Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Rytíři Hlubiny
hledat

Řád Rytířů Hlubiny byl založen před více než 2 miliony let k ochraně kosmického řádu a jako následnická organizace Porleytů.

Obecně

Jeho sídlo se nachází v dómu Kesdšan na planetě Khrat v galaxii Norgan-Tur. Po smrti Rytíře přejde část jeho vědomí do dómu. Zde je také provedeno svěcení nových Rytířů, při němž vybraní adepti obdrží psionickou auru. Tato aura, kterou může zaznamenat mnoho bytostí, identifikuje svého nositele jako bojovníka Mocností Řádu. Podle tradice smí každý Rytíř po svém vysvěcení vyřknout jedno splnitelné přání a toto přání je okamžitě realizováno. Perry Rhodan si například přál, aby mohla znovu chodit zchromlá dívka.

Erbem řádu Rytířů Hlubiny je malý plamen, chráněný dvojicí dlaní, na stříbřitém pozadí. Legenda naznačuje, že po smrti posledního Rytíře vyhasnou všechny hvězdy. Dá se vyvozovat, že tato předpověď souvisí s Elementem temnoty. V Terminační koloně TRAITOR koluje podobná legenda, která praví, že v případě zničení kolony zardousí vesmírný řád všechen život.


Dějiny

První rytíři

První Rytíři, bojovníci starých časů, byli samotáři. Proti mnohotvárným Mocnostem Chaosu stáli v podstatě sami, ať už disponovali jakýmikoliv speciálními technickými prostředky a libovolným počtem orbiterů, kteří jim v jejich nekončícím boji pomáhali. Mimo orbiterů podporovali Rytíře příslušníci dalších národů a organizací. Bylo tu například bratrstvo kosmytířů, jehož členové pomáhali Rytířům v roli vyzvědačů. Yakontové pak řádu dodávali vyspělou techniku

V časech největšího rozkvětu organizace představovali Rytíři pro kosmokraty stěží nahraditelnou pomoc. Moc prvních Rytířů však měla své hranice – mohli sice stmelovat hráz odporu proti Chaosu, ale proti samotným chaotarchům – příčině nesnází – nezmohli zhola nic.

Navzdory tomu se skupina bojovníků z mnoha a mnoha národů spojila pod korouhev Řádu a válčila za svou věc – za lepší Universum. A pro svou morální bezúhonnost a pro schopnost chránit Řád, byli uznáváni a ctěni.

Na žádost Řádu a tedy v podstatě na rozkaz kosmokratů bojovali Rytíři v mnoha různých galaxiích. Armadan z Harpoonu válčil s Hordami z Garbeše v Mléčné dráze, Quidor z Tanxtuunry stál ve Velké prázdnotě proti Ayindiům z arresa.

Ústup a pád řádu

Tisíciletí ubíhala a jejich plynutí Řád značně poznamenalo. Stále méně bytostí bylo ochotno nasadit život pro Vyšší mocnosti a ochranu Řádu. Zůstalo příliš málo Rytířů pro boj s rostoucím množstvím nepřátel. A poznenáhlu začali Rytíře podléhat pomocníkům chaotarchů.

Khrat začal pustnout, Rytíři Hlubiny přežívali už jen jako mýtus, avšak ten k udržení hráze proti Chaosu nestačil. Hrozilo, že Řád svůj odvěký boj prohraje.

Došlo k přelomu, který také znamenal konec Rytířů starých časů. Namísto morálně dostatečně vyspělých dobrovolníků začaly být svěceny malé děti, vyvolené ze ctihodných rodin a poté pravděpodobně dlouho vychovávané k naprosté oddanosti Řádu. Tento princip byl korunován úspěchem, nesl však v sobě svou vlastní záhubu. Aféra kolem vysvěcení falešného Igsoriana z Veyltu vedla k tomu, že byl řád Rytířů Hlubiny zkompromitován v očích Vyšších mocnost.

