Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmologie > Superinteligence
hledat

Superinteligence představuje jeden z evolučních stupňu vývoje inteligentního života v Multiverzu.

Všeobecně

Superinteligence jsou o vrstvu výše než civilizace, které už pronikly do vesmíru. Jejich vznik se často táhne přes miliony let a nedá se vtěsnat do jednoduchého schématu. Podle nejjednodušší představy dosáhne každá civilizace, která dostatečně dlouho vystupuje na kosmickém jevišti, dříve nebo později bodu, na němž veškeré vědění o komplexních vztazích v kosmu narazí na přirozenou recepční kapacitu biologických bytostí.

Logickým důsledkem tohoto omezení je pak nutnost, aby tělesná existence zduchovněla. Taková civilizace se sjednotí v blíže nedefinovaném procesu v kolektivní existenci. Vědomí jejích příslušníků navždy opustí těla a vytvoří společenství na ryze mentální bázi, jehož schopnosti, získané spojením duševních sil milionů jednotlivých bytostí, si už normální člověk nedokáže vysvětlit.Nicméně superinteligence mohou vznikat i z jiných entit, pokud získají dostatečné množství psionického potenciálu. Kosmokraté takové entity podpořili svořením INSHARAMu, jakési líhně superinteligencí.

Pro mnohé superinteligence ztrácí čas význam. Minulost, přítomnost a budoucnost se jim jeví jako běžící pás, na němž se mohou po libostí pohybovat. Nicméně i ony mají své meze a jejich síly nejsou nevyčerpatelné.

Pokud jde o jejich morálně-filozofický směr, můžeme v tomto modelu rozlišovat mezi pozitivními a negativními superinteligencemi. Za pozitivní se považuje taková superinteligence, jejíž působení se orientuje na udržení a podporu vesmírného řádu. Jestliže její činy směřují k jeho narušení či zničení, pak mluvíme o negativní superinteligenci. Tuto klasifikaci však nelze posuzovat z hlediska Dobra či Zla. Moderní rhodanovská kosmologie dnes póly Řád a Chaos definuje jako rovnoprávné, paralelně existující konečné body vesmírných ideologií, které se vzájemně podmiňují. Bez Řádu by nebylo Chaosu, bez Chaosu nelze determinovat Rád.

Nutno pak podotknout, že mezi superinteligencemi se vyskytli jedinci, kteří odmítají ustavenou polarizaci Chaos - Řád a snaží se kráčet vlastní, Třetí cestou. Jednou z takových SI je např. ESTARTU, ovšem podobné snahy projevuje i ID.

Superinteligence zpravidla mají duševní centrum, tedy pevné místo, kde se koncentruje většina mentálního potenciálu (není to však podmínkou). Z tohoto místa spravují svou mocenskou oblast, která často zabírá i několik galaxií. Přitom si však nesmíme představovat působení superinteligence jako trvalý a masivní vliv. Většina civilizací jedné mocenské oblasti ani neví, že něco takového jako superinteligence vůbec existuje. Bytosti s výjimečnými schopnostmi se ukáží, teprve když už to nejde jinak, například když jsou jejich oblast nebo existence ohroženy, nebo když dostanou pokyn od vyšších mocí jako třeba kosmokratů. Exitují však i SI, které jsou mocenskou oblast pevně ovládají a spravují s pomocí svých pomocných národů (např. ARCHETIM).

Mezi obzvláště vyvinutými druhy své sféry vlivu si superinteligence vyhledávají pomocné civilizace, které je podporují v jejich plánech. Tyto civilizace si svůj úkol většinou uvědomují, i když nejsou zasvěceny do všech podrobností. Konečným cílem veškerých superinteligencí je dosažení další „vrstvy cibule" vývoj v materiální zdroj či propad. Při této proměně je zřejmě zničena celá mocenská oblast dané SI.


Smrt

Superinteligence se nezdají být podrobeny běžnému procesu stárnutí. V průběhu své existence se však mohou průběžně zdokonalovat, aby nakonec prodělaly evoluční skok na nejbližší vyšší stupeň – tehdy se změní v materiální zdroj nebo propad.

Tato relativní nesmrtelnost však superinteligence nechrání před násilnou smrtí. Jak se zdá, pro SI není neobvyklé, když mezi sebou válčí tak dlouho, dokud jeden ze soupeřů nezemře (viz. střetnutí mezi ID a Seth-Apophis nebo ID a STROWWANEM).

Galaktici během let zjistili několik metod, spolehlivě likvidujících superinteligence:

Mrtvé tělo superinteligence je označováno také jako „korpus“. V případě ARCHETIM a SVĚTLA Z AHNU se hroby těchto entit stala slunce. Ta byla tímto způsobem změněna v takzvané 6D klenoty. Klenoty mohou jiné entity využít jako zdroj šestidimenzionální energie.

O obvyklé době existence superinteligence neexistují přesné údaje. Například SEELENQUELL byl v době svého úmrtí stár pouhý jeden rok, zatímco o KOLTOROCOVI je v roce 1347 NGL známo, že existuje už nejméně 60 milionů let (poznámka: jako soukromá informace Klause N. Fricka je uváděna průměrná střední délka života superinteligence okolo 20 milionů roků).


Známé superinteligence: