Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Mistři ostrovů
hledat

Mistři ostrovů (MiO) terorem ovládali tisíce let Andromedu, než se je v roce 2406 podařilo porazit alianci Terranců, Posbiů a Maahků. Byli tvořeni vědeckou a vojenskou elitou Lemurů, kteří utekli do Andromedy.

Zatímco ve Velkém Tamaniu Lemurů, podobně jako ve Velkém impériu Arkonidanů, vládla dvanácti členná rada, u Mistrů ostrovů to zpočátku bylo 13 osob, podobně jako rozšířený koordinovaný koncil 13 Tamratů na Lemuru během jejich prvních průniků do vesmíru.

Tefrodské titul pro Mistry byl Maghan (lemursky vyvýšený – tento titul se v lemurské říši používal také pro Tamraty Tamanií). Vzájemně mezi sebou používali označení Faktor IFaktor XIII. Přitom MdI s nejnižším číslem měl největší moc. Později, po eliminaci šesti rebelů, zbylo už jen sedm Mistrů ostrovů, kterým nadále diktátorsky vládl Faktor I.

Utlačované národy Andromedy, jako třeba Veslaři, označovali Mistry ostrovů také jako Samotné zlo.

Faktory

Zpočátku byla Agaia Thetin Faktor I. Po její smrti její úlohu anonymně převzala Mirona Thetin. Přesný rok úmrtí Agaii Thetin není znám. Poté, co byla odhalena utajovaná identita Faktoru I, se kolem roku 7600 před Kristem pokoušelo šest MdI převzít moc, a jako Rada šesti vládnout Andromedě. Faktor I je zabil tím, že vypnul jejich aktivátory buněk.

Jeden ze vzbouřenců, Comden Partan, Faktor XIII MdI, údajně aktivátor odložil, prchnul do Mléčné dráhy a čekal tam na smrt Faktora I v hlubokém spánku. Objevil se v roce 2842 jako Šedivec. Mezitím zřejmě tělesně zmutoval a získal slabé hypnosugestivní nadání.

poznámka: historie Comdena Partana jako Šedivce byli uveřejněny v Atlanovi. Rebelie tam byla datována na rok 8020 před Kristem. To později vzbudilo pochybnosti o jeho údajné identitě (zdroj AT 94, AT 99).

Podle odlišné verze vystupovala Mirona Thetin jako Faktor XIII. Infiltrovala tak okruh spiklenců a mohla je identifikovat. Aby udržela svou anonymitu jako Faktor I, předstírala po smrti 5 spiklenců také svou smrt. V tomto případě se ale pravděpodobně jedná o pararealitu (viz PR 1573).

V důsledku toho vládlo z pozadí Andromedě sedm Mistrů ostrovů:

Zbývajícími Mistry ostrovů byli:

poznámka: po smrti šesti vzbouřenců se změnilo číslování přeživších MdI.

Symbolem MdI, který nosili na své stříbrné uniformě, byli dvě zlaté galaxie na černém pozadí. Symbol, který používal Faktor I při kontaktu se svými podřízenými zobrazoval fluoreskující pás, který obě stylizované galaxie obepínal.

poznámka: pravděpodobně si tak činili nárok na celé lemurské dědictví - na Andromedu i Mléčnou dráhu.

Sedm MdI, kteří rebelii přežili, vládli Andromedě ještě dalším 10.000 let. Nakonec zemřeli při střetnutí s Terranci mezi roky 2404 a 2406. Toser-Ban zemřel 49.488 před Kristem během akce v minulosti, Regnal-Orton a Nevis-Latan bezprostředně po návratu do současnosti v roce 2404. Proht-Meyhet přečkal konec Multidonu a zemřel až později.

O ostatních Mistrech ostrovů jsou známa jen jména:

  • Faktor IX: Barim Nantor (? Nermo Dhelim), pověřen Faktorem I vytvořit na History lidskou zoo a starat se o ní.
  • Faktor XIII: Comden Partan

Předmluva k dějinám

Dějiny MdI, jejich vznik, zúčastněné osoby, entity a události se neustále mění. Kvůli různým vlivům se mohou následující oficiální dějiny poněkud lišit nebo se kdykoliv změnit. Kromě toho existují další alternativní verze dějin. Kosmologický výzkum se domnívá, že existence MdI je "porucha osobnosti" superinteligence ID, který byl tehdy ještě spojen s negativní superinteligencí ANTI-ID a byl zodpovědný za mnoho útěků androidů z Poutníku na Zemi.

poznámka: ranná historie Mistrů ostrovů popsaná v románu 288 není v souladu s věcmi popisovanými v cyklu Mistři ostrovů. V této knize jsou zmíněni Selaron Merota a Agaia Thetin, buněčné aktivátory a multiduplikátory jsou zde popisovány jako objev Selarona Meroty, a stavba slunečního šestiúhelníku jako časový paradox.

