Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Entity > K'UHGAR
hledat

(přeložil Jomo)

K'UHGAR byla negativní superinteligence. Před svým vznikem byla známa jako Ugar a "Žlutý mistr K'uhgar". Po své devoluci byla nově označena jako Žlutý Mistr.

Mocenská oblast

Sídlo superinteligence

Sídlem superinteligence byla Věčné mrtvé město K'u na nejdůležitějším kontinentu planety Gumollz v soustavě K'uhnar v galaxii Dubensys (později přesunuta na Taupan). Sem jsou zváni pouze významní bojovníci a osoby, které se zasloužily o K'UHGAR, a dostávají "polibek K'UHGAR". Nachází se zde také Hrdinská univerzita K'u.

Galaxie:

  • Dubensys – domovská galaxie
  • Jonx – sousední galaxie Dubensysu ve vzdálenosti 2,7 milionu světelných let; od Segafrenda vzdálená 5 milionů světelných let; dimenzionální tunel do INSHARAMU; předmostí pro dobytí Segafrenda).
  • Pikh Delta
  • Segafrendo / Hazel 14 E0 – vzdálenost 5 milionů světelných let od Jonx
  • Yakini – byl dobyt ve stejné době jako Segafrendo
  • Yppan-Loux – ústupové bitvy

Sluneční systémy:

K'uhnar - 65 planet na třech prstencích; Jméno Slunce: Gu; vnější prstenec se 48 planetami; střední prstenec s 12 planetami; vnitřní prstenec s 5 planetami, z nichž jedna je Gumollz.

Dějiny:

Vývoj Ugara k entitě K'uhgar - Žlutý mistr

Asi před 22 miliony let byli dominantní obyvatelé galaxie Dubensys – K’amaroa – na pokraji spiritualizace. Pak, zřejmě nešťastnou shodou okolností, zplodil jejich vůdce Bugove další dítě, které dostalo jméno Ugar. Byl "posledním narozeným", a proto ještě nebyl připraven na kolektivní oduševnění. Proces spiritualizace byl tedy prozatím zastaven. (Andromeda 6) Vývoj Ugar neprobíhal jako obvykle. Vykazoval známky fyzické i duševní degenerace. (Andromeda 6)

Při setkání s jinou kolektivní entitou, Ayamee, v centru Dubensysu, Ugar prožíval nevýslovná muka. To jí nikdy neodpustil. Všechny Bugoveho pokusy přivést Ugar na správnou cestu selhaly. Z Kyntassenu, ještěřího národa na pokraji cesty ke hvězdám, vytvořil Ugar bojovný národ, který později využil. Ugar objevil svůj jedinečný dar vstřebávat životní energii zabitých bytostí a stal se na ní skutečně závislý. (Andromeda 6)

V naději, že se stane stejně mírumilovným jako Bugove a všichni K'amarové, ho Ugar doslova pohltil a snědl. Ugar nalákal K'amaroa, aby uvěřili, že je nyní stejný jako oni, a tak je přiměl, aby společně zahájili proces oduševnění. K'amaroa se odhmotnili – kromě Ugara, který je pohltil. Neboť se ani v nejmenším nehodlal vzdát svého těla a místo toho absorboval všechna ostatní vědomí K'amaroa. Jeho dosud zelenavě se třpytící tělo se změnilo v mnohem větší, nyní žlutě se třpytící obraz. Stal se tak K'uhgarem, nesmrtelným "Žlutým mistrem". (Andromeda 6)

Vývoj K'uhgar v superinteligenci K'UHGAR

Zahájení dobyvatelského tažení v galaxii Dubensys s pomocí Kyntassenu. Nejdůležitějšími etapami byly:

Bitva u Seybollenu – Mrylani jsou drtivě poraženi (Andromeda 6) Sbyllgandirské peklo: Vítězství nad "Sbyllgandirskou aliancí" (Andromeda 6) Spěch do Eifendoru: centra "Seioenderu"; zničení věštírny "z Eifendoru", která byla gigantickým organickým mozkem stavitelského lidu; zajetí tohoto obřího mozku K'uhgarem (Andromeda 6). Porážka Shimberry: (Andromeda 6) odpor entity Ayamee; úplné zničení flotily Kyntassenu; zajetí vyčerpané entity Ayamee Žlutým Mistrem Poté, co K'uhgar s pomocí Kyntassenu ovládl celou dubensysskou galaxii, usiloval o nová dobytí. Vyslal žoldáky z lidu Zyttori do sousední galaxie Jonx, aby tam hledali dimenzionální tunel do INSHARAM. Přístup k jednomu z celkem 15dimenzionálních tunelů byl nalezen poměrně snadno. (Andromeda 6)

K'uhgar dosáhl INSHARAM a absorboval veškerou psi-hmotu uvnitř. Nově vzniklá superinteligence K'UHGAR za sebou zanechala zcela zničený INSHARAM. (Andromeda 6)

Dobytí Thoregonu od ESTARTU

K'UHGAR byla dosud kosmokraty tolerována, protože se zjevně snažila udržet ve vesmíru pořádek. Nicméně první setkání s kosmokratickým služebníkem jménem "Shoumil" proběhlo za nepříznivých okolností. Superinteligence byla přitom varována, aby omezila svou agresivní povahu.

