Menu

Zerberoff

Zerberoff
Zerberoff
© VPM kg.

Zerberoff je na velitele tvrze Kolony TRAICOON 0098 degradovaný Duální kapitán. Jeho jméno je složeninou jmen obou polovin jeho těla. Mor'Daerská polovina si říká Zerbone, gančkarenská se nazývá Aroff.


Vzhled

Duální kapitán má přibližně humanoidní podobu. Je to Duál v pravém slova smyslu. Byl zkompletován z těla Mor'Daera a Gančkarena. Obě části mají kompletní krk a hlavu. Různé velikosti těchto bytostí je třeba kompenzovat – kupříkladu speciální obuví.


Singulární intelekt

Oba Zerberoffovy mozky mohou jednat a myslet jak společně, tak i odděleně. Jsou také schopny vytvořit singulární intelekt. Pak mohou využívat zvláštní schopnosti. Nutno poznamenat, že v tomto stavu Duálovy schopnosti dalece přesahují schopnosti obou jeho polovin.


Zvláštní schopnosti

Duální kapitán může u svých protivníků vyvolávat endogenní trýzeň respektive endogenní požitek. Podmínkou je přitom vizuální kontakt. Toto mu umožňuje paradar aktivní empatie, který může použít jenom tehdy, když se nachází ve stavu singulárního intelektu.


Historie

Ve službách TRAITORU

Zerberoff byl kdysi vytvořen Kolonovými anatomy, kteří spojili poloviny Gančkara Gamaufa a Mor'Daera jménem Zirium. Toto se událo za velice hrozivých okolností. Spojeny přitom byly pouze kopie obou bytostí, vytvořené paralogovým reprotronem. Originály zůstaly v biostázovém trezoru DERUFUSu.

První Zebreroffova vědomá vzpomínka je přílet na TRAICOON 1110 v Temnokapsli. Když se těžce zraněný vracel z akce, při níž z 100 000 traitanků ztratil 98%, očekával smrt nebo přinejmenším krutý trest.

Místo toho dostane roku 1344 NGL (přesné datum není známo) v Negasíni od Inspektora postupu Terminační kolony velení nad TRAICOON 0098. V Mléčné dráze má vybudovat předsunuté bašty a zajistit sektor slunce jménem Sol, aby tak připravil dobytí Terry. Pro Duálního kapitána to představuje degradaci.

Po zničení TRAICOON 0098 uprchne Zerberoff s temnokapslí na Zemi. Aby před Inspektorem postupu ospravedlnit své selhání, snaží se dokázat, že informace o Mléčné dráze, které mu dodal Temný vyšetřovatel, byly krajně nepřesné a neúplné. Zerberoff se odebere do Terranie a unese tam studenta Marca Londona, u něhož nalezl psionický potenciál. Když chce Londona mučit endogenní trýzní, odrazí se tato bolest zpět na trýznitele. Přitom jsou odblokovány Zerberoffovy vzpomínky na jeho existenci před operativním splynutím.

O něco později padne Zerberoff na pozemském Měsíci do pasti, díky rukojmí v podobě Marca Londona však může Pozemšťany vydírat a nakonec je mu umožněn volný odchod ze Sluneční soustavy. Eskadra Chaosu, která operuje nedaleko Solárního systému, ho poté odveze do soustavy Hayok.

Zjistí, že u Hayoku namísto pevnosti TRAICOON 0096 operuje TRAICOON 0099. Zerberoff převezme v březnu 1344 NGL nad touto Tvrzí kolony velení, čímž vyvolá konflikt s dosavadním velitelem, Duálním vícekapitánem Tafferierer. Tafferier vyzve Zerberoffa k duelu, při němž zahyne.

