Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Velké impérium
hledat

Pojem Velké impérium je hovorový výraz pro Velké Arkonidské impérium (Velké impérium Arkonidanů), které více než 20.000 let ovládalo tehdy známou část Mléčné dráhy. Arkonským výrazem pro Velké impérium je Tai Ark'Tussan.

Rozloha

V roce 2047 byl počet obydlených světů Velkého impéria přibližně 50.000 s celkovou populací odhadovanou na 50 bilionů. Stejné číslo se udávalo i v roce 2114.

V zájmové oblasti impéria se nachází především Northside, ale také přibližně polovina Westside Mléčné dráhy. Expanze vycházela z kulovité hvězdokupy Thantur-Lok, ležící na hlavní galaktickou rovinou, ve směru k hlavnímu spirálnímu rameni galaxie, kterou Arkonidané také nazývají jako Ostrov samoty. Nejbližší částí galaxie k Thantur-Loku je Sektor Mlh, který je od M 13 vzdálen přibližně 20.528 světelných let. Z dvojhvězdného systému Hela Ariela v Sektoru Mlh kolonizovali Arkonidané Mléčnou dráhu.

K Velkému impériu patřilo mnoho extraterrestrických a nearkonidských národů: Andoozové, Dronové, Elloantyové, Froghové, Gefirnové, Gijahthrakové, Haspronové, Ishkhorové, Laurelianerané, Longhoňané, Manolové, Miirové, Mispanerané, Moofové, Morannii, Motunerové, Naatové, Orbekiové, Scü, Swoonové, Taa, Therborové, Topsiderové, Trebolané, Unithané, Volaterané. Nejsou tu vyjmenováni zdaleka všichni.

Flotila

viz: Arkonská flotila.

Prehistorie

Arkonidané pocházejí z Akonanů, se kterými sdílejí jako biologickou zvláštnost kostní desky v oblasti prsou namísto klasických žeber. To odlišuje Akonany, Arkonidany a z nich pocházející národy jako Skokany, Arasy a Supertěžké, od dalších národů z lemurské linie.

Zajímavé bylo, že již za časů Lemurů existovala v Zeut-Ellwen (kteří fungovali jako kontaktní osoby k megainteligenci ZEUT) národní menšina, která se nápadně podobala Arkonidanům. Zeut-Ellwen měli vedle arkonidských prsních desek dodatečné albínské vlastnosti – jako bílé vlasy a velmi rozšířené červené oči. Také oni slzeli při rozčilení. Se svou drobnou postavou a paranormálním Abijnským smyslem se ale spíše podobali arkonidskému podnárodu Dryhanům a jejich Dryhanskému smyslu.

Speciální sektor mozku, který se nechá aktivovat jako extrasmysl, a který odlišuje Akonany a potomky arkonidanů, se možná vyvinul z pod vlivem ZEUTU vzniklé paražlázy Lemurů.

Za pravlast Arkonidanů se považuje bájný Arbaraith, země Krystalických obelisků. Arbaraith měl ležet v oblasti bývalé Sogmantonovy bariéry. S tímto světem jsou spojeny také mýty o 12ti Heroenech a Vhratoovi. Těchto dvanáct Heroenů pochází už z lemurských bájí.

Ve skutečnosti byla planeta Arbaraith pravděpodobně objevena lemurskými kolonisti, kteří se tam úspěšně ukryli před Haluťany. Až mnohem později byla Arbaraith objeven Akonany a připojen k jejich říši. Podle této interpretace by Akonané a Arkonidané byly bratrskými národy.

Doba založení

Již v roce 18.509 před Kristem začínali Arkonidané zkoumat kulovitou hvězdokupu M 13, kterou tehdy nazývali Urdnir.

V roce 18.376 se Arkonidanům podařilo pravděpodobně dobýt mnoho akonských válečných lodí a s jejich pomocí se vzepřít akonskému impériu. Poté začala takzvaná Velká osvobozenecká válka, která trvala až do roku 18.356 před Kristem. Během této války byl původní svět Arkonidanů zřejmě zničen nebo musel být evakuován a opuštěn.

V soustavě Arkon v centru kulovité hvězdokupy Urdnir potají budovaná kolonie přečkala Velkou osvobozeneckou válku. Ve válce úspěšné rodiny Akonda a Sulithur požadovaly po dočasném konci války obě vládu, což vedlo ke stavu téměř podobného občanské válce. Aby tento křehký stav skončil, uchvátili vojáci pod vedením admirála Farthu z Lloonetu moc. Jako první imperátor Gwalon I. založil admirál takzvané Velké impérium.