Řádu se po této události nedařilo získat dostatek nových Rytířů, což vedlo k tomu, že se kosmokraté poohlédli po nových pomocnících.

V posledních tisíciletích se v zájmu Vyšších mocností namísto Rytířů angažovali organizace jako Ufonauti (androidi) nebo jednotliví poslové a vyslanci, mezi něž patřil i Samkar a další roboti kosmokratů (Cairol). Řád byl beze slova zbaven podpory – a poslední činný Rytíř Armadan z Harpoonu umíral v jistotě, že čas Rytířů Hlubin je u konce. S roztrpčením zjistil, že jeho služby má nahradit android. („Neschopný jakéhokoliv pochopení pro kosmomytologické souvislostí. Bytost bez minulosti a bez budoucnosti – pouhý dělník.“ Načež mu android lakonicky odpověděl: „Každá doba má své hrdiny. Nyní jsou na řadě pragmatici").

Zapojením androidů převedli kosmokraté obranu proti Chaosu do takzvané reálné roviny. A řádu zůstala pouze nepatrná naděje na renesanci…

Noví Rytíři

S vysvěcením Jena Salika a Perryho Rhodana – a později Atlana jako dočasného Rytíře – se na scéně objevuje nový druh Rytířů Hlubiny. Už to nejsou jednotlivci, nýbrž zástupci civilizací, které reprezentují a které je podporují. Skrze svěcení už se také nedají získat žádné technické zázraky ani speciální vědomosti.

Noví Rytíři však byli jiní, než ti předešlí. Velice si cenili samostatnosti a byli velice sebevědomí. Proto jen několik let po vysvěcení došlo kvůli událostem v Hlubině k vážné rozmíšce mezi Rytíři a kosmokraty. Rhodan, Atlan a Salik se rozhodli opustit řád (roku 429 NGL) a jít svou vlastní cestou. Nechtěli být pomocníky kosmokratů, kteří byli ochotni kvůli naplnění svých záměrů obětovat libovolný počet živých bytostí. Spor vedl k vyhnání tří Rytířů z mocenské oblasti superinteligence ID, jejich domova.

Pozdější oběť Jena Salika v dómu Kesdšan vedla ke zrušení vyhnanství, ale vztah mezi (pokud je známo) dvěma posledními Rytíři a kosmokraty zůstal napjatý – oba se ostatně už ani za Rytíře Hlubin nepovažují.

Současný stav řádu

O aktuálním stavu rytířského řádu toho není mnoho známo. Tengri Lethos-Terakdšan (spojení prvního Rytíře Terak Terakdšana a Strážce světla z Andromedy Tengriho Lethose) nadále pečuje o dóm Kesdšan. Rytířská aura Perryho Rhodana a Atlana byla sice deaktivována, avšak po dlouhý čas ji identifikovaly všechny vyšší entity, resp. dostatečně senzibilní bytosti. A hvězdy vesmíru ještě nevyhasly.

Roku 1347 NGL musel Perry Rhodan uvolnit svou auru, aby rozptýlil negativní superinteligenci KOLTOROC a mohl ji napadnout s pomocí biofóry. Superinteligence ID naznačila, že Rhodan bude svou auru v budoucnu velice postrádat.

V současné chvíli zbývá už jen Atlan jako poslední známý Rytíř Hlubiny, nicméně kult řádu je i ve 14. století NGL nadále pěstován, například u Yakontů na planetě Evolux.


Další známé organizace Rytířů Hlubiny

Existovala období – a mohla trvat i miliony let – během nichž nefungovala žádná organizace podobná Rytířům Hlubiny. V těchto dobách přebíraly úlohu Rytířů zvlášť vyspělé pomocné národy kosmokratů. Po odchodu Štítonošů z Jamondi se kupříkladu důležitou oporou kosmokratů v této části univerza stali Porleyti. Právě po jejich stažení ze scény byl založen současný rytířský řád.

Známí Rytíři Hlubiny:

Zdroje

PR 970, PR 1056, PR 1216, PR 2450, PR 2463