Zcela jiné vylíčení v cyklu Linguidové s Nermo Dhelimem (PR 1573) se dá vysvětlit jako eventuální parahistorie způsobená zmateností ID kvůli DORIFER - šoku a Taurecových manipulacích.

Prehistorie

Kolem roku 24.000 před Kristem se tefrodskému vědci Selaronu Merotovi (otci Ermigoi Meroty a Mirony Thetin) vyvinou aktivátor buněk, který na základě vysávání životní energie z celého lemurského národa propůjčoval svým nositelům relativní nesmrtelnost. Několik těchto aktivátorů předal spojencům Agaji Thetin a dále je vyvíjel. Agaia si tak díky aktivátorům zajistila loajálnost elity vojáků a vědců z řad Lemurů a vytvořila tak organizace Mistři ostrovů, tvořenou 13 členy. (T 288)

Mirona Thetin sama ale v roce 2406 tvrdila, že Mistři ostrovů na sebe strhli moc kolem roku 17.600 před Kristem (PR 299)

poznámka: jiný zdroj udává počátek vlády MdI na 28.000 let po útěku do Andromedy, což by odpovídalo roku 22.000 před Kristem. V PR 298 se mluví o tom, že původně bylo 14 Lemurů, kteří převzali moc.

Historie

Moc Mistrů ostrovů spočívala v časové manipulaci prostřednictvím časového transmiteru (Vario) až do časů lemursko-halutské války, a na kopírování personálu (Duplové) a materiálu (především na Multidonu) pomocí multiduplikátorů. Jejich mocenskými centry byly planety Tamanium a Multidon. Centrum Andromedy bylo od nich uzavřeno, prohlášeno za zakázanou zónu, a Tefrodi jí jako Strážci centra hlídali.

Vzestup

Mocenský základ

8000 let po založení tefrodské říše v Andromedě začala nespokojenost vědců a inženýrů s centrální vládou na Tefrodu stále stoupat. Všeobecné pohrdání a zanedbávání vědy a výzkumu mezi obyvatelstvem je rozzlobilo natolik, že vytvořili skupinku odporu, která plánovala, tento stav díky vytvoření diktatury změnit. Tyto vědci, kteří na sebe pohlíželi jako na Staro-Lemury, získali díky vlastním výzkumům nebo díky adaptaci ukořistěné technologie jiných národů Andromedy obrovské technologické znalosti.

Touto dobou již etablovaná a ve vládních kruzích tajně činná skupina Mistrů ostrovů rozdmýchávala nespokojenost vědců a touhu po diktatuře, přinejmenším po vědecky orientované centrální vládě, jako v původním koordinovaném koncilu. V očích veřejnosti byli Renegáti známi politickými vraždami, při kterých nechávali Duply vraždit bezúhonné občany. Tímto způsobem snižovali počet politiků a dalších osob, kteří mohli stát v cestě jejím plánům.

Agaia Thetin jako Faktor I MdI nechala 5000 schopných a nesvědomitých rebelů přivést na Tamanium, planetu vyhloubit a vybudovat v ní svou mocenskou centrálu. Kolem planety bylo rozprostřeno anti-rematerializační pole, které mělo zabránit překvapivému objevení cizinců. Zde Selaron Merota dále zdokonaloval původní buněčné aktivátory.

Po Againě smrti nechávala její dcera Mirona Thetin Tamanium dále přebudovávat na superpevnost, ve kterém pomocí strašlivých pokusů s křížením zvířat s inteligentními bytostmi chtěla vytvořit elitní bojovníky.

Poté co se centrální vláda zhroutila a vláda Mistrů ostrovů se během krátké doby upevnila, poručil Faktor I odstranění 5000 vědců, protože se kvůli svým obrovským vědomostem stali příliš nebezpečnými. Aby se ale jejich znalosti daly příležitostně využít, nechala je nalákat do chladícího zařízení, omráčit a uvrhnout do stáze. Stázové nádrže byly uloženy v takzvaném Muzeu spáčů v jedné části Tamania, aby mohli být v případě potřeby vzbuzeni a dalo se využít jejich služeb a znalostí.

Manipulace

Po pádu centrální vlády na Tefrodu zakázali MdI historický výzkum, aby dějiny Tefrodu a původ Tefrodů vzešel v zapomenutí, a aby se tak dalo snadněji manipulovat. Byla zrušena muzea na Tefrodu a ve školách se přestali učit dějiny národa. Na později osídlených planetách 35-planetární říše Tefrodů v centrální zóně Andromedy se sice dějiny učili, ale až od počátku kolonizace jednotlivých planet.

