Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 1249
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 1249
Název:Na cestě ke světlu
(Auf dem Weg zum Licht)
Autor:H.G. Ewers
Cyklus:Chronofosíle - Vironauti
Vydáno poprvé:1985
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 428 / 429 NGL = 4015 / 4016
Rozhodnutí ve Vagendě - nomád odhalí tajemnou
Hlavní postavy románu:

Atlan, Jen Salik, Lethos-Terakdšan - Rytíři Hlubiny mezi frontami

Sun Oon Hoo - vůdce stínové armády

Iruna z Bass-Thetu - tajemná žena

Giffi Marauder - astrální rybář odhalí Irunu

Twirl - Abaker se obětuje

Při letu nad Skleněným labyrintem objeví Shiva zdánlivě mrtvé tělo Wraihka. Zatímco Časodítě Giffi Marauderovi a Wraihkovi vrátí původní vzhled, probudí se Lord soudce opět k životu. Wraihk a Krart se vydají zpět k horskému hradu, a Shiva zavede astrálního rybáře ke štole vedoucí pod Skleněný labyrint, o které se dozvěděla od vejčitého útvaru s pomocí psionické energie labyrintu.

Ve Skleněném labyrintu hrozí Atlanovi a jeho společníkům porážka od Stínů, které Lla Ssann vytváří pomocí mentálních kopií, vědomí všech inteligentních obyvatel Hlubinozemě, které Časoprostorovi inženýři kdysi uložili do Koruny Vagendy, kvůli plánovanému stěhování národů1). Akonaka Iruna z Bass-Thetu, která se překvapivě v Hlubinozemi zdržuje, naváže ale s Atlanem rádiové spojení a pomocí zmínky o Rytířské důstojnosti přiměje Suu Oon Hoa, aby útoky prozatím pozastavil. Larch se znovu s pomocí Krysoptery zaměří na Jena Salika a přenese ho do září naplněného mikrouniversa pod Hlubinou, protože Lethos-Terakdšan za podmínek Skleněného labyrintu nemůže použít Diddor-Sanskari. Sledujíc stopy záření Krysoptery, proniknou Atlan a Lethos-Terakdšan do podzemní štoly a narazí tam na Maraudera, který sám sebe označuje za nomáda. Brzy na to, co se objeví Iruna z Bass-Thetu, se Atlan do dokonale krásné Akonanky zamiluje. Hlubina vrátí Salika a Larcha zpět. Psychická muka tohoto návratu zabijí tajemnou bytost, ve které Lethos-Terakdšan překvapivě pozná potomka Horach-Teha, jednoho z genotechnikou stvořeného královského posla Starých, kteří byli také nazýváni jako Velcí nebo Králové.

Iruna z Bass-Thetu odvede Atlana, Salika, Lethos-Terakdšana a Maraudera k Ssann Suu Oon Hoo, který se jako poslední Lla Ssann zdržuje v aktivačních zásobnících, kteří sousedí se Skleněným labyrintem a který ve svém prstencovitém uspořádání tvoří Korunu Vagendy. Ostatní Hlubinoplavci podlehli Šedovlivu nebo byli strženi vitální energií, kterou Časoprostoroví inženýři, kteří jsou schopni Vagendu uzavřít, z egoismu svádějí k Planině světla. Rytíři Hlubiny se dozvědí, že mentální volání Vagendy2), která není ani živá ani inteligentní, pocházelo od Lla Ssannů, kteří se jako beztělná vědomí rozpustili ve vitální energií a od té doby jí řídí. Zvlášť silně s vitální energií spojení Lla Ssannové tvoří duše a hlasy aktivačních zásobníků.

Suu Oon Hoo poskytne Krartovi jako velvyslanci Šedých Lordů přistup ke Koruně Vagendy. Krart agituje, zatímco tvrdí, že Hlubinovliv je základním faktorem universa. Teprve psionickým polem Morálního kódu, kteří kosmokraté universu vnutili, byl zatlačen. Lord soudce, který je připraven nabídnout Rytířům Hlubiny místo a hlas v Šedé komoře, se ale stáhne zpět, když Iruna z Bass-Thetu a Rytíři Hlubiny Šedoživot Lorda označí za negativní život a vysvětlí, že Lordové jsou napadeni psychonákazou, která pochází z poruch Morálního kódu zapříčiněných zmizením TRIICLE-9.

Nové útoky šedivého vojska poškodí Korunu Vagendy, a Suu Oon Hoo odvede své hosty k devět tisíc kilometrů v průměru měřící míse, která tvoří centrum Vagendy. Tam se stanou svědky, jak jsou poslední zbytky vitální energie nasáti planinou světla. Vojska Šedých Lordů doženou Atlana a jeho společníky, a všichni, až na tři Rytíře Hlubiny, Irunu z Bass-Thetu a Bonsin-Twirla, podlehnou Šedovlivu.

S podporou Shiva, který se tam již předtím přenesl, pomůže Giffi Marauder v Zemi Ni Rytířům, kteří mají být změněni v Šedoživot, najít průchod skrze hraniční val, který sahá až k Hlubinokonstantě a odděluje Ni od Planiny světla. Bonsin obětuje celkový svůj psionický potenciál, aby vyřadil past Šedých Lordů, a stane se sám šedivým.

Před vstupem do průchodu konfrontuje Marauder Atlana se svými, skrze Shivu získanými poznatky, že Iruna z Bass-Thetu je ve skutečnosti Kazzenkattova sestra a že Planina světla zabije každého Sarlengorta, který byl i jen jedenkrát zachycen do vnucené noční můry. Iruna potvrdí výrok astrálního rybáře a vypráví, že po posledním představiteli Starého národa3) navštívili agenti Genetické aliance zničený Sarlengort3). Poté se jí podařilo dostat se z věže a její vědomí se přeneslo do oceli a později do nově vytvořeného těla4). Přitom se jejímu vědomí ale podařilo prchnout a ukrýt se v pětidimenzionální síti, která se táhne vesmírem. Při pokusu nalézt Kazzenkatt a vysvobodit ho, se její vědomí dostalo do Hlubiny, a tam se s pomocí Skleněného labyrintu a Koruny Vagendy obklopilo tělem vytvořeným genetickou aliancí. Následně Iruna z Bass-Thetu zmizí. Zatímco Atlan, oba ostatní Rytíři z Hlubiny a Tabernákl z Holtu projdou průchodem, sleduje Marauder Irunu, aby se Shivovou pomocí pro ně a pro sebe našli zpáteční cestu do normálního vesmíru5).