Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Jazyky > Satron
hledat

Pod výrazem Satron můžeme rozumět jak arkonidský jazyk, tak i souhrn gramatických pravidel Arkonidanů.

Pojem Satron je zkratka, skládá se ze tří slov: same-arkon-trona. Doslovný překlad znamená »Slyšte Arkon mluvit!« Díky velké kulturní i historické sounáležitostí Arkonidanů s Akonany, Skokany, Těžkými, Arasy a nespočtem dalších národů, se všechny jejich jazyky velice podobají. Satron je tedy lingua franca Velkého impéria.

Existuje několik variant:

 • Satron, tj. klasické interkosmo.
 • Satron-I - obchodní řeč (od udělení licence na obchodní monopol Skokanům roku 6050 př. n. l.
 • Arkona-I = dvorní jazyk šlechty.
 • Arkona-II - jemnější jazyk, vznikl asi roku 3000 př. n. l.
 • Satron-Ia - vznikl asi 1000 po Kr., tzv. »moderní interkosmo«
 • Satron-Ib - vznikl asi o 300 arkonských let později, je rozšířením předešlého, přednostní obchod Skokanů s Arasy a Antii vedl k připojení lékařských výrazů a náboženských termínů.

A

 • a - v; během, zatímco
 • a Zarakhbin Tantor - »ve smrti (hrobě) je temnota (zde: vykoupení, oproštění, svoboda)«; odvozeno od a, -bin, Tantor, Zarakh
 • Agh - kníže, vévoda, také jako předpona Agh'
  • Agh'moas
  • Agh'len
  • Agh'tiga
 • Alor - záchrana; zachránit
 • Ansoor - sedmý měsíc arkonského kalendáře (muž. rod)
 • Arbaraith - »Země křišťálových obelisků«", mytický prasvět Arkonidanů
 • Arbtan - obyčejný důstojník, resp. poddůstojník
 • Arkanta - oslovení, titul Kněžek mrtvých z Hocatarru
 • arZhym-i-Thos - doslova: (z) Led a oheň; původní název Iprasy
 • athor - princ; také: náčelník, velitel, komandant; s předponou tvoří určitý titul
  • De-Keon'athor - admirál druhé třídy, Trojsluneční nositel
  • Dor'athor - velitel čtvrté třídy, Trojměsíční nositel
  • Gos'athor - »Krystalický princ«, korunní princ
  • Has'athor - admirál čtvrté třídy, Sluneční nositel
  • Keon'athor - admirál třetí třídy, Dvojsluneční nositel
  • Pal'athor - velitel druhé třídy, Dvojplanetární nositel
  • Sek'athor - velitel třetí třídy, Planetární nositel
  • Tharg'athor - velitel šesté třídy, Měsíční nositel
  • Thek'athor - štábní admirál, Trojsluneční nositel
  • Thos'athor - důstojnický čekatel (»Ledový šlechtic«)
  • Verc'athor - velitel páté třídy, Dvojměsíční nositel
  • Vere'athor - velitel první třídy, Trojplanetární nositel
  • Zarak'athor - »Vládce temnoty«", titul velitele zločinecké organizace
 • Ayyratsch - eunuch

B

 • Begam - nejvyšší vojenská hodnost: Vrchní velitel kosmické flotily, podřízený Imperátorovi
 • Bekkar - arkonské, kryse podobné zvíře
 • ber - deset
  • berlen - dvanáct
   • Berlen Than - Rada dvanácti: vládní grémium Velké rady (Tai Than)
  • bermoas - jedenáct
 • Bmerasath - modře svítící polodrahokam pozoruhodných rozměrů, který se nalézá jen na několika světech; byl z něj vybroušen konferenční stůl Rady dvanácti
 • Braangon - »Neviditelná kolonie« (Omega Centauri)
 • Braas'cooi - nearkonidský, z cizího světa
 • breheb - Pozor!
  • Breheb'cooi - (nehumanoidní) cizí národ
  • Breheb-toor! - Pozor, stůj!