MdI manipulovali minulostí v průběhu své moci ze současnosti s pomocí svých časových agentů (viz Frasbur) tak, aby se dostavili požadované efekty v současnosti.

Těmito časovými manipulacemi vznikl časový paradox, který ze vzestupu MdI vytvořil nutnost.

poznámka: Kupodivu všichni časoví agenti MdI jako Frasbur, Thaburac, Orghon, Rovza jakož i Talossa a Korpel a Mistr Faktor VII Regnal-Orton, Faktor VI Toser-Ban a Faktor V Nevis-Latan, kterým terranci čelili v lemurské minulosti, pocházeli z relativní současnosti boje Terranců s Maahky proti Mistrům ostrovů ve 25. století a ne z jiných period (roky 20.000 nebo 24.000 let) vlády Mistrů ostrovů.

Možné je také, že Mistři ostrovů podnikali cesty časem jen na počátku a na konci své vlády. Kromě toho byli pravděpodobně časovými agenty z dřívější periody informováni o objevení CRESTu III v lemurské minulosti.

Na počátku své vlády vyslali MdI tým Tefrodů a Slunečních inženýrů přes Vario 50.000 let do minulosti, aby vybudovali šestiúhelník v centru Andromedy a Mléčné dráhy. Tato časová smyčka umožnila MdI vůbec existovat, neboť teprve s pomocí této transmiterové cesty mohli Lemurové z Mléčné dráhy utéct do Andromedy, kde na Lemurii vytvořili Neo-Lemurskou říši, ze které pak vznikli MdI.

Selaron Merota a Ermigoa Merota prchli na začátku vlády Mirony Thetin z Tamania přes Lemurii do minulosti. Selaron Merota objevil poté v roce 50.373 před Kristem v lemurské masce Lesala Atorema galaktický sluneční šestiúhelník a v 50.350 před Kristem cestu do Andromedy pro Lemury. Jeho časové manipulace byli ale všeobecně vzato mířeny proti Mistrům ostrovů.

V roce 42.125 před Kristem se Selaron a Ermigoa Merotovi pokoušeli použít časovou stanici Faktora VII Regnal-Ortona na Traversanu. Zatímco se Selaronovy stopy ztrácejí, na Ermigou narazil Atlan v roce 3460.

Mirona Thetin prozradila v roce 2406, že šest MdI před 10.000 lety odhalili její identitu a plánovali povstání. Mirona je zabila tím, že vypla jejich aktivátory buněk. Od té doby ovládala s ostatními šesti MdI Andromedu.

Konkurenti

Mocné národy jako například odnož národa Hathorů (viz Talossa, Korpel) si podrobili silou svého vojska Duplů, a přinutili je vzdát se mnoha tajných planet a obrovských průmyslových zařízení, a využili jejich technické znalosti, aby upevnili vlastní moc.

Mistři ostrovů své konkurenty bezohledně vyřazovali. Kolem roku 1600 vyhubili téměř kompletně národ Kosmických inženýrů (Veslaři), protože jejich technologické schopnosti a nevázaný způsob života viděli jako bezpečnostní riziko.

Laurinové byli zdecimováni v několika krocích. Když Laurinové v roce 2106 ztroskotali při pokusu přemoci Posbie, byly poslední zbytky národa Laurinů deportovány na Destroy. Nakonec bylo Destroy bombardováno a radioaktivně zamořeno. Opětovnému vzestupu několika málo přeživších bylo bráněno roboty, kteří zářením ničili orgán Flexo Laurinů.

Při odletu průzkumného oddílu Terranců v roce 2402 byla zalarmována flotila Dvounosích. Mezitím se také spustilo bezpečnostní opatření pro Andro-betu, takzvaní Mobyové. Jeden z aktivovaných Mobyů zničil planetu Destroy s pravděpodobně posledními Lauriny.

Projekty a trestní akce

Posbiové

K projektům, které MdI spustili, aby upevnili svou vládu, patřili kromě jiných také Posbiové.

Kolem 20.000 let před Kristem pověřili MdI svůj pomocný národ Lauriny, aby Robotiky z Mechaniky, geniální robotiky a inženýry, přinutili k výstavbě ultimátních bojovníků. Jiné zdroje udávají kontakt Laurinů s Robotiky z Mechaniky na období kolem roku 38.000 před Kristem (PR 144) nebo vnik Posbiů kolem 28.000 před Kristem - daleko před převzetím moci Mistry ostrovů.

