Baolin-Ndaové

Další informace o národu:
Domovská galaxie:původně Norgan-Tur, později Šaogenská říše nebes
Domovská planeta:nejdříve Onzhous, posléze Baolinský deltaprostor
Baolin-Ndaové
Baolin-Ndaové
© VPM kg.

Baolin-Ndaové jsou členským národem koalice Thoregon. Z jejich řad je rekrutován Třetí posel Thoregonu.

Vzhled

Organické tělo každého Baolin-Ndy představuje beztvarý šedý chuchvalec tkáně o hmotnosti 500 gramů, který je označován jako duše. Baolin-Ndaové žijí v umělých makrotělech. Ta mají podobu humanoidních robotů vysokých sto deset centimetrů, potažených bílým, jakoby umělohmotným materiálem. Makrotěla mají nápadně velké hlavy. V korpusu robotických těl je několik přihrádek, ve kterých se vedle duše umísťují technická zařízení. Baolin-Ndaové žijí asi 5000 let. Po smrti přechází do eolu, vrstvy hyperprostoru. Tam jsou integrováni do duševního kolektivu superinteligence Vedlejší kanál eolové brány.

Charakteristika

Baolin-Ndaové stojí na vysoké morální a etické úrovni, což také vedlo k jejich konfliktu s bezohledně si počínajícími kosmokraty.

Své silně degenerované fyzické schránky považují za méněcenné, a proto se jich už mnoho tisíciletí pokoušejí zbavit a dosáhnout vyššího vývojového stupně, na němž se obejdou bez organických těl. Baolin-Ndaové před dávnými časy zjistili, že po smrti přechází vědomí (duše, konstanta NASEF) do hyperprostoru, kde ho rozptýlí psionické proudy (= psionický tlak). Proto začali pracovat na posílení mentálního poutacího pole. Cílem je, aby byli po smrti schopni stabilizovat svá vědomí, a tak je zachovat. Právě z tohoto důvodu vytvořili deltaprostor. Vycházeli z toho, že se adaptací na zvýšený psionický tlak, panující v deltě, přiblíží k cíli. Z generace na generaci rozvíjeli svá mentální poutací pole a nakonec se jim podařilo vytvořit eol, do něhož se integrují vědomí zemřelých.

Životní prostor

Původně obývali planetu Onzhous v galaxii Norgan-Tur, kde žili zejména v Technoměstě, ale někteří si zřídili malé venkovské zámky. Po přesídlení do Baolinského deltaprostoru (hyperprostorové bubliny) v galaxii Šaogenská říše nebes a tisíciletí trvající adaptaci na vyšší psionický tlak nemohou Baolin-Ndaové přežít v normálním vesmíru. V deltaprostoru žijí na kolagenech, technických a obytných stanicích, plujících v oceánu psionické hmoty.

Známí Baolin-Ndaové

Společnost

Vůdcem Baolin-Ndaů je veletechnik, který po připojení ke koalici Thoregon zastává rovněž úřad Třetího posla. V svém makrotěle hostí vedle vlastní duše také „svědomí Baolin-Ndaů“: Tím je mutovaný, asi 180 000 let starý a zřejmě nesmrtelný Baolin-Nda jménem Temperou, který v době nosí zkušenosti a vědomosti mnoha předchozích generací.

Dějiny

Před 100 000 až 99 000 lety

Baolin-Ndaové žili na planetě Onzhous v galaxii Norgan-Tur a pracovali jako techniku dodávající pomocný národ kosmokratů a Rytířů Hlubiny. Rozvíjeli a vylepšovali výzbroj Rytířů v přesvědčení, že tím pomáhají zachovat mír v univerzu. Pracovali například na černých rukavicích, vyrobených Porleyty. Duhové inženýry Baolin-Ndaové znali jako ještě lepší techniky, než jsou oni sami a k jejich dílu cítili posvátnou úctu. Dále z pověření robota Cairola zkonstruovali kasárna. Ta měla posloužit k obraně kosmokrata Taureka a pro jeho zabezpečení jeho aktivit ve standardním vesmíru.

Před asi 99 000 lety

Baolinský veletechnik Autrach byl poprvé kontaktován Heliotem. Tajemná bytost Baolin-Ndaům ukázala, jakým způsobem zneužívají Cairol a Rytíři Hlubiny dodávanou techniku. V bitvách proti chaotarchům ji nasazovali bez soucitu a zabíjeli s ní i nevinné. Toto zneužití bylo v tak příkrém rozporu se základními morálními hodnotami Baolin-Ndaů, že se nadaní technici rozhodli opustit služby Vyšších mocností. Své vynálezy začali záměrně konstruovat s defekty a postupně tak snižovali svou cenu u kosmokratů. Ti nakonec zcela rezignovali na jejich služby.

