Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Thoregon
hledat

Tento článek pojednává o koalici Thoregon. Další významy viz: Thoregon (rozcestník).

Thoregonem se rozumí organizace, které po 20 miliónů let inicializovala superinteligence THOREGON (superinteligence). Zdánlivým cílem těchto hnutí bylo omezení a později rozvrácení moci kosmokratů a chaotarchů. Ve skutečnosti chtěla vyšinutá SI THOREGON povraždit entity, které se k jejímu hnutí přidaly, aby se zmocnila jejich osiřelých teritorií.

Obecně

Jádrem každého Thoregonu byl PULZ, extrauniverzální zóna, v níž vládne absolutní vakuum a která neobsahuje virtuální částice, a je proto chráněna před zásahem Vyšších mocností. Ke stabilizaci PULZU je zapotřebí sil minimálně jedné superinteligence.

Odchodem do PULZŮ se superinteligence mohly uvolnit z vlivu kosmokratů a chaotarchů, přičemž ve všech známých případech provázela ustavení Thoregonu smlouva s Vyššími mocnostmi. Ty se zavázaly nezasahovat v mocenských oblastech účastnících se superinteligencí výměnou za to, že se thoregonské SI nepokusí rozšířit své PULZY. Kosmokraté obcházeli ujednání více či méně přímými útoky proti jednotlivým mocenským oblastem.

V PULZECH Thoregonů byly umístěny Megadómy, přístupy k Mostu do nekonečna. Na thoregonských světech mimo PULZ pak byly umístěny Hřiby. V případě koalice Thoregon, kterou tvořilo šesti superinteligencí, existovalo šest hlavních thoregonských světů v šesti mocenských oblastech.

Není známo, kolik Thoregonů v průběhu 20 milionů let vzniklo, ani kolik jich bylo zničeno. Roku 1312 NGL se však z Megadómu ze Salthi dalo dosáhnout 3000 dalších Megadómů. Určitá část byla rozmístěna po Prvním Thoregonu. To se shoduje s odhadem Pangalaktických statistiků, že 2000 až 3000 galaxií, náležejících ke Thoregonům nebo s potenciálem ke vzniku PULZU, bude zničeno galaktickými podpalovači kosmokratů. Odpalovači uvolněné energie se měly přes Hřiby přelít na Most do nekonečna a skrze Megadómy pak do extrauniverzálních PULZŮ (komentář PR 2148, PR 2164).

Jednotlivé Thoregony

První Thoregon

Protože dle názoru kosmokratů převládl v univerzu vliv života samotného, pověřili své služebníky, aby usmrtili několik „nadbytečných“ superinteligencí. THOREGON předvídal, že také on se má stát obětí tohoto záměru. Jelikož neměla prostředky, aby kladla Vysokým mocnostem efektivní odpor, rozhodla se superinteligence ukrýt.

S pomocí Algorrianů se podařilo hvězdokupu, který představovala THOREGONOVU kotvu (udržující superinteligenci ve standardním vesmíru), transportovat do centra Hvězdného víru. Zde mohla být stabilizována Algorriany již dříve objevená extrauniverzální zóna. Tak vznikl první PULZ a První Thoregon.

Vyšší mocnosti to nechtěly nechat jen tak a jejich pomocné národy se po tisíciletí snažily vniknout do PULZU a zničit odbojnou superinteligenci. Protože se to nezdařilo, uzavřel nakonec THOREGON roku 19 724 505 před Kristem smlouvu z Mahagoulu. Kosmokraté se zavázali THOREGON v budoucnu neobtěžovat. Superinteligence pak jako protislužbu nerozšiřovala PULZ a vzdala se kontroly nad Hvězdným vírem.

V průběhu následujícího milionu let došel THOREGON k závěru, že je povolán k vyššímu údělu. Vymyslel plán, který měl v konečném důsledku podlomit moc Vyšších mocností. Zmocnil se umírající superinteligence KABBA a dopravil její tělo do Prvního Thoregonu. Psionický korpus KABBY byl přetvořen v analogový nukleotid. Kromě toho vyslal své Helioty k jiným superinteligencím, aby je přivedl na takzvanou Třetí cestu a inspiroval je k založení dalších Thoregonů.

Díky akci dvojitého agenta v koalici Thoregon – superinteligence ID – se kosmokratu Hismoomovi povedlo na palubě SOLU dosáhnout Prvního Thoregonu. Hismoom zlikvidoval nejen velikášskou superinteligenci, ale také PULZY a Most do nekonečna.


Thoregon ESTARTU

Thoregon ESTARTU v galaxii Segafrendo byl pravděpodobně první z organizací, inicializovaných superinteligencí THOREGON.

Superinteligenci ESTARTU navštívil kolem roku 18 015 000 před Kristem Heliot a podnítil ji k založení Thoregonu. Po zřízení NOCI v roce 17 997 000 před Kr. v oblasti Hesp Graken terorizovali kosmokraté především Rostlinné otce. Na konferenci z Jonelle Voo IV se ESTARTU zřekla expanze NOCI. Když se pak superinteligence stáhla do NOCI, aby stabilizovala svůj PULZ, vzniklo v Segafrendu mocenské vakuum. Dvěma invazím zabránili Korunoví válečníci.