V říjnu 1344 svolá Zerberoff shromáždění všech velitelů Tvrzí na TRAICOON 0106, dislokovanou u Halutu. Schůzi přeruší příchod Terminačního herolda. Ten sice vyčte Zerberoffovi jeho svévolné počínání, předá mu však velení nad veškerými silami Terminační kolony v Mléčné dráze. Zerberoff tak může začít s těžbou zdrojů galaxie, takže válečné tažení TRAITORu přejde na „stupeň 2“. Jako poradce je Zerberoffovi přidělen Duální vícekapitán Malikadi, ten však sleduje vlastní plány a snaží se svého nadřízeného zdiskreditovat, aby mohl sám zaujmout jeho místo. Zerberoff určí 1. listopad 1344 NGL jako datum pro hromadný útok na Sluneční soustavu.

V lednu 1345 NGL dostane Zerberoff od Terminačního herolda rozkaz, aby v Mléčné dráze vybudoval VOLAČ. Toto zařízení má z protochaotického univerza přicházejícímu Inspektoru postupu Antakurovi z Bitveltu, aby se svým Služebnickým hradem CRULTem dosáhl standardního vesmíru. Dne 24. února se Zerberoff odebere na přibyvší Služebnický hrad a ospravedlňuje před Antakurem z Bitveltu svou dosavadní činnost. Inspektor postupu akceptuje Zerberoffovy argumenty a výslovně ho za jeho postup pochválí. Zerberoff je pak potvrzen ve svém postavení velitele sil Terminační kolony.

Zerberoff příliš netrpí na CRULTu panujícího odlišnou strangeness a prochází se po ohromných terasách kosmické stanice. Tak se dostane do blízkosti Temného distriktu, který je domovem Temných vyšetřovatelů. Je tam přepaden skupinou Awourů, která právě opustila zónu temnoty. Duální kapitán odrazí útok pomocí endogenní trýzně. Přeživší atentátníci uniknou výslechu rozkousnutím kapslí s jedem. Zerberoff je znepokojen a nedozví se, kdo a proč na něj vlastně zaútočil.

Zerberoff a Dantyren obdrží od Inspektora postupu příkaz, aby napadli Galaktiky v kulové hvězdokupa Omega Centauri. Tím se z nich stanou konkurenti. Zerberoff vede z reduktiv–traitanků se skládající eskadru Chaosu ke Kharagskému slunečnímu dvanáctistěnu. Již během cesty ztratí mnoho lodí, také útok, provedený dne 9. března 1346 NGL, je neúspěšný. Duálovo loďstvo je rozprášeno, on sám uteče v malém plavidle. Hlavního cíle, vytvoření UHF energetického potenciálu u dvanáctistěnu, se však dosáhnout podaří.

Nyní mohou slunečního transmiteru dosáhnout čtyři eskadry Chaosu a Tvrz kolony TRAICOON 0399. Zerberoffův záchranný člun je dopraven do bezpečí a kapitán se pustí do dobývání Kharagského Ocelového světa. Obsazení planety je pozdrženo použitím hyperproudového injektoru ze ZEUT–80, Galaktici si tak ale získají pouze čas na ústup. Zerberoff nemůže použít sluneční transmiter, protože Cornor–Lerz vyřadil kontrolní centrálu Ocelosvěta. Přesto Duál cítí, že celá akce měla úspěch, už jen proto, že se Dantyrenovi podařilo infiltrovat expedici Galaktiků.

Zerberoff následuje Galaktiky až k slunečnímu transmiteru Jiapho–Duo, a zmocní se tam dne 29. března 1346 NGL stanice ZEUT–80 – ta je však díky manipulacím Galaktiků nepoužitelná.

V červenci 1347 NGL se Zerberoff nachází na Tvrzi kolony TRAICOON 0096, dislokované u planety Woodlark. Aby se rehabilitoval v očích Antakura z Bitveltu, musí splnit nový rozkaz – rozhodnout o budoucnosti obležené Sluneční soustavy. Zerberoff dojde k závěru, že další pokusy o rozparcelování planet systému by byly nevýhodné. Jelikož tvrdohlavý odpor Pozemšťanů může znamenat „špatný“ příklad pro ostatní galaktické národy, rozhodne se Duál doporučit zničení soustavy. Podezřelé pohyby plavidel v soustavě a jejím okolí vedou kapitána k závěru, že lidstvo disponuje možností, jak bez potíží vlétat do Solárního systému a znovu ho opouštět. Také je ohlášeno zaměření mocného objektu velikosti měsíce. Zerberoff ještě netuší, že jde o ZÁKONOdárce CHEOS–TAI.