C

 • Caraprien - kamenná zahrada Cara (Molocha z dávné ságy)
 • Celis - oko, oči
  • Tu-Gol-Cel - »Tussan Goldan Celis« (Pulsující oči Impéria); politická tajná policie Imperátora; terranská zkratka je POGIM.
  • Tu-Ra-Cel - »Tussan Ranton Celis« (Oči světů Impéria); organizace zastřešující arkonidské tajné služby
   • Cel'arbtan - obyčejný tajný agent Tu-Ra-Cel
   • Cel'athor - velitel jednotky v tajných službách Tu-Ra-Cel
   • Cel'mascant - regionální koordinátor tajných služeb Tu-Ra-Cel
   • Cel'orbton - velitel skupiny Tu-Ra-Cel
 • Cerkol - Sněhové vločky (také pojmenování pro M 92)
 • Chronner - měnová jednotka na území Impéria, odpovídá asi jednomu terranskému solaru; 1 Chronner = 10 Merkonů = 100 Skalitů
 • Coroma - devátý měsíc arkonidského kalendáře (žen. rod)

D

 • da - z, označení šlechtického rodu, šlechtického titulu; všechno, vše- (jako předpona), např. da ark - z Arkonu (arkonský letopočet)
 • Daghor - alternativní zápis slova Dagor
 • Dagor - Vše- boj (ve smyslu univerzální; Da = vše, Gor = boj), umění boje beze zbraně
  • Dagorcai - předepsané pohyby v Dagoru
  • Dagorista - rytířský řád Velkého impéria
  • Dagoristas - členové arkonského řádu
  • Dagor-Zhy - meditační forma v Dagoru; doslova »Všeboj o nadpřirozený oheň«
 • dares - osm
 • dayme - lehký
  • Dayme Gos'eyron - lehké, jako jiskření krystalu
 • De - hrabě; pod, také jako předpona před jménem (»de«) střední šlechtické třídy
 • Debara - osamělý, pustý
 • Debara Hamtar - Pustý ostrov; výraz pro Mléčnou dráhu
 • Del - hrabě; také jako předpona před jménem (»del«) střední šlechtické třídy
 • Dhoum - vejce
 • Dol - setkání, utkání; místo
 • Dom - hrabě; také jako předpona před jménem ("dom") střední šlechtické třídy
 • Dor - národ, obyvatelstvo
  • Mehandor - Národ obchodníků (Skokani)
 • Dryhan - čtvrtý měsíc arkoniského kalendáře (muž. rod)
 • dschir - devět

E

 • Echodim - ukončení motlitby (odpovídá našemu »Amen«)
 • Essoya - zelený plod, zároveň výraz pro neurozené Arkonidany; často se používá jako urážka
 • Etset - město, sídlo
  • Etset Secinda - Město Sedmi
 • Eyilon - první měsíc arkonského kalendáře (muž. rod)
 • Eyr - jiskření

F

 • Faehrl - vědomí, vědění; umění, ale také: škola
 • Fam - žena, matka, dcera; doslova dárkyně života
 • Fama - život
  • Famal Gosner - buď zdráv, sbohem; hodně štěstí
 • Ferm - hyperfyzikální prostorová dislokace (transice, transmise, teleportace)
  • Ferm-Taŕrk - transiční pohon

G

 • Gar - kvadrant, sektor
 • Garrabo - arkonidská stolní hra (srovnatelná s terranskými šachy)
 • gath - vzdálený; ale také: pohybující se, skrytá, ztracená
  • Gath-Faehrl - »Ztracené vědomí«
 • gon - povýšený, nadřazený, nad
 • Gor - boj, zápas; válka
  • Gor-Mehinda - Boj Mehinda
 • Gos - krystal; pěkně tvarovaný, bez poskvrny
  • Gos'athor - Krystalický princ
  • Gos'eyr - třpyt krystalu
   • Gos'eyron - jako třpytící se krystal
  • Gos'Khasurn - krystalický kalich, výraz pro krystalický palác na Arkonu I
  • Gos-Laktrote - Krystalický mistr; šéf bezpečnosti Imperátora
  • Gos'Mascant - Krystalický maršál, nejvyšší úřad na imperiálním dvoře
  • Gos'Ranton - Krystalický svět, výraz pro Arkon I
  • Gos'Teaultokan - Krystalický palác (alternativní výraz pro Gos'Khasurn)
  • Gos'Tussan - Křišťálové impérium
  • Gos'Tussanii - příslušník Křišťálového impéria Gos'Tussan
 • Gosner - dobře, blaze; také: pozdrav
  • Dashe Tussan Gosner! - Ať žije Impérium!
 • goth - nedostatečný, odstíněný; jednotka odvozená od gath
 • Guurth - nositel šlechtického titulu bez léna

