Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Kosmologie > Messenger
hledat

Informace Morálního kódu jsou po jednotlivých univerzech Multiverza rozšiřovány prostřednictvím takzvaných messengerů (poslů).

Všeobecné poznatky

Byl to jako první kosmokrat Taurec, kdo v roce 428 NGL upozornil Perryho Rhodana na Morální kód, systém kosmických poslů, a na jejich vliv na procesy ve vesmíru. Tento vztah je jak informační, tak i interakční povahy.

Funkce kosmonukleotidů

Aby mohl Morální kód plnit svou funkci, generují se uvnitř kosmonukleotidu psionická informační kvanta (psiqy). Neustále se přeskupující psiqy, reprezentující alternativní reality a vývoje vesmírů, lze v jejich vícevrstvé komplexnosti chápat jako univerzální program stvoření. V psionických kvantech jsou vyjádřeny základní konstanty jednotlivých vesmírů, jako je kupříkladu relativní rychlost toku času, rychlost světla, teplota absolutní nuly a všechny další veličiny, dohromady určující přírodní zákony. Přes psiqy se však definují i další věci, kupříkladu proces evoluce a šíření života (PR 1224).

Přenos informací

Soubor jednotlivých možných vývojů vesmírů se liší pouze stupněm jejich blízkosti k realitě. Když se shromáždí psiqy, obsahující nejpravděpodobnější cestu vývoje, jsou informace z těchto kvant zkopírovány do nehmotných, n-rozměrných struktur z vysokofrekvenční hyperenergie – messengerů. Po kontrole a harmonickém sladění se nejprve messenger odebere k ostatním kosmonukleotidům svého kosmogenu.

Poté se nadsvětelnou rychlostí přesune na místo určení uvnitř sféry aktivity mateřského kosmonukleotidu, kde zahájí svou činnost. Jak by se dalo zjednodušeně vyjádřit, posláním messengerů je tvořit realitu (citát: Rainer Castor, komentář z PR 2390). Messengery jsou tedy víc než pouzí poslové; představují spíš (nakolik je tato problematika známa) hlavní výkonný nástroj Morálního kódu.

Protože se kosmičtí poslové pohybují podél siločar přirozené psionické sítě, nejsou schopni proniknout hraniční val, obklopující negasféru. Nitro takové negasféry je tedy odříznuto od toku informací, poskytovaných kosmonukleotidem. Pokud se messengeru podaří překonat hraniční val, kupříkladu během retroverze, je v chaotické oblasti obnovena normální fyzika (PR 2449). Tomuto procesu však lze zabránit, a to za pomoci technických prostředků (GLOIN TRAITOR).

Navzdory získaným informacím panuje okolo messengerů značné množství nejasností a otázek:

  • jak poslem nesené informace ovlivňují určený prostor?
  • je k obnově informací zapotřebí vyslání messengeru, i když v určité oblasti nedošlo k žádným změnám?
  • zmizí messenger po splnění svého úkolu, nebo se vrátí zpět do kosmonukleotidu? (zde je nutno poznamenat že messenger má jen omezené množství energii a je tedy možné, že se po realizaci úkolu prostě rozplyne)
  • jak se mezi sebou zkoordinují messengery v zónách, kde se překrývají vlivy různých kosmogenů?
  • jakým způsobem mohou Vyšší mocnosti manipulovat messengery?
  • je kontrola a dohled nad programem stvoření prováděna rovněž messengery?

Ačkoli je Morální kód sám multiverzální (platí pro celý soubor vesmírů), jsou jednotlivá univerza skrze posly spravována zcela individuálně (PR 1224, komentář PR 2078).


Jednotlivá setkání s problematickou messengerů

Hlubinozemě

Přibližně 80 milionů let před Kristem to bylo informační echo, zanechané messengery TRIICLE-9 v psionicko-materiální Hoře stvoření, které Časoprostorovým inženýrům umožnilo konstrukci Hlubinozemě (PR 1250).

Vražda superinteligence

Z vyprávění Mocného Nuskoginuse se Perry Rhodan v roce 1345 NGL dozví, že se první a dosud bezejmenná, z Časoprostorových inženýrů vzniklá superinteligence stala přibližně 30 milionů let před Kristem obětí terminačního posla. To může objasnit, proč se THOREGON zabýval problematikou tvoření terminačních messengerů (PR 2351).

