Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Planety > Země
hledat
Astronomická data:
Průměr:12756
Doba rotace:23h 56m 49s
Doba oběhu:365.256 dne
Gravitace:1 g
Průměrná teplota:15 °C
Pořadí od hvězdy:3
Počet měsíců:1
Soustava:Sluneční soustava
Obyvatelé planety:
Pozemšťané

Terra je domovským světem Terranců a prapůvodním světem všech potomků Lemurů.

Díky svým dlouhým dějinám je známa pod následujícími jmény:

 • Talan (vojaridsky)
 • Lotron (cappinsky)
 • Lemur (lemursky)
 • Larsaf III (arkonsky)
 • Země

Terra obíhá jako třetí planeta kolem Slunce a má jeden jediný Měsíc.

Terra je rodištěm Perryho Rhodana, Reginalda Bulla a další nositelů buněčných aktivátorů.

Nejvýznamnějším a největším městem na Zemi je Terrania, hlavní město Terry. Leží v bývalé poušti Gobi.

Od historického přistání STARDUSTu na Měsíci se stala Terra centrem terranských dějin.

V současnosti reprezentuje Terra především politický centrální svět LSP a soudržný kámen terranského mocenského bloku. Obyvatelstvo se skládá většinou z Terranců, ale dají se tam nalézt i Arkonidané, Arasové, Skokani a především lidé z kolonií. V samotné Terranii je mnohotvárnost cizích ras největší. Ve městě jsou často vidět i Bluesané.

Velkou část technického zásobování Terry je kvůli praktickým problémům přesunuta na Měsíc a tam odtud koordinována hyperinpotronikou a bývalou supersyntronikou NATHAN.

Významná města:

 • Terrania – hlavní město Země
 • Atlan Village – nejznámější městská čtvrť Terranie
 • Graz
 • Kalkata-Sever
 • Neapol – hlavní město Země pod nadvládou Gon-O
 • Para-City – město monochrom-mutantů
 • Puchberg u Sněhové hory
 • Vídeň

Dějiny

asi 18.000.000 let před Kristem

Před asi 18.000.000 lety ukořistili Loowerové Laireho Oko a schovali ho na Zemi. ID byl 17.756.360 let před Kristem přiváben šestidimenzionálně zářícím klenotem Slunce, usadil se na Zemi - tehdy Talan - a vytvořil oblast míru kolem Sluneční soustavy.

Mezi 15 a 14 milióny lety před Kristem objevili Vojaridé Talanis (Atlantis), ostrov Motýlů, a navázali kontakt s ID. Stali se porodníky při transformaci ID na superinteligenci.

kolem 2.000.000 let před Kristem

Šuwašové byly Rytířem Hlubiny Permanochem z Tanxbeech evakuováni ze svého útočiště na Marsu na Terru. Uprchlí šuwašové se již na Marsu začali proměňovat na opolidi.

kolem 1.000.000 let před Kristem

Na Teře se v Andách nachází časová studna, která měla hlídat kurz Roje. Když Karduuhlové byly Cynosy před asi 1.000.000 let vyhnáni z Roje, usídlili se zbylí válečníci, Věční bratři - Služebníci 9 Imaginárních - Imago I a Imago II (později známí jako Schmitt a Nostradamus), společně se skupinou Cynosů, mezi kterými byl Sardaengar, na Zemi.

kolem 200.000 let před Kristem

Před asi 200.000 lety byla Terra (cappinsky Lotron) Takerery asi na 500 let používána jako základna pro genetické chovné experimenty. Přitom vznikli Konosové (Kentaurové, Kyklopové, Pseudo-neandrtálci, Argazati). Není jasné, jestli byly předkové Lemurů také geneticky modifikováni.

Takererové sídlili ve městě Matronis na kontinentu Lemuria, který nazývali Lemu - Zázračný.

V rámci projektu Proconis se budovali také takerské kolonie na Zeutu (cappinsky: Taimon). Ganjaská flotila pod admirálem Moshakenem ukončila takerskou přítomnost v soustavě Tranat, jak jí tehdy nazývali. Pozůstalci z bitvy našli útočiště na Teře. Historici se domnívají, že došlo ke smíšení Cappinů s ranným lidstvem.

56. až 51. tisíciletí před Kristem

Kolem roku 56.400 před Kristem vznikla na kontinentu Lemuria první lidská vysoce vyvinutá civilizace Terry, Lemurové. Tenkrát nazývali Terru Lemur.

V této době existoval kromě pěti kontinentů ještě Lemuria (západně od velkého dvojkontinentu pozdější Ameriky), a velký ostrov Atlantis.