Během Centrální války v letech 18.327 až 18.316 před Kristem porazili Arkonidané definitivně Akonany. Akonané se nakonec stáhli zpět do izolace. Kulovitá hvězdokupa Urdnir byla po vítězném navrátivším se vojevůdci Talurovi pojmenována Talur Lok, což arkonidsky znamenalo Talurův cíl. Kvůli pozdějšímu posunutí hlásek z toho vznikl v současnosti používaný název Thantur-Lok.

Gwalon I. vládl až do 18.294 před Kristem. Již jeho nástupci Volgathir I. a Volgathir II. se snažili vymazat vzpomínky na akonské impérium. Postupem času se tak dosáhlo toho, že původ z Akonanů upadl do zapomnění.

Byla zde použita běžná praxe arkonidských imperátorů upravovat dějiny z politických a propagandistických důvodů. Dokonce i počátek arkonidského letopočtu da Ark byl přesunut na rok 20.431 před Kristem a ztotožněn s mýtickým zjevením Heroena Tran-Atlana. Arkonidská monarchie pod Gwalonem I. začala o 2097 terranských let později, v roce 1774 da Ark. (další informace viz: Arbaraith, Klinsanthor, Velká osvobozenecká válka, Gwalon I. a Centrální válka).

Velké impérium

První arkonidskou kolonií byl Hiaroon, kolonizovaný přibližně v roce 18.000 před Kristem.

Archaická perioda

První vlna arkonidské expanze byla přerušena obdobím silných hyperbouří. V době mezi 3000 a 3760 da Ark (16.884 až 15.986 před Kristem) se zcela zhroutila technika nadsvětelných letů a arkonidské koloniální světy byly od sebe izolovány.

Toto období je označována jako Zarakhgoth-Votanii, Archaická perioda.

Po skončení Archaické periody byly kontakty mezi stávajícími arkonidskými světy obnoveni. O problémech, které se museli objevit během připojování koloniálních světů pod Arkonské impérium, nejsou žádné informace.

3.14 světelných let od soustavy Arkon vzdálený koloniální svět Zalit, který nosí titul první nebo nejstarší kolonie, byl ale osídlen teprve kolem 13.000 před Kristem. Založení tamní kolonie se považuje za konec této epochy.

Tiga Ranton

Projekt Tiga Ranton, arkonidsky Tři světy, demonstroval neomezenou moc Arkonu. Mapoc da Gonozal nechal jako imperátor Gonozal III. v letech 6320 da Ark až 6330 da Ark přesunout druhou a čtvrtou planetu soustavy Arkon na dráhu třetí planety.

Od roku 12.954 před Kristem až do zničení Arkonu III roku 2329 kroužily tyto tři planety kolem slunce Arkon po stejné oběžné dráze. Každá z těchto planet se přitom nacházela ve vrcholech rovnostranného trojúhelníku vepsaného do jejich kruhové dráhy.

Z původního hlavního světa Arkon III se stal válečný svět, Gor'Ranton, ocelová průmyslová planeta. Z původně druhé planety se stal nový obytný svět Arkon I, Krystalický svět Gos'Ranton. Obchodní planeta Arkon II Mehan'Ranton vznikla z původně čtvrté planety systému Arkon.

Metanové války

Konfrontace s Maahky byla si největším ohrožením Velkého impéria, ke kterému kdy došlo.

Maahkové, kteří přibližně před 50.000 lety uprchli před expanzí Lemurů z Andromedy, a dostali se do Mléčné dráhy, se kolem 20.000 před Kristem usídlili na planetě Maahkoradan.

Kolem roku 8200 před Kristem narazili dýchači vodíku na Arkonidany expandující z M 13 a došlo k prvním vojenským střetům s domnělými dýchači metanu.

Kolem roku 8070 před Kristem začíná během období vlády Gonozala VII. nejžhavější fáze takzvaných Metanových válek. Za vlády Orbanaschola III. (8040 před Kristem až 8020 před Kristem) se Arkonidané dostali na okraj zničení. Do úzkých zatlačená arkonidská říše mohla výsledek války otočit teprve, když Atlan na rozkaz ID získal konstrukční plány pro konvertorová děla.

Maahkové, kteří v této době již věděli o slunečním šestiúhelníku v centru galaxie, unikli do říše Mistrů ostrovů a usídlili se převážně v Andro-Alfě.

Několik Maahků v Mléčné dráze zřejmě zůstalo, konflikt se zmenšenou intenzitou pokračoval až do 5. tisíciletí před Kristem. V této době jsou oslabení Maahkové označováni jako Metanoví piráti.

Atlanovo mládí

9. října 8045 před Kristem, 35. Prago Dryhanu 10.479 da Ark, se narodil Atlan jako syn imperátora Gonozala VII. a imperátorky Yagthary Argh'Hay-Boor. Jako Krystalický princ, arkonidsky Gos'athor, Mascaren da Gonozal byl designovaným nástupcem imperátora.