Tare-Šarm

V roce 20 059 812 před Kr. se současně deset (!) messengerů pokusilo o průlom hraničního valu protonegasféry v galaxii Tare-Šarm. To se jim zdařilo teprve tehdy, když byla v nitru galaxie zahájena retroverze. Tím se obnovil kontakt mezi vnější (normální) a vnitřní zmanipulovanou psionickou sítí, což poslům umožnilo průnik do Tare-Šarmu. Messengery dokončily probíhající proces a pomocí nich obnovil kosmogen DORIICLE svůj vliv na oblast zaniklé negasféry (PR 2449).

ID

Před přibližně 14 miliony lety došlo v galaxii Fornax ke zrodu superinteligence ID. Přitom připadla Vojaridům role porodníků. Částí této úlohy bylo použití psionické esence Morálního kódu. Vojaridové posloužili jako jistý katalyzátor a podpořili evoluční skok ID, a nadto od entity oddělili její negativní komponentu (PR 2000).

Ze známých faktů nelze usuzovat, že je k přeměně v superinteligenci zapotřebí podpora Morálního kódu. Důvodem pro použití takové metody u ID může být přímá podpora kosmokratů – jde o pozitivní superinteligenci a tedy posilu vlastních řad; navíc měl ID k dispozici informace o vývoji v budoucích 14 milionech let. Pro tuto domněnku hovoří i fakt, že kosmokraté zasáhli i při definitivním odštěpení od Anti-ID.

THOREGON

Po více než jednom stu tisíci letech úsilí se THOREGONU podařilo v roce 3 497 552 před Kristem přeměnit mrtvolu superinteligence KABBA v takzvaný analogový nukleotid METANU. V METANU se s pomocí THOREGONEM vytvořených Heliotů, kteří převzali funkci psiqů, podařilo vyrobit messengery. Tito poslové však měli pouze experimentální charakter a proto se o nich hovoří jako o pseudomessengerech.

Během nesčetných, po miliony let probíhajících pokusů se tito pseudoposlové prokázali jako defektní a není tedy divu, že jejich činnost provázela zkáza. Nasazeny jako zbraň proti kosmokratům způsobili pseudoposlové spontánní tranzice několika významných galaxií. Další posel umocnil negativní dispozice Hangaye a podnítil tak chaotarchy, aby z tohoto hvězdného ostrova vytvořili negasféru.

THOREGONU se dokonce podařilo vytvořit přinejmenším jeden terminační messenger, určený jako ultimativní prostředek proti superinteligenci THERMIOC. Než mohla být tato zhoubná zbraň nasazena, byla zničena kosmokratem Hismoomem (PR 2197, PR 2198, PR 2199, komentář PR 2332).

Kohagen-Pasmereix

Aby ukončili bitvu mezi Mocnostmi Řádu a Chaosu, která se roku 2 796 328 před Kristem rozhořela v galaxii Kohagen-Pasmereix, rozhodli se kosmokraté zmanipulovat messenger, k čemuž použili ultimativní látky. Došlo k fluktuacím gravitační konstanty, což vedlo k rozkladu vnějších energetických pouzder chaotenderů. Chaotender ZENTAPHER přitom uprchl, a tak umožnil Mocnostem Řádu využít početní převahu a zvítězit.

Jako vedlejší efekt byla tak závažným způsobem porušena struktura galaxie, že se nakonec všechny její hvězdy rozplynuly v termodynamickém chaosu a Kohagen-Pasmereix se proměnil v gigantický oblak plazmy (PR 2093).

TRIICLE-9

Když Perry Rhodan po návratu Frostrubinu na jeho přirozené místo v dvojité šroubovici Morálního kódu v roce 429 NGL prováděl z vrcholu Hory stvoření poslední přesné kalibrace tohoto kosmonukleotidu, nebyla mu pouze nabídnuta odpověď na Třetí ultimativní otázku. Vnímal také, jak se z TRIICLE-9 uvolnil messenger a vydal se k negasféře Pána elementů. Když tento posel perforoval šedavou bublinu mezní vrstvy negasféry, Pozemšťan pochopil, že je s touto líhní Chaosu konec (PR 1271).

