Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Národy > Bestie
hledat
Další informace o národu:
Domovská galaxie:M 87
Domovská planeta:Zootkohn
Bestie
Bestie
© VPM kg.

Bestie byly pěstovány Okefenoky jako nemorální bojové stroje v galaxii Druithora (M 87) díky genetickým manipulacím genetického materiálu národa Skoarů.

Svými tvůrci byli brzy po svém vzbouření označováni v centrálním idiomu jako Bestie. Jak nazývali sami sebe, není známo. Známá jsou jen jména jednotlivých, z nich pocházejících národů, jako Haluťané, Mooghové, Pelewonové, Ulebové, Dvojkondiční, Mikrobestie, Makrobestie a pravděpodobně i Charnaz Bakrové. Organické dolanské lodě jsou také pěstovány z genů Bestií.

Budovatelé centra a jejich pomocné národy používají výraz bestie bez rozdílu i pro Haluťany, Mooghy, Pelewony, Dvojkondiční a Uleby.

Když byli na počátku Lemursko-halutské války roku 50‘080 př. Kr. Lemurové překvapivě napadeni, označovali své útočníky také jako bestie, přesněji jako Černé bestie. Z Halutu pocházející agresoři sami sebe označovali jako Aktuální (nebo Včasné), případně už jako Haluťané.

Popis

Podle údajů Skoarta se podobali útočníci roku 50‘600 př. Kr. Bestiím, původně uprchlým z M 87. Protože na Halutu usazení Starohaluťané, kteří od roku 50‘080 bojovali s Lemury, pravděpodobně pocházeli ze stejné populace, podobaly se klasické Bestie domnělým černě zbarveným Haluťanům.

Historie

Pěstování a útěk

Před asi 70.000 lety, přibližně kolem roku 67‘700 př. Kr., pěstovali Okefenokové v M 87 - pravděpodobně na planetě Zootkohn v soustavě Dusty-Queen - z genetického materiálu Skoarů díky genetickým manipulacím silné bojovníky. Podobali se spíše Skoartovi, než normálním Skoarům.

Není jasné, zda jsou příbuznými Inženýrů ze Základny. Druiové působí jako menší, vlídnější forma Bestie, bez jejich speciálního metabolismu, avšak jsou vybaveni plánovacím mozkem.

Bojovníci z retorty se vzbouřili proti svým stvořitelům a přehnali se přes M 87 s ukrutnou válkou. Důvod vzpoury proti Okefenokům je stále ještě nejasný. Nakonec se Budovatelům centra s dalšími národy M 87 podařilo vzbouřence porazit. 800 milionům Bestiím se však povedlo uprchnout z M 87 v kosmických lodích s dimenzotransičními pohony.

Poznámka: Není známo, zda-li se Mooghové a Pelewonové, kteří se roku 2436 setkali v M 87 s Terranci, tenkrát ukrývali, nebo zda se ve své původní galaxii usídlili znovu až později.

Z 80‘000‘000 uprchlíků je znám jen osud skupinky 200‘000‘000 Bestií, které v dimetransletu dosáhli kolem roku 67‘000 př. Kr. centrum Mléčné dráhy. Ukrývaly se nejprve ve Velkém Magellanově mračnu, protože se tato satelitní galaxie nedala dosáhnout přímo s jedním dimetransovým skokem.

Terminační kolona TRAITOR využívá Mikrobestie. V archivech Skapalm-bárky DERUFUS se nachází patrně chybná zpráva o původu Mikrobestií. Následující zpráva se týká známých dějin Bestií:

  • Před asi 72‘000 lety, tj. asi 67‘000 př. Kr. - narazil Temný vyšetřovatel, který v M 87 shromažďoval informace o dimetranspohonu, na jednu Bestii a předal její genetickou sekvenci na Skapalm-bárku CAFERAST. Dalších dvanáct Bestií bylo Awoury přivedeno na CAFERAST.

Pokusy s vlastním chovem

Po několika tisíciletích začaly být Bestie v úkrytech opět aktivní. Díky dalším pokusům s vlastním chovem vzniklo kolem roku 60‘000 př. Kr. 8‘000‘000 biologicky nesmrtelných ale sterilních Bestií nového typu se speciální možností převzetí. Terranci je později označili za Uleby - neznámé formy života - aby se vyhnuli pohrdavému výrazu Bestie. Ulebové byli Bestiemi starého typu uznáváni jako mocní vládci a stáhli se zpět do Malého Magellanova mračna.

Podle informací Skoarta došlo kolem roku 50‘700 př. Kr. k útoku flotily Bestií s dimetransovým pohonem na M 87. Protože Budovatelé centra přestavěli centrum M 87 na past pro dimetransové lodě, byli útočníci zneškodněni. Agresoři byli pravděpodobně nezměněným typem původních Bestií.

Můžeme se pouze domnívat, že tento útok byl proveden z pověření Ulebů z Velkého Magellanova mračna. Existují informace, že při útoku Bestií proti vládcům M 87 pracovali Okefenokové na stroji času.

Trauma časového paradoxu

Protože se poté Ulebové začali obávat o svou existenci, kdy by je Okefenokové mohli vymazat prostřednictvím časového paradoxu, zkusili zamezit případným časovým experimentům jiných národů. Kvůli své paranoie viděli v takovýchto pokusech ohrožení vlastní existence.