Protože si historické zdroje co se týče času pověření (asi 38.000 před Kristem podle dílu 144 respektive doba kolem 28.000 před Kristem) a založení Mistrů ostrovů (24.000 před Kristem nebo 17.600 před Kristem) vzájemně odporují, není vůbec jasné, jestli k pověření Laurinů Mistry ostrovů skutečně došlo.

Mistři ostrovů a Laurinové jak se zdá nedisponovali technologiemi transformačních děl a relativních štítů. Také na Mechanice a v dalších zařízeních Robotiků se nenalezli žádná transformační děla nebo relativní štíty.

Protože pouze Posbiové sami disponovali transformačními děly a relativními štíty, muselo se jednat o jejich vlastní vynález. Není známo, jestli se u transformačních děl jedná o kompletně vlastní konstrukci, nebo o zdokonalení a další vývoj protipólových děl.

Kupodivu mělo být nenávistné propojení vybudováno tak, aby Posbiové akceptovali jen Lauriny. Tato nesrovnalost se možná zakládá na manipulaci dějin Laurinů skrze Mistry ostrovů. V souvislosti se zmanipulováním dějin Laurinů je zajímavé, že původně v PR 239 nebyla žádná zmínka na jejich pověření Mistry ostrovů. Teprve v Silberbandu 25 byly vynechány dějiny Luxidů a místo toho je zmíněno jejich pověření MdI.

Posbiové měli být s pomocí plazmatické složky z Praplazmy z Rando-1 schopni bojovat nejen podle určitého vzoru, ale jednat i samostatně. V této době platili Laurinové díky svému orgánu Flexo za nejcennější pomocný národ MdI.

Nakonec Laurinové selhali. Přinutili sice Robotiky z Mechaniky ke stavbě Posbiů, ty se ale vzbouřili a bojovali proti Laurinům. Je možné, že tato rebelie byla Robotiky z Mechaniky cílená, když poznali, jaký mocenský prostředek dali Laurinům do rukou.

Selhání Laurinů ztrestali MdI částečnou deportací národa na Destroy, první planetu slunce Alurin v Andro-Betě.

Kolem 18.000 před Kristem vyhloubili Laurinové z pověření MdI planetoid a poslali ho, obsluhovaný energii vysávajícími Luxidy, směrem k Mléčné dráze. Vyhladovělí Luxidové měli po příletu vysávat slunce, živé tvory a stroje a tak vyřadit Posbie. Tento pokus selhal, protože vypadl pohon. Proč byl podniknut zdlouhavý průlet skrze prázdný prostor a ne cesta skrze sluneční transmitery, není známo. Je ale pravděpodobné, že Luxidové by nesnesli žádný průchod transmiterem. Planetoid byl nalezen Terranci roku 2114 bloudící v prázdnotě.

Když Terranci v roce 2106 narazili na Lauriny, měli úkol nalézt z pověření MdI domovskou planetu Posbiů a zničit centrální plazmu. Zdá se, že MdI poznali, že jim v Posbiích vznikl dlouhodobý protivník, který by se sotva dal přemoci konvenčním způsobem. Zákrokem Terranců ve prospěch Posbiů mohli být Laurinové nakonec vyhnáni z Mléčné dráhy. Tím podali MdI zprávu o novém protivníku, o Pozemšťanech.

MdI se polekali, když zjistili bojeschopnost a průmyslové bohatství Terranců. Dá se předpokládat, že MdI nebyli navzdory planetě History informováni o svých »potomcích«.

Trestem za nové selhání byli zbytky národa Laurinů rovněž deportováni na Destroy. Útěku přes sluneční transmiter do Mléčné dráhy jim bylo zabráněno. Jako trestní akce byla Destroy zvláštním komandem Maahků bombardována silně radioaktivními bombami. Cílem nebylo Lauriny okamžitě zabít, ale nechat je dlouhodobě trpět za jejich selhání. Nadále byla Destroy střežena prostřednictvím robotské stanice a orgán Flexo Laurinů byl ničen.

Když se komando pod velením Perry Rhodana v roce 2402 setkalo s Lauriny na Destroy, dozvědělo se jejich dějiny. Při odletu byl aktivován bezpečnostní systém MdI. Mobyové se aktivovali a zničili Destroy.

