre konečně dorazí k Pankha-Skrinovi Helk Nistor a předá mu Oko. Okamžitě se znovu rozhoří rozmíška mezi Zdrojoznalcem a robotem Lairem. Laire ale nečekaně předá kompletní Oko Perrymu Rhodanovi.

Když Orbiterové zahájí ofenzívu proti soustavě Vega, zasáhne Anson Argyris. Jeho další cesta vede na Martappon, hlavní svět ZAŘÍZENÍ. Brzy poté se objeví falešný Rytíř Hlubiny: Harden Coonor a začne se vydávat za Armadana z Harpoonu. Orbiterové poté obsadí Sluneční soustavu a dají lidstvu termín čtyř týdnů na opuštění Mléčné dráhy.

V soustavě Drink probíhají tou dobou poslední přípravy na nalezení materiálního zdroje, ke kterému pasuje Oko. Náhle se vynoří šest gigantických kosmických lodí, které jsou později identifikované jako spórové lodě Mocných. Lodě vytvoří šestiúhelník a v jeho středu vznikne planoucí aura. V této auře se objeví humanoidní bytost: Mocný Kemoauc. S pomocí Laireho Oka osvobodí Perry Rhodan Mocného z vězení. Ten se ale zareaguje velice nevděčně, vezme si Oko, přenese Perry Rhodana do materiálního propadu a sám se přenese na palubu BÁZE. V materiální m propadu, opaku materiálního zdroje, Rhodane nečekaně narazí na ID a Ernsta Ellerta. Superinteligence při pokusu o zachránění Rytíře Hlubiny Igsoriana z Veyltu padla do pasti. Pracuje sice na způsobu, jak z pasti uniknout, ten je ale zdlouhavý a v současné době hrozí její mocenské oblasti nebezpečí. Díky objevení se Pozemšťana se únik podaří urychlit.

Rhodan brzy přijde na to, že tato cesta k osvobození závisí na přísunu duševní energie. Nejprve proto vstoupí do ID staromutanti Kitaj Išibaši, Tako Kakuta, Ralf Marten, André Noir, Son Okura, Wuriu Sengu, Betty Toufryová a Tama Yokida. Následují je Ellert/Ashdon, Kershyll Vanne, Ribald Corello, Balton Wyt, Dalaimoc Rorvic, Tatcher a Hainu, Merkoš, Takvorian a Lord Zwiebus. Na EDENu II se tamní Koncepti sjednotí do koncentrátu miliard vědomí bez těla, kterou ID po svém návratu přijme do sebe. Superinteligence současně varuje Rhodana před mohutným konfliktem, který ve vesmíru nastává.

V Mléčné dráze se Anson Argyris mezitím dozví další podrobnosti z minulosti. Ambiciózní rodině Hardena Coonora se kdysi podařilo nechat svého syna místo Igsoriana z Veyltu vysvětit na Rytíře. Když je tento švindl objeven, je ale již Coonor vysvěcený, a poté je mu vsazen sugestivní blok, aby se nadále pokládal za Igsoriana z Veyltu. Pravý Igsorian je následně přeměněn na Samkara. Před statisíci lety se Harden Conoor, po splnění služeb pro kosmokraty, odebral do hlubokého spánku, a po probuzení se dostal do ZAŘÍZENÍ Armadana z Harpoonu. Od svého probuzení ztrácí pomalu paměť na svůj život Rytíře.

Ve sluneční soustavě mezitím uplyne ultimátum Orbiterů a objeví se muž, který se záhadným způsobem stal geniálním: Jen Salik. Přeteklo do něj vědomí jednoho z Rytířů Hlubiny. Když je už situace zcela bezvýchodná, setká se velitel Orbiterů Querileinen s Jenem Salikem a pozná v něm Rytíře Hlubiny. Důsledkem toho mu podřídí Orbiterskou flotilu.

Při bojích v ZAŘÍZENÍ přijde Harden Coonor o život. Galaxií projde druhá vlna vesmírotřesení. Současně se ukáže, že přeci jen někdo z Hord z Garbeše přežil: na planetě Arpa Chai se vzbudí Amtranik, legendární vůdce Hord z Garbeše. Jeho vlajková loď, VAZIFAR, je obsazena Laboriemi a vydává se na cestu shromáždit nové Hordy. Na Martapponu se Amtranikovi podaří přeprogramovat produkci Orbiterů pro svou potřebu. Když se potom objeví Jen Salik, může se prosadit proti Amtranikovi.

Rhodan po záchranně ID nadále pátrá po materiálním zdroji, Laire a Kemoauc se chovají krajně podivně. Nečekaně vyrazí spórové lodě směrem k Mléčné dráze. Rhodan nejprve věří v invazi kosmokratů, ale od Laireho se dozví, že kosmokraté po manipulacích s materiálním zdrojem vyvolali v jeho domovské galaxii vesmírotřesení, a spórové lodě mají být něco na způsob Archy pro ohrožené obyvatele Mléčné dráhy. Laire dále prozradí, že manipulace kosmokratů s materiálním zdrojem měly sloužit k tomu, aby se zabránilo rozvoji negativních životních forem ze zpronevěřených biofór z PAN-THAU-RA.