Před 80 000 lety

Vznikly první plány na vytvoření Baolinského deltaprostoru. Koncept byl nadšeně přijat celým národem, který předtím dočasně ztratil smysl existence. Znovu se objevil Heliot a představil Baolin-Ndaům ideje koalice Thoregon. Doporučil galaxii Šaogen jako vhodné stanovišti budoucího deltaprostoru. Vzhledem k tomu, že Šaogen ležel ve vzdálenosti 70 milionů světelných let od Norgan-Turu, bylo třeba vyrobit gigantické dálkové lodi. Konstrukce plavidel trvala 3000 roků. Nakonec vzniklo 53 letuschopných stanic (kolagenů), napájených rovněž nově vyvinutými zdroji síly.

Před 77 000 lety

Hned na počátku stěhování se flotilu kolagenů pokusil zastavit Cairol se svým kobaltovým válcem a doprovodným svazem bitevníků. Technikům měla být přidělena planeta, kde budou vyčkávat na další pokyny. Tehdejší veletechnička Reihradd nechala evakuovat svůj kolagen, prostřednictvím fiktivního transmiteru odeslala svému nástupci Hromorenovi Temperou a posléze přetížila zdroj síly. Vznikla umělé černá díry, která zničila jak kolagen, tak Cairola s celou jeho armádou. O této události se doslechli dokonce i Algorriané, přičemž Curcaryen Varantir přijal zprávu o Cairolově zkáze se škodolibou radostí.

Po dosažení cílové oblasti nalezli Baolin-Ndaové na určených souřadnicích Hřib, který se volně vznášel ve vesmíru. Kolem tohoto útvaru, očividně produktu nesmírně vyspělé techniky, byl poté stvořen deltaprostor.

Před 72 000 lety

V Šaogenu došlo k válce mezi domorodci, insektoidními Tessmy, a z cizí galaxie přicházejícím národem s paranormálními schopnostmi, Racnetty. Na Tessmech páchaný masakr přiměl Baolin-Nday, aby zasáhli do konfliktu. Hromoren nechal přebudovat jeden z kolagenů na takzvanou Věž světla. Zde nainstalovaný mentální skener s dosahem tři čtvrtiny galaxie dovedl zachytit aktivaci paraschopností agresorů. Jakmile ji registroval, vyslal rezonanční vlnu, která Racnetta zabila. Útočník tak vlastně spáchal sebevraždu. Jako preventivní opatření zůstal skener aktivní i po eliminaci invazorů. Obyvatelé galaxie časem začali pátrací paprsek uctívat jako středobod svého náboženství a nazvali jej Šaogenským hvězdným svitem. Ze Šaogenu se stala Šaogenská říše nebes.

Po ukončení války se objevil Heliot a oficiálně přijal Baolin-Nday do koalice Thoregon.

Před 72 000 lety – 13. století NGL

Baolin-Ndaové začali rozvíjet genotyp Tessmů, kteří se již nezotavili z války s Racnetty. Biologické produkty takzvaného tessmího designu se postupně staly základem každodenního života Baolin-Ndaů a zčásti nahradily běžnou techniku. Existoval bezpočet tessmích druhů, od miniaturních jednotek, likvidujících odpadky, po velké exempláře, sloužící transportu.

V následujících tisíciletích geniální technici plnili obtížné úkoly, zadané koalicí Thoregon. Vytvořili přitom mnoho úžasných vynálezů. Nejdříve dostali pokyn ke stavbě virtuálních lodí. Jeden z kolagenů kvůli tomu přestavěli na obrovskou loděnici. V takzvané Virtuální továrně, jak se kolagenu začalo říkat, vznikaly válcovité lodi o délce 450 metrů. Mělo jich být sestaveno víc než dvacet, nakonec však bylo dokončeno jen 18 jednotek. Každá se přitom stavěla 3000 let. Až při nasazení celé flotily měli Helioti dodat tajemný faktor K (Tvůrci). Lodě byly určeny k vícedimenzionální manipulaci na úrovni, která byla mimo chápání Baolin-Ndaů. Technici dokázali úkol splnit jen díky základnímu výzkumu, který jim poskytli Algorriané. Až později vyšlo najevo, že mají virtuální lodi pomocí energetických manipulací umožnit stabilizaci PULZU.

Když měli ke koalici přistoupit Nonggové, museli předtím eliminovat osm kosmických hrozeb (mimo jiné Velkou matku Goeddu, Jii'Nevever, Goujirreze a Guan a Var, jejichž řádění bylo tak děsivé, že se o něm doslechli dokonce i v deltaprostoru). Baolin-Ndaové Nonggům poskytli nezbytnou technologii a ti poté hrozby zneškodnili, ačkoli čtyři z nich jen dočasně.

V rozhodujícím okamžiku vzniku koalice, Konstitučním roce, počítala Rada Thoregonu s nepřátelskou akcí. Pro potřeby Šestého posla (Perryho Rhodana) měl proto vzniknout Arzenál moci. Baolin-Ndaové do arzenálu v průběhu let uložili velké množství jakostní technologie, mimo jiné stroje času, vylepšené verze kasáren, vesmírné lodi a mnoho dalšího.