H

 • Hamtar - ostrov
 • Hara - druhý měsíc arkonského kalendáře (žen. rod)
 • harae - sever, severní, nahoře, vrchní
 • Harae'mere - severní pól
 • Has - nahoře; vysoký, vrchní
 • Hertaso - žák, student, adept, uchazeč
 • homen - sedm
 • Huhan - bůh, božstvo
  • She'Huhan - Hvězdný bůh; všeobecně výraz pro arkonidská božstva
  • huhany - božský, posvátný
  • Huhany'Tussan - Božské impérium
  • Huhany-Zhy - Boží světlo (dagorská filozofie)

I

 • i - a; spojka nebo samohláska, odvozená ze spojky ian, která se používá místo čárky
 • ii - dvojnásobná spojka, samohláska; používá se jako přípona množného čísla (např. při pojmenování osob - Zhy-Famii = ohnivé ženy)
 • ianta - (jako přípona »'ianta«) patřící k, nositel (něčeho)
 • Iprasa - putování, kočovnictví; pojmenování Arkonu VI

J

K

 • Ka'Chronntis - Vrchní odborník ve věcech obchodu; člen Berlen Than, pověřený financemi, ekonomikou, daněmi, dohledem nad odbory, civilní logistikou
 • Ka'Gortis - Ministr války; člen Berlen Than
 • K'amana - arkonidský, kávě podobný nápoj
 • Ka'Marentis - Šéfvědec; člen Berlen Than
 • Ka'Mehantis - Ministr obchodu; imperiální ekonom, člen Berlen Than
 • Kanth-Yrrh - v Dagoru výraz pro způsob obrany, který využívá sílu protivníka
 • kator - jih, jižní; dole, spodní
  • Kator-Khasurn - spodní kalich, tj. pro nižší šlechtu
 • Katsugo - cvičný meč ze dřeva; výraz pro souboj s mečem Dagoristů/arkonských rytířů; srovnatelné s japonským Kendo; používá se také jako název pro bojové roboty
 • KAYMUURTES - téměř posvátný; gladiátorské souboje Velkého impéria, které se konají v aréně každé tři arkonské roky
 • Kecz'dharr - výraz pro světlezelenou barvu očí
 • Khasurn - doslova trychtýř/kalich (pojmenování pro arkonské obří lotosy); používá se ale také v souvislosti s domem nebo rodinou
  • Khasurn-Laktrote - Mistr kalichu
 • Kolosten - závody v lehké atletice v poušti Khoukar na Arkonu I
 • Kralas - jméno pro arkonské bohy počasí
 • Kur - místodržící vesmírného sektoru
 • Kyagos - voda

L

 • Lakan - výraz pro svaz deseti lodí a více (eskadra)
 • Laktrote - všeobecný výraz pro hodnost, srovnatelné s mistrem, mudrcem
 • Lakhros - výraz pro podsvětí
 • len - dva
 • lenim - čtyři
 • Lerc - arkonská jednotka pro měření inteligenčního kvocientu; předpokladem pro tehdejší deaktivaci Regenta bylo např. 50 Lerc
 • Loccur - impulsní zářič
 • Lok - cíl
 • Luccot - vysokoenergetický impulsní zářič

M

 • Managara - alkoholický koktejl
 • Mannax - Kodex/řád Dagoristů, pravidla pro pro boj a duel
 • Mascant - Admirál první třídy (=říšský admirál); Trojsluneční nositel s vyznamenáními
 • Mehan - obchod
  • Mehandor - obchodník, také: vlastní pojmenování pro Skokany
 • Mehan'Ranton - obchodní svět (výraz pro Arkon II)
 • Meh'in - linie, čára; také: znak
 • Mehina - (odvozeno od Mehinda) arkonská šlechta
 • Mehinda - tradiční, ekologický make-up
  • Gor-Mehinda - válečné pomalování, používají ho jen šlechtičny při Kaymuurtes
 • Meren - vesmírná stanice
 • Merkon - arkonidská měnová jednotka, 10 Merkonů odpovídá jednomu Chronneru
 • Messon - pátý měsíc arkonského kalendáře (muž. rod)
 • Mirkan - místo, dějiště
 • Mirkandhoum - hnízdo, snůška (»Ledové místo«)
 • Mirkandol - Místo setkání
 • spolek Mivado - zločinecká organizace, především na Arkonu II
 • moas - jedna
  • Tai Moas - doslova »první velký«" - ve významu »První velký z Arkonu«" = Imperátor
 • moassar - tisíc
 • moastor - sto
 • Moo - omezení, ohraničení; často se používá jako »jen« nebo »ale«