Poto co se Kemoauc, poslední ze Sedmi Mocných, odebere za materiální zdroje, objeví Pozemšťané polohu hledaného materiálního zdroje. Centrum zdroje tvoří koncentrace hmoty rovna hmotě pěti triliónů sluncí. Uvnitř se nachází bytost Gourdel. Nakonec se dvěma nositelům aktivátoru buněk Atlanovi a Perry Rhodanovi, podaří toto území 'vyklidit', zatímco všechny takzvaná Brayovská tělesa přimějí k rozpadu. Tím jsou manipulace s materiálním zdrojem ukončeny. Nebezpečí pro širokou část vesmíru je tedy zažehnáno.

Na Laireho prosbu má být na druhou stranu materiálních zdrojů přenesena jedna bytost - Atlan. Před odchodem robota s Arkonidanem, dostane od něj Perry Rhodan informace: superinteligence ID vznikla před dávnými časy z nesčetných jednotlivých vědomí, přičemž ale musela přijmout také nějaká negativní vědomí. Tento fakt nutně vedl k polarizaci. Negativní vědomí byla odpuzena. A tak vzniknul Anti-ID. Kosmokraté jsou identicčtí s onou vyšší mocí, která Anti-ID vypověděla do Bezejmenné zóny.

BÁZE nakonec následuje spórové lodě, které se stanou vlastnictvím lidstva, do Mléčné dráhy. Jejím prvním cílem v Mléčné dráze je Svět sta sluncí, kde se začínají dít záhadné úkazy. Ukáže se, že záření vycházející z Margorovy peřeje, zvláštně působí na centrální plazmu. Později je odpojeno napájení Margorovy peřeje na Martapponu a vliv ustane.

Jen Salik má mezitím problémy s Amtranikem. Na planetě Bratr Amos dojde mezi nimi k rozhodujícímu střetu. Amtranik rozpustí své tělo a rozdělí se na jednotlivé robotické komponenty. Tyto útvary se nazývají Trodar. Pak se definitivně rozpadne na dva díly, poté co Salik ty Trodary zamkne do psychody.

V prosinci 3587 dorazí konečně BÁZE do Sluneční soustavy. Zpočátku se zdá, že nyní už bude klid, ale Rhodan a Tifflor vědí, že se rozhořel nový boj mezi silami řádu a chaosu. Hordy z Garbeše jednaly z pověření tajemné moci: Seth-Apophis. Jako poslední se dozvědí, že zatímco byl ID uzavřen v materiálním propadu, byl zachráněn Igsorian z Veyltu zachráněn. S tím souvisí prastará legenda o Rytířích Hlubiny. Od založení řádu strážců se říká, že po smrti posledního Rytíře Hlubiny všechny hvězdy zhasnou.


