Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Organizace > Časová policie
hledat

Časová policie měla za úkol objevit a nemilosrdně potřít každou manipulaci časové osy. Její členové byli nazýváni Časoví policisté nebo Vibrační strážci.

Při menších proviněních proti hlavnímu časovému zákonu hrozila narušitelům času pouze trestní expedice, jejímž cílem bylo zastavit další pokusy. Těžká provinění proti integritě času byla ovšem trestána i naprostým zničením celých národů narušitelů času.

Pozadí:

Ulebové, bytosti uprchlé z galaxie M 87, si v Magellanových mračnech vytvořili novou mocenskou základnu. Poháněni nadměrně vyvinutým strachem, že by mohlo být za pomoci změn v časové ose dodatečně zabráněno vzniku jejich rasy, vytvořili Časovou policii.

Poznámka: Jak by Časová policie postupovala proti časovým zločinům v M 87, zůstává nejasné. Mocenské prostředky Budovatelů centra byli dostatečné k tomu, aby odolali útoku Bestií, i všech jejich potomků. Proto by BdC mohli teoreticky provádět časové experimenty, aniž by se museli bát pronásledování ze strany Časové policie.

Organizace:

Časová policie se skládala ze tří tak zvaných Vibračních mocí.

Třetí Vibrační mocí bylo spojení několika národů, v jejichž čele stáli Perliáni, známí pod jménem Trojkondiční.

Druhou Vibrační moc tvořili Dvojkondiční neboli Strážci času. Jejich původ byl v Bestiích, které zůstaly ve Velkém Magellanově mračnu. Tyto Bestie byly Uleby geneticky uzpůsobeni zvlášť pro jejich úlohu Časové policie. Nesly symboflexního partnera, který měl kontrolovat vůli Dvojkondičních. Strážci času v Dolanech tvořili skutečnou páteř sil Časové policie.

První Vibrační moc představovali sami Ulebové, relativně nesmrtelné Bestie nového typu.

Historie:

První úder Bestií proti M 87 kolem roku 50 700 před Kristem byl odražen díky centrální modré záři, namířené proti dimenzotranzičním pohonům. Není jasné, zda byl tento úder veden na popud vládců Magellanovým mračen. Když Ulebové konstatovali, že Lemurové podnikají zapovězené časové experimenty, vyslali expediční sbor 300 000 000 Bestií z Velkého Magellanova mraku do Mléčné dráhy. Bestie měly jménem Časové policie ztrestat zločince. Vyslané jednotky osídlily Halut a srazily Velké Tamanium Lemurů na kolena.

Druhý útok na M 87 v roce 7700 před Kristem byl již veden Bestiemi odlišného druhu – je možné, že šlo o Dvojkondiční – a díky vylepšenému dimetranzičnímu motoru byl zpočátku úspěšnější, avšak nakonec vládci Druithory opět zvítězili. Opět nelze říct, zda byl útok iniciován Uleby.

V roce 2035 byl domovský svět Gurradů, Pfranat, zničen Časovou policií. Gurradští vědci totiž provědli časový experiment, který byl zaměřen Dvojkondičními. Mocně oslabení Gurradové se v následujících letech postavili na odpor Perliánům, další složce Časové stráže.

Roku 2388 nasadili Trojkondiční krystalové agenty, aby zastavily pokusy v Quintově centru, jež mohly eventuálně poškodit časovou osu. Jelikož pokusy ustaly, nepodnikla Stráž času další kroky proti Pozemšťanům, ačkoli je i nadále sledovala.

Akonané následně započali experimentovat s defektním časovým transmiterem Mistrů ostrovů na Pigellu, a lidstvo se tak znovu dostalo do středu pozornosti Vibrační moci. Pozemšťané se rozhořčeně bránili proti hypnokrystalům a Trojkondičním a podařilo se jim je zneškodnit.

(Pozn.: Pozemšťané a Akonané již v letech 2102 a 2106 použili staré akonanské časoměniče, ale nebyli zachyceni Vibrační stráží. Je možné, že byli na těchto strojích času naintalovány kontinuální tlumiče).