V galaxii Segafrendo, vzdálené pět milionů světelných let od Jonxu, se dominantní superinteligence ESTARTU stáhla do PULSu (NOCI) asi před 800 lety. Tato osiřelá galaxie byla lákavou kořistí pro K'UHGAR, který si byl jistý podporou kosmokratů v této záležitosti, protože ESTARTU se postavila proti jejich snaze a participovala na vybudovaní Thoregonu. První dva pokusy o invazi se však nezdařily.

K'UHGAR chtěl ESTARTU zcela pohltit, a proto vyslal do Segafrenda čtyři S-Centranty. V sektoru "Cours" zřídil mentální depot. Když ESTARTU znovu vyšla z PULSu, K'UHGAR okamžitě udeřil plnou silou. ESTARTU svedla krátký, ale urputný boj o život. K'UHGAR však přes veškerou snahu nedokázal vstřebat látku ESTARTU, která byla vyzářena do nicoty. K'UHGAR tak z tohoto konfliktu vyšel také oslaben.

Malý zbytek ESTARTU se dokázal skrýt v temném mraku Auroch-Maxo. K'UHGAR ji však s podporou kosmokratů dokázal najít a zničit. To si mysleli K'UHGAR a Kosmokraté, ale tento zbytek dokázal spolu se SOL uniknout do INSHARAMu.

Segafrendo se tak stal součástí K'UHGARove mocenské sféry. Současně byla dobyta i galaxie Yakini. I přes tuto expanzi však K'UHGAR nebyl spokojen, protože se nyní nacházel v přímém sousedství superinteligence VACCERE, jejíž sféra moci zahrnovala 13 galaxií.

Konflikt s kosmokraty

Navzdory všem varováním z vlastních řad a oslabení, které ještě nepřekonal v důsledku nedávných výbojů, se K'UHGAR proti VACCERE masivně vyzbrojil. Kosmokraté, tentokrát prostřednictvím svého služebníka Courilla, znovu varovali superinteligenci K'UHGAR pod hrozbou sankcí. K'UHGAR ve slepém hněvu nad tímto pokáráním vzdorovitě zaútočil na centrum VACCEREiny sféry moci, galaxii Hauporod. V rozhodující bitvě u Guggeloxu byl K'UHGAR drtivě poražen. VACCERE podporovaly desítky kosmokratických válečných lodí. Ta nasadila i další dvě zbraně: Za prvé, Mundani, nejdůležitější bojovníci K'UHGARu, byli geneticky zmanipulováni. Za druhé, K'UHGAR byl napaden psionicky. Výsledkem byla nevyhnutelná devoluce.

Devoluce zpět ke Žlutému Mistru

V první fázi vývoje K'UHGAR se vědomí, které absorbovala v INSHARAMU, rozplynulo. K'UHGAR se pomalu proměnil zpět v K'uhgar, Žlutého Mistra. Mundané se postavili Žlutému Mistru v několika povstáních. Kromě toho se v důsledku genetického zásahu Mundané stávali stále více zženštilými. Gorthazové stále více přebírali roli Mundanů.

Aby se zpomalil vývoj, nabýval na významu nový národ, Faiiové, nazývaní také "požírači duší". Dokázali na krátkou dobu absorbovat životní energii nedávno zesnulých, aby ji později vrátili K'uhgarovi. (Andromeda 6)

Ústup na Taupan

Pyhrnove připravili budoucnost K'uhgar. Za tímto účelem byla kompletně přestavěna průmyslová planeta Taupan. Bylo postaveno "Muzeum budoucnosti". Bylo vztyčeno celkem deset vřeten, každé ve výšce sedmi kilometrů, která mohla "změnit běh času". Z černé díry Cuir-Massino se zhmotnila desetikilometrová kuželovitá kosmická loď (pravděpodobně generační loď neznámého národa) a byla sem přemístěna. Nacházely se zde "věčné nekropole K'u". Tato kuželová kosmická loď byla přeměněna na město času. Poté byl Taupan odříznut od okolního světa. Na oběžné dráze bylo rozmístěno asi 250 000 různých vesmírných lodí. Planetu s vesmírnými loděmi obklopovala zvenčí neproniknutelná clona. K'uhgar se usadil za neproniknutelnou časovou bariérou. Uvnitř bylo možné téměř libovolně měnit běh času. Běh času uvnitř se značně zpomalil. (Andromeda 6)

Pomocí Stínového zrcadla, přístroje objeveného ve špičce neznámé kuželové lodi, bylo možné pozorovat okolní svět v hlubokém vesmíru. Stínové zrcadlo byl sledovací systém neznámé vesmírné lodi, která byla přeměněna na Město času. (Andromeda 6)