Seznam dílů

čísloautorněmecký názevčeský název
900. William VoltzLAIRELAIRE
901. Ernst VlcekDie ZweidenkerDvojitý myslitel
902. Ernst VlcekDas Mädchen und die LoowerDívka a Loower
903. Kurt MahrDer QuellmeisterZdrojoznalec
904. Kurt MahrMurcons BurgMurconův hrad
905. H.G. FrancisSendboten des Alles-RadsPoslové Všehokola
906. H.G. FrancisDas Gericht der KrynSoud Krynů
907. Marianne SydowDas WeltraumbabyVesmírné dítě
908. William VoltzAura des FriedensAura míru
909. Hans KneifelDie Falle der KrynPast Krynů
910. Clark DarltonPlanet der TelepathenPlaneta telepatů
911. Ernst VlcekDer Helk des QuellmeistersHelk Zdrojoznalce
912. Ernst VlcekDie Truppe der BerserkerOddíl zuřivců
913. H.G. EwersIm Land der RiesenV zemi obrů
914. H.G. EwersBegegnung auf ZaltertepeSetkání na Zaltertepe
915. Kurt MahrMurcons VermächtnisMurconův odkaz
916. Kurt MahrDer Quellmeister und die BestieZdrojoznalec a bestie
917. William VoltzGrenze im NichtsHranice v nicotě
918. William VoltzDas Grab des MächtigenHrob Mocného
919. H.G. FrancisDuell mit dem RoboterSouboj s robotem
920. H.G. FrancisInsel der VernichtungOstrov zkázy
921. Clark DarltonKontakt auf ScharzoKontakt na Scharzo
922. Marianne SydowInvasion der FeuerkugelnInvaze ohnivých koulí
923. Ernst VlcekPanik im HypperraumPanika v hyperprostoru
924. Ernst VlcekLockruf der PsychodeVábení psychody
925. H.G. EwersBoten der FinsternisPoslové temnoty
926. H.G. EwersDas Ladonnia-PsychodLadonnijská psychoda
927. Hans KneifelReigen der ParatenderRej paratendrů
928. Ernst VlcekSolo für einen AndroidenSólo pro androida
929. William VoltzDie DemonteureDemontéři
930. William VoltzDas Loch im UniversumDíra ve vesmíru
931. Kurt MahrDas strahlende GefängnisZářivé vězení
932. Kurt MahrStatue der MachtSocha moci
933. H.G. FrancisAriolcs VermächtnisAriolcova poslední vůle
934. H.G. FrancisGucky, der MächtigeGucky, Mocný
935. Clark DarltonMysterium des WeltallsMystérium vesmíru
936. Marianne SydowDie letzten FlibustierPoslední Flibustýři
937. H.G. EwersPlanet der EbenbilderPlaneta napodobenin
938. H.G. EwersArmada der OrbiterArmáda Orbiterů
939. Ernst VlcekDas Rätsel von LakikrathZáhada z Lakikrathu
940. Ernst VlcekGeburt einer DunkelwolkeZrození temné mlhoviny
941. Ernst VlcekPakt der ParatenderPakt paratendrů
942. Ernst VlcekDer Margor-SchwallMargorova peřej
943. Hans KneifelDer Kybsoon-EffektKybsoonův efekt
944. William VoltzPlanet der PuppenPlaneta loutek
945. Kurt MahrDie EnergiejägerLovci energie
946. Kurt MahrDer sechste SchlüsselŠestý klíč
947. H.G. FrancisDer Matazema-PlanPlán Matazema
948. H.G. FrancisWohnsitz der GötterSídlo boha
949. Marianne SydowBeherrscher der TiereVládci zvířat
950. H.G. EwersTestfall OlympPřípad Olymp
951. H.G. EwersUltimatum der OrbiterUltimátum Orbiterů
952. William VoltzDie Höhlen der RingweltJeskyně prstencového světa
953. Ernst VlcekDer Laser-MannLaserový muž
954. Ernst VlcekDie Phantom-JagdHonba za přeludy
955. Clark DarltonDas Rätsel der BarriereZáhada bariéry
956. Hans KneifelNiemandsland der TräumeSnová země nikoho
957. Kurt MahrDer TraumplanetPlaneta snů
958. Kurt MahrDie Gruft des BeschützersHrobka ochránce
959. Marianne SydowDer Loower und das AugeLoower a Oko
960. Marianne SydowDas Ufo-SerumUFO sérum
961. H.G. EwersDer verrückte OrbiterPomatený Orbiter
962. H.G. EwersWächter der goldenen StadtStrážce zlatého města
963. Peter GrieseMission der FlibustierMise Flibustýrů
964. Ernst VlcekSchwingen des GeistesZáchvěv ducha
965. Ernst VlcekDie SporenschiffeSpórové lodě
966. Peter TerridDer letzte der MächtigenPoslední Mocný
967. Clark DarltonDie MateriesenkeMateriální propad
968. Clark DarltonExodus der MutantenExodus mutantů
969. William VoltzDer falsche RitterFalešný Rytíř
970. William VoltzDas Ende der WächterKonec strážce
971. Kurt MahrAlarm auf MartapponAlarm na Martapponu
972. Kurt MahrDie Stimme aus dem NichtsHlasy z nicoty
973. H.G. FrancisDas seltsame GenieZvláštní génius
974. H.G. FrancisWachfort SKARABÄUSStrážní pevnost SKARABEUS
975. Marianne SydowDie zweite WelleDruhá vlna
976. H.G. EwersKämpfer für GarbeschBojovník pro Garbeš
977. Ernst VlcekKemoaucs BestieKemoaukova bestie
978. Ernst VlcekHeimkehr der LoowerLoowerové se vrací domů
979. Peter TerridDer NachfolgerNástupce
980. Kurt MahrSchwerkraft-AlarmGravitační poplach
981. Kurt MahrHelfer der KosmokratenPomocník kosmokratů
982. William VoltzDer AuserwählteVyvolený
983. Clark DarltonDer Ort der StilleMísto ticha
984. H.G. EwersWaffen der VerdammnisZbraně zatracení
985. H.G. EwersErzfeind der OrbiterÚhlavní nepřítel Orbiterů
986. Marianne SydowDas Ende der SternenstadtKonec hvězdného města
987. Marianne SydowDie sanften InvasorenMírní invazoři
988. H.G. FrancisDuell der ErbfeindeSouboj úhlavních nepřátel
989. H.G. FrancisDie Zukunft der OrbiterBudoucnost Orbiterů
990. Kurt MahrPlanet der GlücksbringerPlaneta Přinašeče štěstí
991. Kurt MahrDie letzte HordePoslední Horda
992. Peter GrieseBestienrummelPovyk bestií
993. Peter TerridBastion der BestienBašta bestií
994. H.G. EwersProblem LangzeitwaffeProblém dlouhodobé zbraně
995. H.G. EwersDer Kampf gegen die VAZIFARBoj proti VAZIFARU
996. Ernst VlcekDer letzte WaffengangPoslední akce
997. Ernst VlcekStraße der PsychodeUlice psychod
998. Clark DarltonTerraner unerwünschtNevítaní Terranci
999. H.G. FrancisHeimkehrNávrat domů