Za časů veletechnika Brinkhlaera stvořil geniální technik Lowtovn nanokolony. Nanokolona byla miniaturizovanou robotickou jednotkou, schopnou ovládat stroje i organický život. Veletechnikovi se myšlenka nanokolon příliš nezamlouvala, Lowtovn však argumentoval, že je určena výhradně do rukou Šestého posla. Test prvních devíti prototypových nanokolon skončil neúspěchem. Kolony byly zdánlivě zničeny, ve skutečnosti se jich však zmocnila Šabazza a později je použila k drtivému úderu proti Thoregonu. Lowtovn ztrátu svého životního díla neunesl a zanedlouho zemřel.

Aby spolu mohly jednotlivé národy rodící se koalice komunikovat, bylo zapotřebí vybudovat mezigalaktický transportní systém. Baolin-Ndaové po bádání, během něhož jako meziprodukt vyrobili materiální kolébku ruhar, zkonstruovali první Heliotskou tvrz. Jeden exemplář tohoto gigantického transmiteru měl obdržet každý z thoregonských národů. Jelikož výroba Tvrzí nebyla tak náročná a počet Baolin-Ndaů poklesl natolik, že už na podobný rozsáhlý projekt nestačili, byla stavba svěřena Galorňanům.

1222 NGL

Do Arzenálu moci pronikl pirát a mutant Kummerog, jemuž jeho polohu v krajní nouzi prozradil umírající Čtvrtý posel Thoregonu. Pirát nakonec neúmyslně zažehl jaderný požár, který proměnil technické divy Baolin-Ndaů v hromadu trosek. Dá se pochybovat, že si byli technici zkázy svého pracně budovaného arzenálu vědomi.

1229 NGL

Roku 1229 NGL došlo v deltaprostoru ke katastrofě. Jednoho dne se objevila kulovitá kosmická loď a z její paluby se ohlásila jedna z nezvěstných nanokolon. Veletechnik Kuntherherr nedbal varování svého chráněnce Tautanbyrka a lehkovážně zanesl nanokolonu do HLAVELU, centrálního kolagenu. Šabazzou přeprogramovaná nanokolona se zmocnila vlády nad kolagenem a vydala všem Baolin-Ndaům rozkaz k sebevraždě. Ten byl před tisíciletími uložen v HLAVELU jako bezpečnostní opatření. Teď mu padli za oběť téměř všichni Baolin-Ndaové. Přežili pouze Tautanbyrk a jeho přítelkyně Viviaree. S malou kosmickou lodí, technoboxem, zakotvili na bezpečném místě, nemohli však opustit deltaprostor. Nanokolona pokračovala v řádění a zpustošila většinu kolagenů. Kolagen s Hřibem byl natlačen do eolové brány, Šaogenský hvězdný svit vyhasl. Zničena byla i virtuální továrna a četné sektory zbrojovky.

1289 NGL

S lodí KAURRANG pronikl do Baolinského deltaprostoru Perry Rhodan. Odpálením HLAVELU s nanokolonou zachránil oba přeživší Baolin-Nday. Tautanbyrk a Viviaree se mohli vrátit na jeden z méně poničených kolagenů. Dvojice v budoucnosti vytvořila zárodek nové baolinské civilizace. Naživu zůstalo i svědomí Temperou, ukryté v robotické rybě v oceánu kapalné psionické hmoty. Úder Šabazzy přestála bez újmy také baolinská superinteligence v eolu, v níž se po smrti zachránila i většina zabitých Baolin-Ndaů.

1291 NGL

Aniž by informovala Tautanbyrka s Viviaree, zmizela superinteligence z deltaprostoru a vydala se do PULZU. Následně do delty přilétla jedna z kosmických továren, JORGON. Sluha materie Mkammer se rozhodl nezasahovat se svým oblekem vzdálenosti do křehké struktury deltaprostoru a nijak Baolin-Nday neobtěžoval. Továrna se později zase stáhla.

14. století NGL

Když roku 1303 NGL na Zemi přicestovala Druu Katsyria, informovala Rhodana, že se ve všech thoregonských galaxiích rozhořela válečná střetnutí. Výjimkou nebyl ani Šaogen. Nepřátelské invazi se nakonec Baolin-Ndaové museli postavit tak, že zmanipulovali hvězdný svit a poštvali proti útočníkům celou galaxii. Po rozpuštění koalice a zničení Mostu do nekonečna už o Baolin-Nda nikdo neslyšel.

Za koncem času

V Začasé zemi Atlan narazil na vedoucího loděnice jménem Pashavrad. Arkonidan spekuloval, že by mohlo jít o vzdáleného potomka Baolin-Ndaů. Na přímou odpověď Pashavrad reagoval velice nevrle a nepřímo tak potvrdil Atlanovu teorii.

Zdroje

PR 1805, PR 1899, PR 1900, PR 2049, PR 2182, PR 2866

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Baolin-Nda« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)
Aktuální data:
8.12.2021
1566 před NGL
1. Tartor 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459556.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!