Když kolem roku 50‘300 př. Kr. zaregistrovali časové experimenty Lemurů, poslali Ulebové 300‘000‘000 Bestií - polovinu obyvatel Velkého Magellanova mračna - do Mléčné dráhy, aby časové zločince potrestaly. Včasní se usídlili na Halutu a napadli roku 50‘080 Lemur. V téměř stoleté válce byli Lemurové skoro vyhubeni.

Poznámka: Vedle této historie, kterou vypátral Icho Tolot ve starohalutském archivu (PR 395), existuje také jiné podání (PR 372).

To zní takto:

V posledních letech války se podařilo lemurským výzkumníkům vyvinout na tajném výzkumném světě Scimor tzv. psychogenní regenerátor - známý také jako formovací zářič. Díky jeho účinkům se z válečnických agresivních Bestií / Starohaluťanů stali moderní mírumilovní Haluťané, filozofičtí vědci a badatelé, kteří se stáhli zpět na Halut. Omezili svůj počet na 100‘000 jedinců. Pouze periodicky nastupující puzení připomínalo jejich prastaré dědictví. Když se u novorozence ukázaly atavistické rysy, byl přemístěn na planetu Terzrock ve Velkém Magellanově mračnu.

Dvojkondiční Ve Velkém Magellanově mračnu vytvořili Ulebové ze zbývajících Bestií Dvojkondiční, kteří byli uzpůsobeni ke zneškodnění dalších časových zločinů jako Časová policie. Kupodivu už se ani nezajímali o Lemury, kteří utekli do Andromedy. Spojení do Andromedy přes Kahalo a síť slunečních transmiterů byla Haluťanům sice známa, soustava Orbon byla ale hermeticky uzavřena flotilou. Později byla existence spojení do Andromedy z neznámých důvodů považována za tabu.

Útok Včasných na Mistry ostrovů se nezdařil, protože svůj časový transmiter perfektně odclonili kontinuálním tlumičem.

Po zprávě Skoarta byl proveden kolem roku 7700 př. Kr. další útok na M 87 s 800 plavidly s vylepšeným dimetransovým pohonem Bestiemi nového většího typu, které lze porazit jen s velkými obtížemi. Při tom se možná jednalo o Dvojkondiční.

Poznámka: U dat není jisté, zda-li se jedná o přímé udání data před Kristem nebo data vztahujícímu se k ději roku 2436. Icho Tolotova rekonstrukce ranných dějin Bestií na základě starohalutské dokumentace vychází z oficiálního podání v M 87, jak o nich referoval Skoarto. Je zřejmé, že Budovatelé centra jejich podání zmanipulovali tak, že ne oni, ale skoarští tvůrci byli sami Bestiemi. Není jasné, proč se halutské pokusy o množení datují do doby před 70‘000 lety, kdežto skoartské před 80‘000 lety. Zařízení na Zootkohnu bylo ale podle údajů Terranců z roku 2436 staré 70‘000 let.

Když v 21. století Gurradové, kteří byly tehdy dominantním národem Velkého Magellanova mračna, rovněž začali podnikat časové experimenty, zakročila proti nim také Časová policie. Říše Gurradů byla pravděpodobně zničena Dvojkondičními a jejich domovský svět Pfranat destruován intervalovým zářičem. Když Terranci v 25. století pronikli do Velkého Magellanova mračna, byli ještě jako guerillanské hnutí odporu Gurradů stále omezováni Perliány, Trojkondičními.

Na základě tajných akonských experimentů s defektním časovým transmiterem Mistrů ostrovů na Pigellu v soustavě Vega, který patřil k Solárnímu impériu, byli také Terranci považováni za časové zločince.

První útoky měli na svědomí Trojkondiční s hypnokrystaly. Když se Terrancům podařilo zničit hypnokrystaly na planetách Danger, byli aktivováni Dvojkondiční.

Konec Časové policie

V průběhu střetnutí se podařilo společně Terrancům a Haluťanům, ujasnit si historické pozadí a svazky v M 87. Když terranské komando zničí časovou skrýš Ulebů, mohou Budovatelé centra zaměřit svržení antitemporálního slapové pole. Díky zákroku Haluťanů se mohou útoku Dvojkondičních s jejich Dolany na Sluneční soustavu i přes velké zráty ubránit.

Flotila z M 87 zničí v soustavě Enemy opevněné Uleby a paraarzenály Dvojkondičních. Zničující úder proti Halutu je znemožněn díky hyperinmestronu na palubě experimentální lodi RAWANA.

Svítání na lepší časy

Při útoku v 5. století NGL Icho Tolot objevil, že se dvojpohlavní Pelewonové mírumilovně začlenili do společenství národů M 87.

Hvězdné archy a časový transmiter

Cyklus Lemuria

Bestie a Terminační kolona

S Mikrobestiemi jako assassiny Chaosu Terminační kolony TRAITOR vystupuje roku 1344 NGL nový národ, který pochází z Bestií. Vedle Mikrobestií jsou na palubě bárky Terminační kolony Skapalm také chovány Makrobestie, především ale k výzkumným účelům. Jejich cílem je, vybavit Mikrobestie plánovacím mozkem. Také kolonoví prospektoři z národa Charnaz Bakr pravděpodobně pocházejí z Bestií, i když jim chybí kvality bojovníků.