GLOIN TRAITOR

GLOIN TRAITOR
GLOIN TRAITOR
© VPM kg.

GLOIN TRAITOR, neboli Osten Chaosu, je mocný útvar, tvořený několika tisíci tvrzí Kolony. Při stabilizaci či výrobě negasféry je to hlavní řídící stanice chaotarchů. Bezprostřední dohled nad GLOIN TRAITOREM má Duální velitelství (PR 2481).

Struktura

Tvrz kolony má podobu dvojitého T, je to výtvor z ricodinové vrstvené hmoty o délce 16 km, šířce jedenácti a výšce devíti kilometrů. Stanicí se táhnou dvě gigantické zlatavé roury, označované jako elementární quintadimtrafer. Celá konstrukce je pootočena o 7,5°, takže 48 Tvrzí kolony tvoří 360° závit. Větší počet Tvrzí tak může vytvořit objekt v podobě dvojité šroubovice.

GLOIN TRAITOR se skládá z celkem 3024 tvrzí, jeho délka tedy činí 27 216 kilometrů. Dvojitá šroubovice tvoří 21 závitů a má průměr 17,6 km. Vnější třetiny jsou v aktivním režimu ponořeny do hyperprostoru, takže jsou konce GLOIN TRAITORU na pohled rozptýlené. V normálním prostoru je jenom 9072 kilometrů Ostnu, tedy 1008 tvrzí. O synchronizaci a permanentní mód všech tvrzí se starají supratronové generátory (PR 2481).

Obě krajní tvrze v hyperprostoru vnořené oblasti jsou označovány jako hyperkonce. Jelikož se z jejich povrchu dá dospět přímo do nadřazeného kontinua, jsou zde umístěna výstražná znamení. Ta mají zajistit, aby na poslední terasu nikdo nevstoupil bez opravdu dobrého důvodu. V případě GLOIN TRAITORU negasféry z galaxie Troumerrie se o kontrolu hyperkonců staral Terminační herold. Pokud by někdo vkročil na vnější plošinu, hrozí mu odvanutí do hyperprostoru.

Obecně ke GLOIN TRAITORU

Osten Chaosu není unikátní objekt; pakliže je k dispozici dostatečné množství tvrzí, může být kdykoli sestaven nový. GLOIN TRAITOR může zahájit provoz už při sestavení 240 tvrzí. V Ostnu, jakož i v transportních řezech jsou nasazeni četní T-prognostikové. Bez nich by GLOIN TRAITOR nemohl plnit svou funkci.

GLOIN TRAITOR je schopen odolat nejen těžkému ostřelování, ale i silám černé díry a jejího akrečního disku. Kantiran spekuloval, že by to mohlo souviset s prostor deformující technologií chaotenderů a parcelováním. Rhodanův syn přitom vychází z předpokladu, že pro tak vyspělou techniku se jistě najde upotřebení i jinde, než při stavbě chaotenderu. Skutečně je ochranný systém GLOIN TRAITORU (z neznámých důvodů!) náchylný k narušení Carapolovými strukturálními hořáky (PR 2491).

Stavební etapa

Jak je známo z protonegasféry Hangay, GLOIN TRAITOR (tedy přinejmenším tento Osten) byl budován na několika staveništích uvnitř centrálního valu galaxie. Během infiltrace Světaznalce z Azdunu a parapozitroniky EŠER do centra Hangaye byli vetřelci dopraveni na kosmické staveniště transportního řezu 3h3h2. Po dokončení této části GLOIN TRAITORU byl dílec transportován ke středogalaktické černé díře Athaniyyonu.

Transportní řez 3h3h2 se kupříkladu skládal z 24 sestavených tvrzí Kolony s celkovou délkou 216 kilometrů. Tvořil tak ve struktuře dvojité šroubovice GLOIN TRAITORU 180° závit. Během měsíců trvající stavby byly jednotlivé tvrze Kolony odděleny a postupně dokončovány. V jejich okolí se nalézalo několik Kolonových továren, Kolonových doků – obklopených vždy skupinou tvrzí – a tisíce traitanků k zajištění staveniště. Kromě toho poblíž operovaly skapalmbárky a křižníky prospektorů Kolony. Mezi doky, továrnami a tvrzemi létají tisíce montážních člunů a koffterů.