Rok 56.400 před Kristem je (fiktivní) počátek lemurského letopočtu - dha-Tamar (lemursky: od založení říše) - a rokem zjevení slunečního posla Vahraátose.

52.288 před Kristem (4112 dha-Tamar) získali Lemurové převahu nad Konosy. Expedice s deformátorem nulového času, která v této době uvízla, zničila Cappinské zařízení, které se staralo o plodnost Konosů.

Lemurové vybudovali galaktickou říši - Velké Tamanium (lemursky: Kar'Tamanon) - se 100.000 světy. Bude sahat až do Andromedy. Na Lemuru je vybudováno transmiterové zařízení, první přímé spojní se slunečním transmiterem v galaktickém centru. Kromě toho se na pozdějším severoamerickém kontinentu nachází tajná časová stanice Mistrů ostrovů.

V roce 50.080 před Kristem (6320 dha-Tamar) dochází k překvapivému útoku Haluťanů.

V průběhu stoleté války Haluťanů proti Lemurům došlo v roce 50.068 před Kristem (6332 dha-Tamar) ke zničení bývalé páté planety Zeut a tím spojené mračno prachu zesílilo poslední dobu ledovou.

Lemurové utekli na konci války přes sluneční transmiter v centru galaxie do Andromedy (lemursky: Karahol). Kontinent Lemuria se potopil do Tichého oceánu.

8000 let před Kristem

Arkonidané pojmenují Sluneční soustavu po jejím objeviteli Larsafovi jako Larsafova soustava. Arkonská kolonie na Larse (Venuše) je Atlanem přemístěna na ostrov Atlantis na Larsafu III (Terra).

Kolem 8000 před Kristem je Sluneční soustava dějištěm vojenského střetnutí mezi Arkonidany a Druufy. Dochází k zániku Atlantis a konci arkonské kolonie. Přežil jen Atlan v jeho hlubokomořské kopuli.

8000 let před Kristem až 20. století po Kristu

Toto období je sporadicky dokumentováno Atlanem.

20. století

Ve 20. století začíná lidská expanze do vesmíru. Perry Rhodan vytvoří Třetí moc.

Ze Třetí moci vznikne Solární impérium, založené 1. 1. 1990. Terra je znovu středem rozvíjejícího se galaktického mocenského faktoru.

21. století

První oficiální vystoupení Arkonidana Atlana, který před tisíciletím ztroskotal na Zemi a od války s Druufy přežíval v hlubokomořské kopuli.

24. století

V roce 2326 čítá obyvatelstvo Země 6.000.000.000 lidí.

25. století

V roce 2400 má Terrra 7.000.000.000 obyvatel.

V srpnu 2437 dochází k útoku Dolanů na Zemi. Těžké zpustošení na všech kontinentech, 30 procent obyvatelstva zemřelo.

35. století

Roku 3430 je Terra společně se Sluneční soustavou ochráněna antitemporálním slapovým polem před útokem protipozemské koalice.

29. listopadu 3440 dochází v celé Mléčné dráze díky poklesu galaktické gravitační konstanty o osm set padesát dva megakalupů k ohlupování.

Na Teře se objeví 2.000.000 Homo Superior a jen několik dalších jako jsou nositelé buněčných aktivátorů, mutanti a mentálně stabilizovaní, kteří jsou imunní. Zatímco homo superior z jejich pohledu agresivní techniku ničí a propagují znovuzavedení prostého zemědělství, pokouší se Impérium Alfa, skládající se ze 480 imunních mužů a 212 imunních žen o zaopatření Terry.

Začátkem 3442 zemřou homo superior – pravděpodobně jako důsledek následného vyladění gravitační konstanty o 132.6583 milikalupů.

Když Roj v roce 3442 pohltí Sluneční soustavu, tvoří obyvatelstvo Sluneční soustavy 25.000.000.000 lidí. Kromě Země je jich většina usídlena na Marsu nebo na Venuši.

V roce 3460 převezmou Larové moc v galaxii a Terra je i s Měsícem pomocí slunečního transmiteru tvořeného Sluncem a Koboldem přesunuta pryč. Terra a Měsíc se nematerializují, jak se plánovalo, v Archimedově slunečním trojúhelníku, ale místo toho ve Hvězdném víru poblíž slunce Medaillon.

S Terrou uprchne ze Sluneční soustavy 20.000.000.000 lidí. S pomocí Ploohnů je Země a Měsíc stabilizována na oběžné dráze kolem Medaillonu.