N

 • Nert - šlechtický titul Křišťálového impéria, vůdce planety
 • Nocto-Nos - ochranná společnost obchodníků
 • Nos - měsíc, satelit; pod vlivem (něčeho); odvozeno z Gos
  • Nos'ianta - Měsíční nositel; vojenská hodnost (stupně jedno-/dvoj-/troj měsíční nostitel: Moas-Nos'ianta, Len-Nos'ianta, Tiga-Nos'ianta)
  • Nos'Reekha - vyšší vojenská hodnost, »seržant«
 • Notah - keř

O

 • Omir-Gos - krystal/křišťál, který byl vytvořeni díky schopnostem Zhy
 • On - baron, také jako předpona před jménem »on« pro nižší šlechtu
 • Orbton - důstojník
 • Owweban - sytý vysokoprocentní nápoj, zelenohnědé barvy, pepřové vůně

P

 • palen - dvacet
 • pales - nula
 • Parang - stádo živočichů; výraz pro tupost
 • Prago - den, množ. číslo Pragos
 • Prikur - osmý měsíc arkonského kalendáře (žen. rod)

Q

R

 • Rabo - strategie
 • Ranton - svět, planeta
  • Tiga Ranton - Tři světy; zde výraz pro tři planety Arkonu
 • Reeh - světlost, denní světlo; denní strana planety
 • Reeh Votanthar dovulum Moo - arkonský aforismus: »Den trvá věčně, jen planeta se otáčí«
 • Reekha - vedoucí
 • Rhagarn - výraz pro svaz šedesáti lodí (eskadrona)
 • Rudhinda - mluvený nekrolog za mrtvé

S

 • sam - slyšet
  • same - slyšte (Imperativ, 2. osoba množ. čísla)
 • Satron - zkratka pro: Same Arkon trona; »Slyšte Arkon mluvit«; výraz pro arkonidskou řeč
 • secinda - sedm (poetický výraz, odvozeno od sedmilistého mechu Secinda)
 • Shagrat - moře
 • She - hvězda
  • She'Huhan - hvězdní bohové arkonské mytologie (12 mužských a 12 ženských)
  • She'ianta - Sluneční nositel; vojenská hodnost (stupně jedno-/dvoj-/trojnásobný Sluneční nositel: Moas-She'ianta, Len-She'ianta, Tiga-She'ianta)
 • Siima-Ley - hmatová technika v Dagoru
 • Skalito - nejmenší arkonidská měnová jednotka. 100 Skalitů odpovídá jednomu Chronneru
 • Skärgoth - nesvět, nepřístupný, vzdálený svět
 • Skorgon - zahalený, neviditelný
  • Skorgon Taion - »Zahalený obr«; výraz pro století hyperbouří
 • Spentsch - Kodex Dagoristů, pravidla pro boj a souboj