Zrada TRAITORu

Zerberoffa vybere Roi Danton k tomu, aby hrál důležitou roli v boji proti CRULTu. Dantonův plán předpokládá, že Jádro umocní své mentální údery proti Inspektorovi postupu, který si pak ke své ochraně povolá další Duální kapitány. Jednoho z nich chce Danton pomocí Atrentusovi metody osvobodit od Spáru Laborátů. Tak má být získán agent, který v CRULTu odpálí dva psíemitory. Dne 16. července 1347 NGL najde posádka traitanku DARK GHOUL v Zerberoffovi vhodného kandidáta pro své záměry. S identifikačním znakem nedávno zničeného traitanku se DARK GHOUL přiblíží k Tvrzi a je mu pod záminkou nutných oprav povoleno přistání. Několik Mikrobestií se okamžitě vydá do Tvrze, aby nalezlo Zerberoffovo obydlí.

Kamufláž DARK GHOULu je sice prohlédnuta, ale Zerberoff uvěří starší informaci, podle které traitank 1 199 188 operuje v přímém pověření Inspektora postupu. Ve strachu z Antakura z Bitveltu nepodnikne Zerberoff proti Dantonově lodi žádné kroky. Mezitím dospějí Mikrobestie k cíli. Přemohou Duálního kapitána v jeho bytě a umožní příchod pozemských specialistů, kteří zneutralizují Duálův spár. Ze Zerberoffovy osobní databanky se dozvědí, jaký byl jeho současný úkol. Během operace, která trvá delší dobu, se musí Roi Danton v Zerberoffově masce odebrat do centrály Tvrze. Zde musí Kalbaronovi jménem Awoko zabránit, aby odeslal informaci o lokalizaci CHEOS–TAI. Awoko pojme podezření a navštíví Zerberoffa v jeho bytě, avšak Duál mezitím získá svobodnou vůli. Z nenávisti proti TRAITORu obecně a proti Antakurovi z Bitveltu zvlášť se postaví na stranu Pozemšťanů. Ztrestá Awoka endogenní trýzní a oznámí, že je ochoten podílet se na Dantonově plánu.

Zerberoff zůstane po odletu DARK GHOUL ve Tvrzi. Jako dar na rozloučenou nechá Duální kapitán dopravit na traitank 3000 plnohodnotných bojových obleků pro Mikrobestie. Poté odešle závěrečnou zprávu o situaci ve Sluneční soustavě. V ní doporučí redukci vojenského kontingentu u obleženého systému. Zamlčí zaměření CHEOS–TAI a podezřelé pohyby plavidel kolem Sol. Antakur z Bitveltu povolá ke své obraně do Služebnického hradu šest Duálních kapitánů. Mezi ně patří také Zerberoff, které obdrží vrchní velení u CRULTu umístěných jednotek. Jako pobočník je Zerberoffovi opět přidělen jeho starý sok – Duální vícekapitán Malikadi. Ten okamžitě začíná spřádat nové intriky. Malikadi čeká jen na to, aby u Zerberoffa nalezl nějakou slabinu, ten se však prozatím chová obezřetně a čeká na DARK GHOUL, kterému má umožnit přistání na Služebnickém hradu.

