Malé Magellanovo mračno

Astronomická data:
Další označení:NGC 292, ESO 029-G021, Kyranghar, Arionhol
Vzdálenost od Mléčné dráhy:210 000 LY
Průměr:10 110 LY
Typ:Irr
Důležité národy:
Ulebové, Kybbové, Baramové, Redesiacové
Malé Magellanovo mračno
Malé Magellanovo mračno
© NASA

Malé Magallanovo mračno (MMM) je jedna ze dvou nepravidelných trpasličích galaxií (Magellanova mračna) v nejbližším sousedství Mléčné dráhy a proto také patří k lokální skupině. Před přibližně sedmi miliony roky se nazývalo Kyranghar. Lemurové ho označovali jako Arionhol.

Magellanova mračna jsou pojmenována po Ferdinandu Magellanovi (1480 - 1521), který jako první Evropan uskutečnil v roce 1519 plavbu kolem světa. Až v dalekohledech zjistilo, že se jedná o galaxie, které jsou složené z hvězd, mlhovin, hvězdokup a dalších objektů.

Společně s Mléčnou dráhou, Andromedou, Hangayí a Triangulem tvoří hlavní složku lokální skupiny. Malé a velké Magellanova mračna jsou dohromady spojena mostem tvořených jemnou kosmickou hmotou, jednotlivými slunci a několika menšími shluky hvězd.

Historie

Před 7 miliony roky

Před asi sedmi miliony lety ovládali MMM zdomácnělé bojovné národy Kybbů, kteří později expandovali i do VMM. Štítonošům z Jamondi se podařilo Kybbské národy usmířit. Jak Gon-Orbhon tak i Tagg Kharzani prováděli integraci Kybbských národů do společenství Štítonošů z Jamondi. Po splynutí Štítonoše Gon-Orbhona a poškozeného Nocturnského úlu Satrugar vyhlásil ve Velkém Magellanově Mračně sídlící, nový "Bůh" Gon-Orbhon impérium Orbhon, a vyhlásil válku Štítonošům. Sousední MMM bylo k impériu Orbhon také připojeno.

Protože během války mezi Štítonoši a impériem Gon-Orbhona docházelo k obrovským ztrátám, zasáhnul ID a izoloval teritoria obou stran konfliktu v hyperkokonech, ve kterých se nacházely i dvě kulovité hvězdokupy v Malém Magellanově Mračně.

před 57 600 lety

Během dalších experimentů Bestií ve Velkém Magellanově mračnu vzniklo nakonec 8 milionů Ulebů – nesmrtelných, ale sterilních. Ulebové byly Bestiemi starého typu uznáváni jako vládnoucí národ a stáhli se zpět do MMM.

V MMM se také usídlil vesmírem cestující národ Baramů. Jejich embryonální vývoj probíhal na neo-howalgoniových plážích jejich rodného světa Baykalob. Z jejich vejcí získávaná látka Neo-Bilatium dovolovala Ulebům odhmotnění a převzetí jiného těla za ponecháná vlastní tělesné hmotnosti.

Ulebové si Baramy údajně podrobili teprve kolem 49 700 před Kristem a vyhnali je kolem 37 600 před Kristem z jejich rodného světa. To ale nesouhlasí s tím, že Ulebové již během lemursko-halutských válek přebírali Starohaluťany, aby tak mohli válku kontrolovat.

Národ Redesiaců nasadili Ulebové k zásobování Baramů vyhnaných z jejich rodného světa Baykalobu. Baramové se v Malém Magellanově mračně věnovali převážně výzkumu. Ulebové v MMM vystupovali jen tajně, ve formě převzatých bytostí, většinou jako Gurradové.

2435

Když Terranci v roce 2435 vpadli do Velkého Magellanova mračna, vyslali také osm jednotek Explorerské flotily ke zmapování Malého Magellanova mračna. Žádná z těchto lodí se nevrátila. V prosinci 2436 odletěl Roi Danton se svým FRANCIS DRAKE do Malého Magellanova mračna a byl s větší částí své posádky zajmut Pseudo-Gurrady – jednalo se o Uleby, kteří si přisvojili tělo zotročeného Gurrada.

Několika členům FRANCIS DRAKEA se podařilo uprchnout a informovat Solární flotilu. Sledujíce stopy Roie Dantona pronikl CREST V do MMM a navázal kontakt s Baramy, s jejichž pomocí se nakonec podařilo odhalit identitu Ulebů a objevit jejich úkryt v soustavě Enemy uvnitř materiálního mostu mezi Velkým a Malým Magellanovým mračnem.

Po pádu Ulebů se Terranci z Malého Magellanova mračna stáhli.

Aktuální data:
29.11.2021
1566 před NGL
29. Coroma 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459547.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!