Spontánní vyslání messengeru odporuje některým informacím o běžném nasazení těchto objektů: Posel očividně nevyhledal ostatní nukleotidy kosmogenu TRIICLE. Pro toho chování není známo přesné vysvětlení, existují ale určité domněnky. Díky relativní blízkosti negasféry od stanoviště TRIICLE-9 mohl být zapojen až dosud neznámý obranný mechanismus kosmonukleotidu. Jelikož negasféra vznikla po zmizení TRIICLE-9 bezmála přirozenou cestou, chaotarchové u ní nezřídili hraniční valy, čímž později usnadnili průnik messengeru. Další možností by byl přímý zákrok kosmokratů. Ti mohli využít příležitosti, zmanipulovat messenger a využít ho jako zbraň proti náhle bezbranné negasféře.

Hangay

V lednu roku 1346 NGL se kosmický messenger pokusil proniknout do Hangaye. Kantiran da Vivo-Rhodan ho nejdříve z nevědomosti označil za Objekt ultra. Když pak byla odhalena skutečná podstata tohoto jevu, předpokládalo se, že byl vyslán k likvidaci chaotarchy budované negasféry. Přišel však zjevně příliš pozdě, jelikož nebyl schopen překonat bariéru, ležící 30 000 světelných let od okraje Hangaye. Mírojezdci kolem Kantirana spekulovali, že jeho pozdní přílet souvisí s posunem zón vlivu mezi nukleotidy DORIFER a TRIXTA. Zatímco se Objekt ultra snažil vniknout do Hangaye, vznikaly poblíž něho opakovaně parareality. Během takřka bezduchých pokusů prorazit do ohrožené galaxie ztrácel posel v psionických erupcích energii až počátkem února zanikl (PR 2388, PR 2390).

V roce 1347 NGL se o zteč hraničního valu neúspěšně pokoušeli další tři kosmičtí poslové. Oproti osamocenému Objektu ultra však postupovali metodicky: Po každém pokusu se stáhli, přesunuli na novou pozici a podnikli další výpad. Tímto naprogramovaným jednáním se zřejmě pokoušeli šetřit energii (PR 2476, PR 2479).

Když byl hraniční val dne 23. října 1347 NGL destabilizován hyperzáří, tři messengery okamžitě prolétly strukturální trhlinou. V jejich „lodní brázdě“ je pak následovala plavidla Mírojezdců (PR 2485).

Dva messengery se odebraly do protilehlých sektorů Ba-Lekatuš a Ardibi-Grachay na úrovni hlavní galaktické roviny. Následně začaly obnovovat psionickou síť a zatlačovat chaotickou fyziku. Kromě toho vyvolaly obrovské hypervichřice až do síly 500 megů. Oblast uvnitř centrálního valu však zůstala neovlivněna. Třetí posel, určený pro galaktické centrum, nedokázal proniknout ke svému cíly. Marně se snažil prorazit val, od čehož ho neodvrátil ani zásah Jádra. V tu dobu zbývala messengeru energie asi na tři až čtyři týdny marných pokusů, proto museli Galaktici urychleně najít způsob, jak posla dostat za co centra Hangaye. Messengeru v průchodu nepomohla ani destabilizace valu na konci října. Do centrální oblasti mohl projít až 9. listopadu, kdy centrální val definitivně zkolaboval. Třetí messenger se pak ukotvil u středu galaxie a započal v činnosti (PR 2486, PR 2488, PR 2491).

Po zničení GLOIN TRAITORU dne 16. listopadu naplnily tři messengery své poslání, přičemž je podpořilo i Jádro, které vyčerpalo veškerou svou energii, aby zrušilo „dispozice“ Hangaye pro vznik další negasféry. Tím byla dokončena retroverze protonegasféry (PR 2494).

Zdroje

PR 1224, PR 1250, PR 1271, PR 1599, PR 2000, PR 2093, PR 2197, PR 2199, PR 2351, PR 2388, PR 2390, PR 2449, PR 2485, PR 2486, PR 2488, PR 2491, PR 2494