Duál vyšle do akce deset Mikrobestií, které na hrad propašoval v bedně s osobními předměty. Zerberoff využije Malikadiho pletichářství, aby svému protihráči připravil past. K tomuto účelu se odebere do jenom napolo legálního wellness centra Služebnického hradu. Jak očekává, Malikadi využije jeho nepřítomnosti a zinscenuje havárii, kterou hodlá svést na svého nadřízeného. Vícekapitán přestane být opatrný a je ve svém bytě přepaden Mikrobestiemi. Malikadiho spár Laboráta je úspěšně izolován a stejně jako Zerberoff získá i tento Duál svobodnou vůli. Když se vzpamatuje z operace, není už tolik nebezpečný. Zerberoff chce traitank 1 199 188 oficiálně převelet na CRULT, k tomu ovšem potřebuje Malikadiho potvrzení.

Zerberoff nabídne Malikadimu stejný pakt, jako sám uzavřel s Roiem Dantonem. Malikadi souhlasí a dodá požadovaný souhlas. Později však celou situaci promyslí a usoudí, že ani smrt Inspektora postupu nebude pro Kolonu znamenat významnou ztrátu. Nadto by byl i ve službách lidstva Zerberoffovým podřízeným. Rozhodne se kontaktovat úřad Inspektora postupu, aby Zerberoffa zradil. Nepodaří se mu však spojit s Terminačním heroldem nebo přímo s Inspektorem postupu. Nakonec ho vypátrají Mikrobestie a zabijí ho – mrtvolu však musí zanechat na místě. Aby nevzbudil podezření, zúčastní se Zerberoff vyšetřování, které mimo jiné vedou Awourové. Naštěstí byl Malikadi po celém Služebnickém hradu značně nepopulární a pro svou patologickou ctižádost byl dokonce považován za hrozbu. Duál využije záminku pátrání, aby vstoupil na jeden z traitanků. Jde samozřejmě o DARK GHOUL. Duálnímu kapitánovi se podaří Pozemšťany informovat o stávající situaci a opatří jim ubytování v hradu, kam se komando okamžitě přesune.

Nyní je Zerberoff zasvěcen do Dantonova plánu, předpokládajícího odpálení dvou druhů psionických emitorů. Zerberoff by rád Antakura z Bitveltu usmrtil osobně, i kdyby to pro něho mělo znamenat smrt. Roi Danton nato zpočátku nepřistoupí. Než může být celá akce spuštěna, je nutno zlikvidovat stále ještě slídící Awoury. Zerberoff, který se marně pokouší proniknout k Inspektorovi, se rozhodne problém definitivně vyřešit prostřednictvím Mikrobestií nečekat na souhlas otálejícího Dantona.

Psíemitory vyrobené pole psionické energie paranadaného Zerberoffa těžce zasáhne a způsobí mu utrpení. CRULT se po zásahu Temných vyšetřovatelů začíná rozpadat, trosky zasáhnou i Zerberoffa a těžce ho poraní. Přesto doprovází Dantonův oddíl do Stříbrověže, kde významně pomůže v boji se služebníky Chaosu. Ač utrpí další zranění energetickým paprskem, zabije Duál Laboráta, který byl vypuštěn ze své kaverny. Zerberoffa drží na nohou už jen jeho spalující nenávist vůči Antakurovi z Bitveltu. Vědom si své blížící se smrti, požádá Dantona, aby ho mohl nahradit při odpálení druhého rázového emitoru. Kromě toho Pozemšťana prosí, aby nalezl originální těla Zerboneho a Aroffa, která jsou uskladněna na některé ze skapalmbárek. Danton souhlasí a spolu se svými lidmi uprchne. Zerberoff odpálí dne 17. srpna 1347 NGL psionický rázový emitor a vnímá ještě, jak se k němu překvapeně obrátí oba obličeje Inspektora postupu. Potom je spolu s Antakurem zničen psionickou vlnou.

Zdroje

PR 2300, PR 2301, PR 2302, PR 2303, PR 2304, PR 2305, PR 2316, PR 2321, PR 2323, PR 2337, PR 2343, PR 2396, PR 2398, PR 2399, PR 2415, PR 2472, PR 2473, PR 2474, PR 2475