Během Metanové války

Když se velká Metanová válka mezi Arkonidany a Maahky blížila svému vrcholu, zduplikovali agenti MdI na flotilním opěrném bodě Travnor množství předních důstojníků arkonské flotily. Cílem operace byla výměna imperátora Orbanascholse III. za dupla. Krátkodobě se také uprchlý kristalický princ Atlan dostal do moci agentů. Atlan ale nabídku, že se s jejich pomocí dostane na trůn Arkonu a bude vládnout s MdI, odmítnul. Také z Atlana byl vytvořen Duplo, byl ale zabit v souboji, a nakonec byla zničena i atomová šablona. Výměna imperátora se sice podařila, ale krátce na to byla odhalena Lebo Axtonem.

Soustava ztracených

V roce 1400 byla proti slunečnímu transmiteru v prázdnotě mezi Mléčnou drahou a Andromedou, který byl později nazvána jako Ruinový-transmiter, vedena trestná expedice Mistrů ostrovů. Jediná planeta, gigant jménem Kulloch, na kterém se nacházela řídící stanice, byl rozbombardován a rozpadl se. Není známo, proč MdI nařídili útok proti Maahkům hlídajícím transmiter.

V roce 2405 byl Ruinový transmiter jako odvetná akce za zničení středogalaktického slunečního šestiúhelníkového transmiteru v Andromedě napaden flotilou Tefrodů a zničen, aby Terranci přišli o opěrný bod a oni mohli proniknout do Mléčné dráhy.

Rando I

MdI používali Praplazmu žijící na Rando I, kvůli Posbiům a aby mohli za pomoci Baar Luna vytvářet androidní monstra v Andro-Betě. Prostřednictvím robotské stanice v planetárním jádru regulovali růst plazmy. Když Terranci v roce 2402 robotskou stanici vyřadili, stačila vyslat volání o pomoc.

V důsledku toho bylo Rando I a Praplazma, která se stala pro MdI příliš nebezpečná, zničena dálkově řízenými atomovými bombami.

History

Na planetě Histroy v blízkosti centrální zóny Andromedy žili lidé ze všech historických epoch, počínaje lidmi doby kamenné, až k Terrancům z časů Bluesanských válek. Terranci objevili History v roce 2404. Planeta byla obklopena buňky regenerujícím polem, které její obyvatele udržovalo na živu. Když byla odhalena přítomnost Terranců, vypnula posádka kontrolní stanice na rozkaz Mistrů ostrovů pole kolem History.

Smysl tohoto projektu není známý. Lze se domnívat, že MdI chtěli být informováni o stavu vývoje svých potomků a potencionálních konkurentů.

Podle vize, kterou Perry Rhodan prožil na Poutníku, měli MdI na History přes 20.000 let jaksi dokumentovat vývoj Terranců z pověření ID. Logický sled národů starajících se o pořádek by poté byl: Lemurové, Tefrodi, Arkonidané, Pozemšťané. Tato vize vznikla ale díky časoprostorovému zmatení ID, a v nejlepším případě se dá brát jen jako možný průběh v pararealitě.

Barkon

Z neznámého zdroje se MdI dozvěděli, že Terranci jsou vůči Barkonidanům extrémně přátelští. Tefrodi proto z pověření MdI vytvořili v roce 2404 umělé slunce pro jejich planetu. K němu nainstalovali sluneční čerpadla pro situační transmiter. S jeho pomocí mělo být Barkonidanům umožněno vrátit se zpět do Mléčné dráhy. Na oplátku s sebou měli vzít jakési amébovité bytosti do Mléčné dráhy.

Barkonidané si nevšimli, že jsou infikováni pro Terrance smrtelnými zárodky takzvané Erupčního moru. Barkonidané proti němu sice byli imunní, ale působili jako přenašeči. Touha Barkonidanů, konečně se dostat zpět do Mléčné dráhy, byla tedy využita MdI k eliminování Terranců.

Když byl Tefordský podvod odhalen Terranci, zavedli Barkonidané s pomocí generátoru rázových impulzů svou planetu do nově vytvořeného slunce. Rozhodli se raději zaniknout, než se stát zbraní MdI.

Asgaard

Dupla Skania Veldera si v roce 2406 s nejvyšší pravděpodobností všimnul Faktor I, když se svou robotskou lodí přistál na planetě Asgaard. V průběhu dvou let tam měl prostřednictvím strojů robotské lodi roztavit póly planety. Díky tím způsobené změně směru rotační osy by bylo znemožněno přežít všech vyšším živým tvorům na Asgaardu.

Dalším krokem mělo být zničení zdejší kadetní školy pro důstojníky, se tak zasadila rozhodující rána Solárnímu impériu. Později měla planeta sloužit jako předmostí MdI v Mléčné dráze.

Útok se ale nezdařil, protože Duplo byl zastřelen jedním přírodovědcem.