Invaze Mundänů probíhala zpočátku mírovou cestou, proto Válečníci nezasáhli. Když ESTARTU opustila NOC, aby zasáhla do blížících se bojů, padla do pasti superinteligence K'UHGAR. Přitom ztratila téměř veškerou svou substanci. K'UHGAR byl podporován kosmokraty.

Přibližně 1000 let po porážce ESTARTU zachránila SOL odnož Rostlinného otce Arystese a posledního motýlího Kym-Joriera. V INSHARAMU pak s jejich pomocí vznikl Poutník, který se později vyvinul v superinteligenci ID. ESTARTU byla součástí ID, avšak poté, co superinteligence přijala Heliotovu nabídku na založení nového Thoregonu, se oddělila a založila si vlastní mocenskou aglomeraci.


Thoregon superinteligence VAIA

PULZ superinteligence VAIA se nalézal v materiálovém mostu mezi galaxiemi Tradom a Terelanya v 5000 světelných let široké zóně žáru, která byla nejdříve nazývána Oko VAIA a později Anguelovo oko.

Superinteligence VAIA uzavřela roku 169 714 před Kristem s Vyššími mocnostmi smlouvu z Tradomu. Když se VAIA stáhla do PULZU, začala v její mocenské oblasti temná epocha války. Sousedící superinteligence – MYR – ubránila s podporou všech národů osmi galaxií mocenské oblasti VAIA (zejména Vaianiských inženýrů), útoky OCCIANU.

Civilizace Thatrix dosáhla kolem roku 156 000 před Kr. svého vrcholu. Všech osm galaxií mocenské oblasti bylo propojeno Hvězdnými okny. VAIA a MYR spolu nadále úzce spolupracovaly.

Navzdory všudypřítomnému míru a blahobytu se v civilizaci Thatrix šířily problémy. Některé skupiny plánovaly převrat – jednou z nich byla Tonkihny založená Inkvizice rozumu. Tu podporoval kosmokratický robot Cairol. Ten roku 155 082 před Kristem použil ultramagnet, zneškodnil superinteligenci VAIA a umožnil tak Inkvizici převít vládu nad Tradomem.


Thoregon superinteligence MYR

O Thoregonu superinteligence MYR je známo jen velice málo. Před asi 200 000 lety obdržel MYR současně se sousední superinteligencí VAIA nabídku Heliota. MYR i VAIA založili své Thoregony a využili své sousedství, aby si vzájemně pomohli v tisíciletých válkách, které proti jejich mocenským oblastem rozpoutal OCCIAN.

Během stabilizace PULZU superinteligence VAIA odvrátil MYR útok OCCIANU na civilizaci Thatrix. VAIA se revanšovala podporou národů MYRU. Navzdory smlouvě z Myrreinu byla mocenská oblast MYRU převzata Inkvizicí rozumu. O osudu superinteligence MYR nejsou žádné zprávy.


Lokální Thoregon

Takzvaný Lokální Thoregon (nebo také Koalice Thoregon) představoval spojení šesti superinteligencí a jejich vyvolených národů, jejichž společným cílem měl být mírumilovný vývoj civilizací v rozlehlé oblasti kosmu. Jelikož byly jednotlivé členské národy daleko od sebe, disponoval každý z nich poslem, zajišťujícím vzájemné spojení. Každý posel Thoregonu vlastnil speciální propustku, s níž mohl skrze Hřiby dosáhnout Mostu do nekonečna. Organizaci vedla Rada Thoregonu, sídlící v PULZU za Protobránou. Rada se s posly kontaktovala prostřednictvím Stříbrných Heliotů.

Národy Koalice

1. Tvůrci z galaxie Karakhoumu (NGC 5055) – superinteligence Zero

2. Galorňané z galaxie Plantagoo (NGC 5949) – superinteligence Podvrženec

3. Baolin-Ndaové z galaxie Šaogenská říše nebes (NGC 5585) – superinteligence Strážce eolové brány

4. Nonggové z galaxie Gorhoon (NGC 5204) – superinteligence Baikoltská hvězda

5. Gharrové z galaxie Chearth (NGC 4736) – superinteligence Nisaaru

6. Pozemšťané z Mléčné dráhy – superinteligence ID

Agenda Thoregonu

O záměrech Koalice viz. Thoregonská agenda.

Založení Koalice a její pád

V roce 1291 NGL se Perry Rhodan stal Šestým poslem Thoregonu a tedy zástupcem Pozemšťanů v Koalici. Ačkoli kosmokraté a jejich pomocníci dlouhou usilovali o likvidaci Thoregonu, stáhlo se šest superinteligencí (a tedy Rada Thoregonu) v Konstitučním roce 1291 NGL do PULZU. Od té doby byly jejich mocenské oblasti bez pánů a staly se obětí několika útoků.

Kosmokrat Hismoom v odpověď na založení Lokálního Thoregonu pohrozil kolizí Meekorahu a vesmíru Tarkan. Jelikož by PULZ přečkal i katastrofu takového rozsahu, byla uzavřena Smlouva z DaGlauše. Tu, jak Hismoom vysvětlil, měli v budoucnu dodržovat i chaotarchové (PR 1999).

Jak později vyšlo najevo, byla přinejmenším superinteligence ID dvojitým agentem kosmokrata Hismooma. Ten využil SOL, aby pronikl do Prvního Thoregonu (PR 2198).