Použití

Osten Chaosu řídí zrod negasféry. Protonegasféra resp. protochaotické buňky relativně často vznikají „přirozenou cestou“, rychle se však znovu rozpustí. GLOIN TRAITOR dovede stabilizovat stávající buňky a zajišťuje tak svou funkcí proces přeměny protonegasféry v plnohodnotnou negasféru. Osten Chaosu tedy zesiluje a zrychluje přirozené procesy.

Aby byla pokryta nesmírná energetická spotřeba, musí být GLOIN TRAITOR umístěn v okolí extrémního zdroje, například akrečního disku černé díry. Tam vznikne materiálně-hyperenergetický útvar, označovaný jako Temné zahrady GLOINU. V oblasti jeho vlivu jsou zkroceny síly singularity. Temné zahrady představují jakýsi primární agregát GLOIN TRAITORU, protože teprve ony umožňují čerpání energie ze psionické sítě. Z takto vzniklé studny je nasávána energie, je modifikována a pak vrácena do sítě, čímž je podpořen vznik chaotické fyziky (PR 2490).

GLOIN TRAITOR zmanipuluje psionickou síť vznikající negasféry v galaktickém měřítku, takže vznikne vibrapsí. Tento proces inicializuje elementární quintadimtrafer. Nepřímo se tak stará o zbudování hraničních valů, v jejichž případě se jedná o rozhraní, kde se setkávají vlivy ovlivněné psionické sítě s nezměněnými úseky okolního kontinua. Oddělení psionické sítě od vnějšího světa a vznik vibrapsí, jakož i tvorba chaotických pletiv jsou procesy, které se vzájemně podmiňují.


Dějiny

20 milionů let před Kristem

GLOIN TRAITOR byl v Tare-Šarmu sestaven v akrečním disku Margin-Chriloxu, tedy u centrální galaktické černé díry, z níž bylo čerpáno potřebné množství energie.

Když superinteligence ARCHETIM přivedla v roce 20 059 812 roků před Kristem své vojsko do rozhodující bitvy a KORIDOREM ŘÁDU pronikla k Margin-Chriloxu, byla odhalena pozice GLOIN TRAITORU. ARCHETIM sdělila generálovi Ki-Myovi, že právě Osten je hlavním cílem úderu.

V průběhu bitvy vybudovali ZÁKONOdárci fyzikálně stabilní zónu, které obsáhla i samotný GLOIN TRAITOR. Díky tomu mohla flotila ARCHETIM napadnout GLOIN TRAITOR energetickou palbou. Když explodovaly první tvrze, došlo k řetězové reakci. GLOIN TRAITOR se nakonec zcela rozpadl v rozběsněných silách akrečního disku.

Jelikož Mocnosti Chaosu ztratily vliv na psionickou síť uvnitř vznikající negasféry, mohla ARCHETIM započít s retroverzí, aniž by ji kdokoli dokázal zastavit.

14. století NGL

Také ve formující se negasféře v galaxii Hangay byl zkonstruován stejnojmenný Osten Chaosu. V květnu 1347 NGL nebyl ještě GLOIN TRAITOR (přinejmenším tedy transportní řez 3h3h2) dokončen. Řez byl ke staveništi dopraven až 8. října. Následujícího dne byl pak připojen na hyperkonec GLOIN TRAITORU. V té době byl již transportní řez dalekosáhle ovlivněn parapozitronikou EŠER, která infiltrovala staveniště spolu se Světaznalcem z Azdunu. Sedm T-prognostiků vstoupilo dobrovolně do EŠEROVY hyperdimové matrice. Tím umožnili parapozitronice, aby dál rozšířila svou kontrolu nad počítačovou sítí GLOIN TRAITORU. Nakrátko byl dokonce ovlivněn elementární quintadimtrafer, takže byly narušeny hraniční valy (PR 2480, PR 2483).

Kolísání valů odvedlo pozornost KOLTOROCU a Zřetězenců od Lesa kontaktu 126. Dao-Lin-H'ay a několik členů Vibra oddílu, doprovázejících Nesmrtelnou Kartaninku, tedy mohlo uniknout z dosahu Zřetězenců. Vnější hraniční val byl natolik nestabilní, že jím mohly proniknout tři kosmické messengery, CHEOS-TAI a 2500 OREONských kapslí. Unkaruch, bezpečnostní šéf GLOIN TRAITORU, byl Terminačním heroldem tlačen k rychlému dopadení sabotérů. To se s pomocí KOLOTOROCOVÝCH vyslanců zdařilo dne 31. října. Ještě než byli EŠER a Světaznalec zničeni, parapozitronika přepojila elementární quintadimtrafer do testovacího režimu, takže začal oscilovat i centrální val (PR 2484PR 2487).