36. století

Kvůli zvláštní součásti ve spektru slunce Medailonu se většina Terranců stane Afiliky. V roce 3540 přebírají Afilici moc. Perry Rhodan a další imunní jsou odsunuti na palubě SOL.

V roce 3581 se systém Medaillon zhroutí do Schlundu. 20 miliard obyvatel Terry je přijato ID.

Po pádu do Schlundu se vylidněná Země materializuje se systémem Medaillon v galaxii Ganuhr. Několik zbylých lidí založí Terra-Patrolu. Hoolkové pak nainstalují na Zemi Malé Majestáty, odnože superinteligence BARDIOC. Terra-Patrola se stává skupinou odporu.

Teprve v roce 3585 je Terra s pomocí ID znovu umístěna na svoje původní místo ve Sluneční soustavě. Z původních Terranců vznikli Koncepty, kteří z poloviny osídlí EDEN II vzniklý z poloviny Goshmo-Castle.

Opuštěná Země je při operaci Otec poutník znovu osídlena lidmi z Gäa a jiných terranských světů. Je založena Liga Svobodných Pozemšťanů s Terrou jako centrálním světem.

1. 1. 3588 (= 1. ledna 1 NGL) následuje založení Kosmické hanzy a zavedení Nového Galaktického Letopočtu.

5. století NGL

V roce 424 NGL žije na Zemi 10.500.000.000 lidí. Celková populace Sluneční soustavy činí 11.600.000.000 lidí.

V roce 426 NGL musí Země přestát útoky Višny. Ta obklopí Zemi Koridorem Hrůzy a konfrontuje Terrance se Sedmi útrapami. Při poslední útrapě jsou obyvatelé Terry virotronicky sesíťováni. Teprve aktivování Terry jako Chronofosíle osvobodí Terru z virosloupů a život se znovu normalizuje.

Pod Monosem jsou Terranci a NATHAN kolem roku 570 NGL připojeni k virtuální realitě Simusense-sítě. Poté je obyvatelstvo nahrazeno Terranci ze zbytků Mléčné dráhy a počet obyvatel se ustálí na 1 miliardě.

Během této doby je 5D technika na Zemi a skoro v celé Sluneční soustavě ochromena.

12. století NGL

Po vítězství nad Monosem v roce 1147 NGL se do roku 1149 NGL podařilo odpojit ze Simusense-sítě odpojit 750 milionů Terranců.

V roce 1169 NGL žije na Zemi opět 4.7 miliardy lidí.

13. století NGL

Počátkem 1217 NGL se na Marsu rozprostře Abruse. 1.6 miliardy obyvatel Marsu se musí evakuovat. Vzhledem k záření Abruse je připravena také evakuace Terry a zbytku Sluneční soustavy.

Začátkem 1218 NGL se v Mléčné dráze objeví Hamamešané, zřídí trhy k prodeji svého Imprintu, ve Sluneční soustavě je to trh KOROMBACH. 2.5 kusů imprintovaného zboží nemůže pokrýt poptávku 13 miliard obyvatel Terry.

Po výměně Marsu za Trokan v dubnu 1218 NGL je evakuace Terry a Sluneční soustavy zastavena.

Během Tolkandské krize v roce 1289 NGL jsou také obyvatelé Terry postiženy bludným čmáráním a Filozof Dreur se objeví na Teře.

Ustavení Thoregonu

Po selhání Heliotské tvrze Nonggů ztratí Terrania v roce 1289 NGL celou městskou čtvrť Alašan včetně jeho SPL Věže. Po dislokaci faktorového elementu dochází k útokům Džerrů na Terru a zejména na Terranii.

Část Kalkaty, Kalkata-Sever, byla ve stejné době přesunuta na Kenteullské kolo Nonggů. V Kalkatě se objeví muzeum Nonggů.

Kosmická továrna WAVE se objeví ve Sluneční soustavě a Sluha Matérie Ramihyn cestuje v Obleku Smrti po Zemi a zanechává za sebou smrtící stopy.

asi 1 miliarda let v budoucnosti

V potenciální budoucnosti asi jedné miliardy let, do které byl Perry Rhodan, Reginald Bull a další odvezeni z Marsu, budují Vědci z Cor'morian v Mléčné dráze, která se v té době jmenuje Vaaligo, Vaaligišský Roj. Mars slouží pod jménem Balance B jako sekundární řídící svět.

Primárním řídícím světem Balance A má být Terra. Balance A má ale zřetelně větší průměr než Terra. Perry Rhodan věří, že poznal obrysy Afriky a Evropy, ale po jedné miliardě let by už tyto kontinenty neměli existovat.