T

 • Ta - kníže, vévoda; také jako předložka před jménem »ta« u vyšší šlechty
 • Taŕrk - pohon; stroj
 • tai - velký
  • Tai Ark'Tussan - Velké arkonské impérium
  • Tai Moas - »první velký« - ve významu »První velký z Arkonu« = Imperátor
  • Tai Than - Velká rada
  • Tai Zhy Fam - Velká matka ohně (kolektivní vědomí 192 ohnivých žen)
  • Tai-Laktrote - velmistr
 • Taigonii - Velcí zmizelí (Dvanáct Heroenů)
 • Taigor - velký boj (hlavní kontinent na Gortavoru)
 • Taion - velikán, hrdina
 • Tantor - vykoupení, osvobození, svoboda
 • Tarman - třetí měsíc arkonského kalendáře (muž. rod)
 • Tartor - desátý měsíc arkonského kalendáře (muž. rod)
 • Tato - vojenský guvernér sluneční soustavy
 • Teaultokan - »palác«; výraz pro reprezentativní budovu
 • Tedar - šestý měsíc arkonského kalendáře (muž. rod)
 • Ter-wes - arkonský šlechtický titul (přibližně jako hrabě), označuje se přidáním slabiky »ter« do jména
 • Than - Rada (ve smyslu grémium)
  • Than Zhdopanthi - »Rada Imperátora«; výraz pro extrasmysl Bostiche I.
 • Thantan - nejvyšší důstojnická hodnost ve stráži pod admirálem
 • Thantur-Lok - Thanturův cíl (pojmenování pro M 13)
 • tharg - šest
 • Thark - zbraň Dagoristů (srovnatelná se šurikenem - vrhací hvězdou)
 • Thek - pahorek, vrchol
  • Thek-Laktran - Pahorek moudrých (vládní oblast na Arkonu I)
  • Thektran - centrální komando flotily na Arkonu III
   • Thek'athor - štábní admirál = Trojsluneční nositel; doslova »Velitel na vrcholu«
   • Thek'pama - štábní důstojník, Měsíční nositel
 • thi - vysoký, nejvyšší
  • Thi-Khasurn - vysoká šlechta (»Vyšší kalich«)
  • Thi-Laktrote - velmistr
  • Thi Than - Vysoká rada (= sněmovna lidu; opak k Velké radě)
 • Thos - led; odvozeno z Gos
  • Thos'athor - důstojnický čekatel; »Ledový šlechtic«
 • tiga - tři
  • Tiga Ranton - Tří světy; společný výraz pro planety Arkon I - III
 • Tockton - soumrak; šero
 • Tonta - arkonská hodina
 • toor - tichý, němý
 • Tron - řeč; mluvčí, mluvící
  • trona - mluvit
  • Tron'athor - mluvčí ve smyslu zástupce, představitel, také vyslanec
   • Tron'athorii Huhany-Zhy - Dagoristé (»Vysoký mluvčí božského nadpřirozeného ohně«)
 • tsohlt-taárk - impulsní pohon
 • Tussan - Impérium
  • Ark'Tussan - Arkonské impérium
  • Gos'Tussan - Kříšťálové impérium
  • Huhany'Tussan - Božské impérium
  • Tai Ark'Tussan - Velké arkonské impérium
  • Trav'Tussan - Impérium Traversan

U

 • Unkatorun - »Vyhlídka v krajině do zvláště idylického okolí«

V

 • Votanii - perioda, měsíc
 • Votanthar - věčný; věčnost
  • Votanthar'Fama - věčný život
 • Vritra - drak
 • Verc´athor - velitel páté třídy (na lodích do velikosti 100 m); Dvojměsíční nositel
 • Vere'athor - velitel první třídy; Trojplanetární nositel

W

 • wes - pět

X

Y

 • Yilld - obří plaz z arkonidské mytologie; oblíbené erbovní zvíře

Z

 • Zada - cech, gilda; společenstvo
 • Zara - prach, zákal
 • Zaraccot - dezintegrátor
 • Zarak - stín, temnota (metamorfní)
  • Zarak'athor - »Vládce temnoty«, výraz pro vrchního velitele zločinců
  • Zarakh - tma, temnota (fyzikální); noční strana planety; v arkonských počátcích také pohřeb, rakev, smrt, rozklad
 • Zarakhgoth-Votanii - Archaická perioda
 • Zayna - pohrdavý výraz pro tělesně postižené
 • Zemhetep - arkonský ekvivalent k alzheimeru
 • Zhdopan - vznešený (vznešení), vysoký (vysocí); výraz vysoké úcty, oslovení pro všechny šlechtice; také šlechtic třetí třídy (= baron)
  • Zhdopanda - slavný; oslovení pro šlechtice první třídy (= kníže, vévoda);
  • Zhdopandel - ušlechtilý, šlechtic; oslovení pro šlechtice druhé třídy (= hrabě)
  • Zhdopanthi - nejvyšší šlechtic; nejušlechtilejší; oslovení pro nejvyšší šlechtu a Imperátora
 • Zhy - nadpřirozená síla, vnitřní oheň/transcendální světlo; klíčový pojem z Dagoru
  • Zhy-Fam - obecně »Ohnivá žena«, podle kontextu také »Ohnivá dcera/matka«
  • Zhy-Famii - Ohnivé ženy
  • Zhygor - doslova »Světelný boj/Boj o světlo«; pojem z dagorské filozofie - po něm byla pojmenována planeta, kde docházelo ke kontaktům s ID v Mlžném dómu
 • Zhym - oheň; také: povel ke střelbě
  • Zhym'ranton - Ohnivý svět; také jméno první planety v soustavě Arkon
  • Zhym'Khasurn - ohnivý kalich