Když Jádro ochromilo superinteligenci KOLTOROC, nařídil Perry Rhodan dne 9. listopadu 1347 NGL útok na GLOIN TRAITOR. Eskadra ARCHETIM s CHEOS-TAI, eskadra Hangay s oběma buňkami SOL a Mírojezdci se pustili do pro obě strany vysoce ztrátové vesmírné bitvy s tisícovkami traitanků. GLOIN TRAITOR však během bojů neutrpěl žádné škody. SVĚTAZNALEC se nechal nasát do Ostnu, narušil kalibraci elementárního quintadimtraferu a zpustošil Temné zahrady GLOINU. Jenom stěží pak entita opět unikla. SVĚTAZNALCE následně zachytil ochranný štít GLOIN TRAITORU, tím ho však uchránil před zničením. Galaktici zjistili, že už není cítit vliv vibrapsí: GLOIN TRAITOR nepracoval, nebyl však zničen (PR 2490, PR 2493).

Centrální val Hangaye zkolaboval, takže mohl do galaktického jádra proniknout třetí kosmický posel. Jenže již 10. listopadu zahájil GLOIN TRAITOR znovu provoz, takže se objevilo vibrapsí. Galaktici podnikli další dva marné útoky, ten druhý pod velením bývalé principy Kamuko, která nesla kompletní zbroj Noční záři a bez újmy přivedla flotilu spojenců do bezprostřední blízkosti GLOIN TRAITORU. Ochranný štít stanice se však pro zbraně Galaktiků ukázal jako příliš mocný. Dne 11. listopadu byla při čtvrtém útoku použita torpéda se strukturálními hořáky. Štíty Ostnu Chaosu se rozkmitaly a GLOIN TRAITOR se poprvé začal bránit s pomocí vlastních děl. Posléze uvolnil svou kotvu a stáhl se hluboko do akrečního disku Athaniyyonu, kde pro byl pro Galaktiky nedosažitelný. Vibrapsí znovu vyhaslo (PR 2491).

GLOIN TRAITOR ustoupil do soustavy Faeris, kde byl deaktivován jeho ochranný příkrov. SVĚTAZNALEC, doposud zajatý v energetickém poli, byl tedy volný, ale díky svému oslabení se musel ve fyzické formě uchýlit na planetu Anun-Faeris. 22 bývalých procesorů EŠERU rovněž obdrželo nová těla. Po infiltraci planetární základny TRAITORU odeslaly exprocesory zprávu „Tady GLOIN TRAITOR“. Vysílání zachytil dne 15. listopadu Kantiran. Se svou THEREMOU II vypátral GLOIN TRAITOR, načež se dal Osten na útěk. Jeho let však díky Noční záři sledovala Kamuko (PR 2493, PR 2494).

Dne 16. listopadu 1347 NGL došlo k rozhodující bitvě mezi Galaktiky, Mírojezdci a CHEOS-TAI na jedné a GLOIN TRAITOREM a čtyřmi eskadrami Chaosu na druhé straně. Znovu byla použita torpéda, zprvu však neprojevila přesvědčivý účinek. Ve štítu GLOIN TRAITORU se pak utvořila strukturální trhlina, kterou nedopatřením prolétl Kantiran s THEREMOU II. Aby mohl uniknout, Rhodanův syn zničil několik projektorů ochranného pole. THEREMA II prchla další trhlinou ve štítu. Překvapivě jak pro Galaktiky, tak i pro TRAITOR se do bitvy vložil CHEOS-TAI. ZÁKONOdárce nasadil doposud neznámou zbraň, se kterou způsobil skrz mezeru v poli Ostnu fatální škody (bez trhliny by trvalo hodiny, než by se tento zbraňový systém prokousal štíty a během této doby by se mohl GLOIN TRAITOR stáhnout do bezpečí). Osten Chaosu se rozlomil a jeho zbytky pohltila černá díra Athaniyyon. Tím byla uvolněna cesta pro definitivní retroverzi Hangaye (PR 2494).

Zdroje

PR 2448, PR 2449, PR 2480, PR 2481, PR 2483, PR 2484, PR 2487, PR 2490, PR 2491, PR 2493, PR 2494

Aktuální data:
22.10.2021
1566 před NGL
33. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459509.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!