Gonozal VII. byl 28. dubna 8040 před Kristem, 17. Prago Tarmanu 10.483 da Ark svým nevlastním bratrem Velozem zavražděn, který zpočátku jako Orbanashol III. převzal vladařství, brzy na to celou moc.

Fartuloon, břichorozřezávač imperátora Gonozala VII. dostal Krystalického prince do bezpečí a držel ho v ilegalitě. Když se v roce 10.500 da Ark podařilo svrhnout Orbanaschola III., stal se Upoc, druhý nevlastní bratr, novým imperátorem. Moudře se rozhodl nastoupit na trůn in memoriam jako Gonozal VII.

Stagnace

V roce 12.166 da Ark, 6050 před Kristem, udělil Reomir I. Skokanům (Mehandor = arkonidsky: obchodník) galaktický obchodní monopol.

Epizoda Traversan

V roce 1290 je Atlan časovou stanicí Mistrů ostrovů přesunut na arkonidský koloniální svět Traversan do minulosti do roku 12.402 da Ark, 5772 před Kristem. Podporováním projektu Zázračný mozek položil základní kameny pro stavbu robota Regenta. V této době vládnul imperátor Reomir IX.

Epetran

Paranormálně nadaný Ka'Marentis Epetran, narozen 13.823 da Ark (4093 před Kristem) je pokládán za největšího arkonidského vědce.

Prováděl finální naprogramování robota Regenta. K tomu patří zejména bezpečností pojistka A-1 s dodatečným naprogramováním bezpečnostní pojistky Senekha jakož i katastrofický program Epethus. Zohlednil přitom poznatky ze setkání s cestovateli v čase Atlanem a Perry Rhodanem, kteří přišli do roku 13.971 da Ark (3917 před Kristem) z roku 2106.

Epetran podnikl, kromě jiného, při pátrání po velkém starém národu (Lemurové) expedici k Braagonu (arkonsky: kolonie v troskách), kulovité hvězdokupě Omega Centauri.

Epetran měl zemřít roku 13.798 da Ark (3909 před Kristem) při explozi ve svém sídle.

Nová doba

Za vlády Zoltrala XII. ztroskotal Ka'Marentisem Crestem da Zoltral a velitelkou Thorou da Zoltral vedený křižník AETRON, se kterým pátrali po planetě věčného života, na Měsíci, kde ho roku 1971 objevila měsíční expedice STARDUST pod vedením majora Perryho Rhodana. Z tohoto setkání vznikla nejdříve Třetí moc a později Solární impérium.

V roce 1978 byl Zoltral XII. sesazen Regentem, aby se zabránilo rozpadu Velkého impéria na základě pokračující arkonidské degenerace. Robot Regen nasadil nejdříve imperátora Orcasta XXI. a následně Orcasta XXII. jako nastrčeného imperátora.

V roce 1984 se objevila expedice až dosud neznámých Pozemšťanů v soustavě Arkon. Perry Rhodan ukradl VEAST'ARK a následně pomohl Regentovi uklidnit začínající rebelii na Zalitu. Následně odhalil Rhodan spiknutí Arasů, kteří rozšiřovali nákazu a dlouhodobě plánovali převzetí Arkonu. Regent pozná, že Terranci by mohli představovat akční pomocný národ, ale po zdánlivém zničení Země se tím přestane zabývat.

V letech 20302044 vládne Robot Regent Velkému impériu sám bez nastrčeného imperátora. Ve stejné době dochází k hrozbě Druufů z Rudého vesmíru. Druufové vylidňují desítky let obydlené planety, mezi nimi také arkonidský koloniální svět Tats-Tor v systému Morag. Robot Regent, který těmto procesům nedokáže porozumět, přivolá na pomoc Perry Rhodana a svěří mu k dispozici 75% válečného loďstva impéria. Toto účelové spojenectví je ale velmi křehké, protože smlouvání o dohodách neměl Regent naprogramováno.

V roce 2043 se objeví překrytová zóna s Rudým vesmírem, načež k ní Regent pošle velkou část své flotily (50.000 robotských lodí a skokanských válců).

Roku 2044, respektive 19.014 da Ark, je Atlan bezpečnostní pojistkou A-1 a dodatečným naprogramováním Senekha uznán Regentem způsobilým k vládě, a stává se imperátorem Gonozalem VIII. ... (zbytek bude časem dopněn)

Následnické říše

Bezprostředním nástupcem Velkého impéria představuje Spojené impérium, které z arkonidského pohledu představuje čas terranské dominance.

Po dlouhé periodě úpadku a republikánské fázi je v roce 1223 NGL založeno Křišťálové impérium, jehož následníkem je Božské impérium. Obě tyto arkonská impéria jsou považována za institutální pokračování tradice Velkého impéria.