Gorthazům bylo občas dovoleno opustit izolaci Taupan a provádět průzkumné lety. Ve vnějším světě se válečné hry konaly na málo rozvinutých planetách. Faii tak mohli Žlutému mistrovi předat cennou životní energii. Ten se poté opět dostal do jakéhosi "Soumračného stavu". Nejdůležitějšími pomocníky Žlutého mistra byli Gy Enäi. Tito lovci hlav, rekrutovaní z různých národů, mohli jednat nezávisle na Stínovém zrcadle a byli v zajetí Žlutého Mistra, který jim dával zásoby životní energie, jež museli v pravidelných intervalech dobíjet. Za Gy Enäi byli přijímáni jen ti nejagresivnější a nejbezohlednější jedinci. (Andromeda 6)

Žlutý Mistr vytyčil na mnoha planetách stopy, které k němu vedly nové aspiranty. Byly to rovnoramenné trojúhelníky o délce stran nejméně 22 metrů, vyrobené z neanalyzovatelného nazelenalého materiálu, s rovnoběžnými rýhami probíhajícími napříč. Tyto pečetě vysílaly telepatické zprávy, které mohl přijmout každý vhodný aspirant a které slibovaly věčný život. (Andromeda 6)

Přesun do Andromedy

Ve vnějším světě uplynulo asi 18 milionů let, než K'uhgar pomocí Stínového zrcadla objevil vhodnou skupinu galaxií. Nepatřila k žádné energetické sféře, a proto osiřela. Tato galaxie byla velmi atraktivní, ale civilizace v ní byly velmi různorodé a celkově na velmi vysoké technické úrovni. Zde se dal očekávat tvrdý odpor. Proto si Žlutý mistr nevybral Mléčnou dráhu, ale Andromedu, i když cítil přítomnost duchovní síly Jádra. (Andromeda 6)

Bylo zahájeno ovládnutí galaxie Andromeda. Návrat do reálného času a prostorového transportu pomocí přechodu přes 35,5 milionu světelných let byl uskutečněn v jednom aktu. Taupan byl umístěn na oběžnou dráhu kolem slunce bez planety. Nikdo v Andromedě si těchto aktivit nevšiml. (Andromeda 6)

Kolem Andromedy se pomalu vytvořila nová časová bariéra. Energie k tomu bylo ve středisku dostatek. Gorthazové dobývali nejdůležitější světy téměř za pochodu a Faiiové dodávali Žlutému mistrovi důležitou životní energii, kterou nutně a ve velkém množství potřeboval, aby se probral ze své otupělosti. Skutečná bitva o Andromedu začala roku 1312 NGL útokem Hořících lodí na obydlené světy Tefrodu a Maahku. (Andromeda 6)

Bitva o Andromedu

Jádro se před Stínovým zrcadlem dokázalo na nějakou dobu skrýt v sektoru Jessytop tak, že jednoduše vyřadilo skenovací proces Stínového zrcadla. V podobě Kiriaade vyslala Perrymu Rhodanovi žádost o pomoc, na kterou Pozemšťan odpověděl s JOURNEE. Ze Stínového zrcadla byla vymazána i JOURNEE s Kiriaade na palubě. Navzdory této ochraně skončil první průzkum Taupanu téměř katastrofou. (Andromeda 6)

Více než milion Charandidů, evakuovaných za dramatických okolností s pomocí Rhodana, se spojilo s jádrem a posílilo ho. Pak se od něj oddělila třetina posíleného jádra a v podobě Kiriaade spolu s Rhodanem v JOURNEE opět odletěla na Taupan. Pronikli do města času a dozvěděli se o etapách K'UHGARovy kariéry. (Andromeda 6)

Devoluce zpět do Ugar a konec

Kiriaade si uvědomila, že probuzení Žlutého mistra se blížilo. Okamžitě zaútočila plnou silou a rozhodně zasáhla dosud zranitelného K'uhgara. Když se Perry Rhodan probral z bezvědomí, do něhož upadl v důsledku Kiriaadina útoku, spatřil před sebou již zelenavě se třpytící postavu Ugara. Tělo mělo sklovitou strukturu s jemnými vlasovými trhlinami, které tam před útokem nebyly. Všechny ovládnuté bytosti, kromě těch z K'amaroa, ho již opustily. Perry Rhodan holýma rukama rozbil Ugarovo porcelánové tělo, až se rozpadlo na prach.

Když Ugar zemřel, poslední vědomí K'amaroa, která se do té doby udržela, také s radostí a úlevou unikla do vyšší úrovně existence, po které vždy toužila, do Aufeolu.

Není jasné, zda Kiriaade útok na K'uhgar přežila. Nicméně skutečnost, že se Kiriaade po této bitvě zjevila Perrymu Rhodanovi ve snu a oznámila mu, že oduševnělý lid K'amaroa má Perrymu stále co říct, naznačuje, že alespoň část Kiriaade bitvu se Žlutým Mistrem přežila.