Byl to jeden z neobvyklých, zdlouhavých projektů MdI, u kterého navíc nebyl jistý úspěch. Sice to byla jen součást velikého plánu, ale dá se pochybovat, zda v této době měli Mistři ostrovů ještě kompletní přehled o svých možnostech.

Plazmatičtí agenti

Podle tajné zprávy SolAbu byl v roce 2404 pilot havarovaného moskyto-jetu unesen Mistry ostrovů a okopírován plazmou. Ačkoliv se zjistilo, že není Duplo, byla SolAb nedůvěřivá a nechala ho hlídat.

Plazmatický agent se nakonec dostal na Svět sta sluncí a nakazil tam centrální plazmu. Pak se agent rozpadl, aniž by se zjistilo, co vyzvěděl, na plazmu a na buněčné úrovni se spojil s centrální plazmou. V jeho plazmě bylo ale implantováno dodatečné citové hnutí, které obsahovalo zděšení Praplazmy, zděšení, které vzniklo když Terranci spustili bezpečnostní systém na Rando-1 a tak způsobili zničení Praplazmy. Chybělo ale odůvodnění pro zděšení a pochopení toho, že zničení nebylo vinou Terranců.

Tato informace pro ně znamenala zradu Terranců a takřka v nulovém čase se rozšířila na všechny Posbie, kteří začali truchlit a zastavili práce. Veškerá biopozitronika, kromě jiného také NATHAN, přestali pracovat. Po krátké době přišel od centrální plazmy rozkaz, ke mstě na Terrancích pro vraždu na INNERENu. Lidstvo tehdy stálo krátce před zánikem.

Agentce SolAbu, která agenta sledovala, se v poslední minutě podařilo zkřížit plán MdI. Dokázala, že plazma, která nakazila centrální plazmu, obsahovala Slow-virus, který by dlouhodobě vedl ke zničení centrální plazmy Světa sta sluncí a ve svém důsledku k zániku Posbiů. MdI se nepodařilo postavit Impérium Terranců proti Posbiům.

Zirkon

Na planetu Zirkon, jedné z nejoblíbenějších cílů turistů od začátku 22. století, nasadili MdI koncem roku 2402 agenta pod jménem »Nguyen Sarillet«. Sarillet infikoval delší dobu hosty luxustních hotelů Zirkonu buněčnými kulturami, které se ukládali v mozku infikovaného. Buňky mohli být ultrazvukovým podnětem aktivovány a udělali pak z hostitele dálkově řízený nástroj bez vůle. Nosnou látkou buněčné kultury byly kostky cukru v hotelech.

Plán nakonec ztroskotal na tom, že se nakazili i další nezúčastnění. Několik z nich vykazovala markantní neurologické projevy. Zpočátku nechával Srillet oběti zabíjet svým pomocníkem Scovill Rooyem; když už to začínalo být příliš nápadné, vyžádal si od svých představených protiprostředek, aby mohl u náhodně infikovaných neutralizovat vliv buněk.

Když se na Zirkonu podařilo objevit buněčné kultury, jejich účinek a mezitím dodaný protijed, bylo již přes dvě stě účastníků galaktické vrcholové konference administrátorů a šéfů států 3. dubna 2405, odhaleno jako bývalí hosti na Zirkonu a tak i potenciálně infikovanými, jakož i jejich společníci, osobní strážci, manželky, přátelé nebo přítelkyně. Celkem muselo být 439 infikovaných obětí omráčeno a aplikován jim protijed. Jeden infikovaný zemřel na následky dopravní nehody, do které se zapletl aktivací buněčné kultury.

Zánik

Zánik přišel pro Mistry ostrovů ve formě selhání jejich pastí a obranných systémů, smrti jednotlivých MdI během různých akcí a několika efektních protiúderů, které jim zasadili Terranci a které nakonec vedli k dobytí jejich mocenské centrály.

Aliance protivníků

Vítězství Terranců nad MdI by bezpochyby nebylo možné bez Maahků, úspěchu jejich desetitisíciletého plánu a jejich bojovnosti. Kdyby se nepřidali na stranu Terranců a dále bojovali proti svým pánům, byli by Terranci nuceni válčit na dvou frontách. Také občasné zahnání Maahků bylo kvůli jejich rozmnožovací rychlosti jen protahováním a oddalováním války.

To by u Pozemšťanů nepřicházelo z technických, politických a hospodářských důvodů v úvahu. Aliance byla nejen nutností, ale na základě zkušeností získaných Grekem-1 také samozřejmostí. Bylo morální povinností Terranců podporovat utlačovanou rasu.

Obrovskou zásluhu na tom má Arkonidan Atlan, jehož národ kdysi při vyhánění Maahků z Mléčné dráhy málem padnul do náruče MdI, který Maahkům předložil nabídku k Alianci.

