Menu

Kima je pojem z linguidské ideologie a součást jejich sebepochopení.

Neexistuje žádný jiný výraz, který by mohl být použit analogicky nebo pro srovnání. Pokusy dokázat, že se Kima rovná pojmu »duše« nebo »duch«, byly Linguidy zamítnuty. Kima způsobuje u Linguidů dle jejich vlastního přesvědčení zvláštní nadání v používání jazyka, které je jedinečné v celé Mléčné dráze.

Historie

Kima Linguidů vznikla v 7. tisíciletí před Kristem, když byli ztroskotaní Arkonidané a Tefrodi kvůli změně ve struktuře časoprostoru vytrženi z budoucí soustavy Teshaar do hyperprostoru. Pralinguidové tuto nehodu přestáli bez duševního poškození jen díky tomu, že zároveň s nimi byla do hyperprostoru vytržena i větev keře. Tato větev sloužila jako spojení s normálním Einsteinovým prostorem.

Kontakt s hyperprostorem změnil chápání Linguidů ve spojitosti s jejich jazykovými schopnostmi a jazykovým vnímáním. Pětidimenzionální kontakt vedl k pozměněnému pohledu na vlastní strukturu myšlení a všeobecný komunikační proces.

Aby bylo možné Kimu pochopit, může pomoci následující vysvětlení:

Na jedné desce je umístěn nespočet krystalů s různými ploškami. Každý krystal představuje pojem jako je »otec«, »matka«, »ryba« nebo »smrt«. Jednotlivé plošky krystalu reprezentují jednotlivé významy pro každého jedince, přičemž některé mohou být známé a jiné skryté. Nadaní Linguidové jsou schopni odhalit skryté nebo méně známé významy díky otočení krystalu více dopředu. Tak se pro jedince změní pohled na jeho individuální realitu. S otočením jednotlivých krystalů nastává však také změna jiných pojmů. Změna významu pojmu »otec« vede také ke změně významů slov »matka«, »rodiče«, »dítě« atd. Linguidové tomuto procesu říkají řetěz.

Ale existují zde i jednotlivé pojmy, které jsou neměnitelné, takže krystaly mají mezi sebou malé pouto, kterým otočení znemožní. Nicméně když se právě tyto významy někdo pokusí doopravdy změnit, vede to k vytvoření existencionálního a dalekosáhlého řetězu, který překroutí celý světový názor a elementární definice. Jedinec poté propadá šílenství. Linguidové tomuto procesu říkají chybný řetěz.

Kima zde není chápána jako jednotlivý krystal linguidského sebeporozumění, ale jako deska, na které vše stojí. Tato deska je neposunutelná a existenciální a tím také tvoří největší a základní chybný řetěz linguidského světového názoru.

V linguidských dějinách existují dvě znázornění, které tento koncept detailně zobrazují. Jeskynní obrazy v jeskyních ze Zonai a Kimalog Adonora Cyrfanta.

Keř Kima

Stejně jako Linguidové, prodělala v hyperprostoru mutaci i větev. Když se narodí nový Linguid, je zasazen také keř Kima - jinak zvaný jako keř života, jenž roste a vyvíjí se stejně jako Linguid. Daří-li se Linguidovi a vyvíjí-li se jeho schopnosti, sílí i keř Kima. Stárne-li Linguid, pozvolna chřadne i keř Kima.

Senzibilita

Protože se Kima dostala do kontaktu s hyperprostorem, je citlivá na pětidimenzionální podněty a reaguje na ně. Kima se ztrácí při každém transportu Linguidů hyperprostorem, stejně jako při teleportaci, při použití transmiterů nebo transice kosmických lodí. Linguidové proto nemohou používat žádné transmitery ani transiční pohony.

Transportuje-li se Linguid i přesto hyperprostorem, ztrácí přitom svou Kimu. Skryté, kontaktem s hyperprostorem vzniklé pětirozměrné aspekty jejich světonázoru se přitom posouvají do popředí. Tím se pro Linguidy změní i jejich realita: Deska Kimy se zkroutí a tak vzniká rozdíl mezi fyzickou existencí Einsteinova prostoru a jeho abstraktního ekvivalentu hyperprostoru. Pro vnější pozorovatele to pak vypadá, jako když Linguidové zešíleli. Částečně u takto postižených Linguidů dojde po ztrátě Kimy také k fyzickým změnám. Čím větší je nadání Linguidů, tím náchylnější jsou i ke ztrátě Kimy. To také znesnadnilo vývoj kosmických letů, protože teprve s vývojem lineárního pohonu se lety do vesmíru staly pro Linguidy bezpečné.

Kvůli nevědomosti této zvláštnosti ztratí Ras Čubaj a Fellmer Lloyd při teleportačním skoku se Senfro Datalbou na několik dní vědomí, a proto promeškají lhůtu, kterou ID stanovil pro vrácení buněčných aktivátorů, což vede k jejich smrti.

Linguidové, kteří Kimu ztratili, nebo se bez ní již narodili, žijí na planetě Teffon, které se také říká Planeta Kimou poškozených.

Protože je linguidská Kima citlivá na pátou dimenzi, může mimo jiné sloužit i jako indikátor pětirozměrných procesů. Tato citlivost je osudná linguidským Mírostrůjcům, když od ID v prosinci 1171 NGL obdrží buněčné aktivátory. Pětidimenzionální impulzy buněčných aktivátorů Kimě pomalu ubližují, zatímco se deska Kimy permanentně deformuje. Linguidové tedy nejsou geneticky schopni nosit buněčné aktivátory.

V roce 1217 NGL navštíví lingudská Mírostrůjkyně Stury Suurwill kosmický bazar VORACHEM Hamamešů. Pětidimenzionální impulzy imprintu vedou ke smrti Mírostrůjkyně.

V tomto článku je použit překlad textu z článku »Kima« na německé Perrypedii (perrypedia.proc.org)