Zanedbávání pastí a bezpečnostních systémů

Ačkoliv MdI během desiticícileté práce vytvořili gigantický bezpečnostní a obranný systém, začaly transmiterové pasti a systémy v prázdnotě (Twin a Horor), Maahkové v Andro-Alfě, Dvounosí, Mobyové a Baar Lun v Andro-Betě, Tefrodi a Vario v Andromedě, podivuhodně chátrat. Ve srovnání s náklady, která výstavba stála, s časovými smyčkami, které musely být uzavřeny, s národy, které musely být podmaněny a jejich technické znalosti zneužity, podobalo se terranské tažení do andromedy, navzdory celé jeho brutalitě a mohutnosti, spíše snadné.

Mnoho národů, které vlastně měli možné objevivší se cizince, které překonali předsunuté pasti, vlastně vyřadit, se věnovali zcela něčemu jinému. Většinou vlastnímu přežití. Částečně jednotliví strážci bojovali mezi sebou, jako například v Horroru.

Pasti a strážci byly pravděpodobně přizpůsobeny hlavně na Bestie/Haluťany, kterých se Andromeda bála, ale na základě History jim muselo být zcela jasné, že dříve či později se Terranci odváží skoku do Andromedy. Přímo podle pozorování Terranců na History není vůbec jasné, proč byl zabezpečovací systém tak zanedbáván. MdI se zřejmě neobávali svých "potomků", což byla jejich největší chyba.

Ani ultimatní víceúčelová zbraň Vario nebyla prakticky vůbec využita, protože se nevědělo (nebo nechtělo vědět?) co by se s ní dalo dělat. Nasazení váhavého vojska Duplů bylo jen dalším bodem nepoužitelného bezpečnostního systému, který vzhledem k vlastní neschopnosti nešel ani správně použít.

Vlastní neschopnost

Rozpor v jinak radikálním postupu v počátečním období jejich vzestupu a ve váhavém jednání na počátku a na konci války proti terrancům, se dá svést pouze na klamný pocit absolutní převahy. Částečně sebevražedné nasazení MdI se vůbec nehodí k jinak přehnaným nákladům na osobní ochranu. Mistři se sice nikdy nezřekli ultrasilného osobního ochranného štítu, museli ale vědět, že ani ten není nepřekonatelný.

Mistři ostrovů sice nepanikařili, ale ztratili zcela perspektivu pro své šance. Nejlepší příklad toho byl Toser-Ban.

Také ostatní Mistři ztroskotali zpravidla kvůli nedocenění reálného nebezpečí, což většinou podmiňovala téměř perfektně fungující technika. Na druhé straně přišli teprve v posledních momentech války na takřka geniální nápady, jako například Miras-Etrin, které nebyli ale důsledně promyšlené nebo se nestihli provést.

Překážkou k vyřazení Terranců zničením Země bylo to, že pořád považovali Zemi za rodné místo všech Lemurů a jako jejich potomci ho nikdy nemohli zničit. Viz také bezpečnostní zapojení Lemuria projektu Shimada.

V každém případě měli ale dost možností, jak Terrance přinejmenším zastavit, když už ne zničit. Příkladem pro to je selhání chladně kalkulujících tyranů Proht Meyheta a Trinar-Molata. Jeden působil jako dobromyslný strýček, který si zachoval zbytek slušnosti a lidskosti a mile rád si několikrát s protivníkem popovídal. Druhý jednal spíše dětinsky, takže při selhání své supertechniky propadl panice a zešílel.

Nejpřekvapivějším a přitom tragickým příkladem pro vlastní nedostatečnost byla ale sama Mirona Thetin alias Faktor I. Matkovražedkyně, která se nezalekla zaútočit ani na svého otce a nevlastní dceru, selhala sama o sobě. Mohla klidně hledět vstříc hrozícímu zániku, s vědomím, že se kolo času může kdykoliv otočit zpět. Zemřela ale s pocitem, že potkala muže, který se jí rovnal v bohatosti prožitých životních zkušeností. Jak prorokoval její otec, byla ztracena v momentě, ve kterém se do Atlana zamilovala.

Brutální krutovláda

Jen s pomocí svých technických mocenských prostředků mohli Mistři ostrovů držet pod kontrolou podrobené bytosti. Také Tefrodi jim sloužili jen nedobrovolně. Potají vznikali na mnoha světech malé skupinky odporu, které ale vytvářeli jen rušivé pozadí v tisícileté vládě MdI.

Všechny tyto věci proti téměř všemocným MdI se sečetli po červenci 2405, když MdI zaváhali s nasazením svého vojska Duplů jako podporu proti útočícím Terrancům a Maahkům, ačkoliv museli mít k dispozici velké množství rezervních sil. Na hrozbu, že Maahkové uzavřou zvláštní spolek, zareagovali MdI vysláním čerstvých ozbrojených sil. Perry Rhodan se vzhledem k tomuto vývoji snažil zvolna přesvědčit různé planetární vlády o svobodě. Jak o válce rozhodla zhoršující se motivace pomocných národů, se dá jen těžko odhadnout.

Zapojení ID?

Pokud se vychází z toho, že vývoj MdI a skutečnost, že měli aktivátory buněk, se dá svést na ANTI-ID a v souvislosti tak na Kosmické šachy, pak se krátký, ale efektivní zákrok ID pomocí Harna při zřizování Power Center a objevu Multidonu, jeví ve zcela jiném světle. Pokud se z toho dá vycházet, tak bylo odstranění MdI Terranci dobrým manévrem ID a nedostatečné opatření MdI špatně promyšleným tahem ANTI-ID. Faktem je ale, že Terranci nenastupovali proti MdI bez podpory ID.

Kosmologická nutnost?

Do jaké míry má DORIFER co dočinění s Mistry ostrovů a jejich zánikem, zůstává spekulativní. Pokud se použije srovnání s terranskou biologií, pak by se dali MdI se svými aktivátory, které vysávají životní sílu Lemurů, dali přirovnat k rakovinnému nádoru, a zákrok Terranců jako způsob vnitřního boje těla proti rakovině, který zinicializoval morální kód.

Nejasnosti

Čas vzniku

V cyklu Mistři ostrovů byl vnik MdI datován kolem roku 17.600 před Kristem. Citát Mirony Thetin z roku 2406 (PR 299, str. 17, vlevo nahoře):

Před dvaceti tisíci lety třináct Renegátů strhlo moc na sebe. Od počátku se mi dařilo skrývat skutečnou identitu. Konečně se šest Renegátů dozvědělo, kdo je jejich vůdcem. Všech šest jsem zavraždila. Asi deset tisíc let vládlo zbylých šest a já celé Andromedě.

To se shoduje i s dalšími zdroji. Faktor II naproti Faktoru I tvrdil, že 13 MdI převzalo moc před 20.000 lety, poté, co lemurská centrální vláda na Tamaniu už 8000 budovala svou moc. Že Faktor I zabil 6 další MdI, se mohl Faktor II jen domnívat (viz PR 297)

Také pozdější tvrzení, že Mirona Thetin také potají vystupovala jako Faktor XIII, se nehodí k jejímu dalšímu výroku, že kontrolním přístrojem zabila 6 MdI (viz PR 1573)

Alternativní verze

V alternativní vizi na Poutníku v roce 1173 NGL během zmatku ID se tvrdilo, že buněčné aktivátory MdI pocházeli od superinteligence. ID podle ní předal aktivátory kolem 23.000 před Kristem vědci Nermo Dhelimovi. V těchto alternativních dějinách je Nermo Dhelim otcem Ermigoi Meroty, které také předal buněčný aktivátor (viz PR 1573)

Jeho milenka Mirona Thetin se zmocnila zbývajících aktivátorů a zabila ho. Mirona v tomto alternativním scénáři vystupuje nejen jako Faktor I, ale také v masce dalšího Mistra, díky čemuž odhalila rebelii šesti Mistrů, ke kterým ale i ona sama patřila.

Původ Posbiů

Také příkaz Laurinů před 30.000 lety na přinucení Robotiků z Mechaniky, aby vyvinuly Posbie, nepasuje k založení MdI v letech 17.600 nebo 24.000 před Kristem. Původně byl kontakt Laurinů s Robotiky z Mechaniky datován na 40.000 let před deaktivací nenávistného propojení v roce 2114 (viz PR 144). V každém případě, díky Variu, existuje myslitelná možnost, že MdI mohli odcestovat zpět do minulosti a Lauriny pověřit výše uvedenou věcí.

Nenávistné propojení mělo Posbiům vsadit lásku k Laurinům a nenávist vůči všemu ostatnímu životu, tedy také proti Mistrům ostrovů! Také transformační děla a relativní ochranné štíty nevypadají, že by pocházeli od Mistrů ostrovů. Dá se usuzovat, že diktátorský režim jako MdI se nebál manipulovat dějinami, jak se jim zlíbilo.

poznámka: Teprve v Silberbandu 25 se vypráví o příkazu MdI Laurinům, zatímco v originálním PR 239 toto chybí.