Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Slovník > Flotilní svazy > Nekonečná armada
hledat

Nekonečná Armada bylo původně označení pro Morální kód. Ordoban dal ale gigantické strážní flotile kosmonukleotidu TRIICLE-9 během více než 100 milionů let dlouhého hledání po zmizelém kosmonukleotidu také jméno »Nekonečná Armada«.

V rámci Nekonečné Armady se používal letopočet Malkatu, který platil také v galaxii Behaynien. Tento letopočet začínal v roce 100740130 před Kristem.

Struktura

Nekonečná Armada je dlouhá mnoho světelných let a široká několik světelných měsíců. Ve 31. tisíciletí Malkatu jí tvořilo 256430 svazů s celkem 513 miliony loděmi. V roce 36512 Malkatu zahájila strážní flotila oficiálně svou stážní činnost. V této době jí tvořilo už asi 500000 svazů s celkem 1 miliardou lodí. V době, když Ordoban zažehl Armadoplamen, sestávala se Nekonečná Armada z 75321 Armadojednotek, přičemž každou tvořilo asi 13000 lodí. Existovaly také Armadojednotky, které byly tvořeny jen jedinou lodí. Každý svaz kosmických lodí byl zpravidla identický s určitým Armadonárodem, což znamenalo, že vždy jeden Armadonárod tvoří jednu Armadojednotku.

Některé Armadonárody nebo organizace se nedají počítat k žádné Armadojednotce, jako třeba Armadovoraři (Hyrktové) a Armadobarbaři (Torkroti).

Zvláštnost představuje Armadojednotka 1. Tato jako Loolandre nazvaná část je srdcem Nekonečné Armady a sídlem jejího velitele Ordobana. Odtud vycházejí rozkazy pro Armadonárody.

Oblasti Nekonečné Armady jsou dále děleny do oddílů jako například »Zadní střed« a »Křídlový oddíl 12«. Uvnitř svých jednotek jsou Armadojednotky dalekosáhle volné a mohou jednat samovolně. Pomocí takzvaného Kategorického impulzu je ale Armadistům zabráněno se nevzdalovat více než 10000 světelných let od periférie Nekonečné Armady.

Příslušnost živých tvorů k Nekonečné Armadě je označena Armadoplamenem. Přes Armadoplamen mohou být všichni Armadisté mentálně ovlivňováni. Kromě toho je tak do každého Armadisty zakotvena touha po hledání TRIICLE-9. Existují ojedinělé případy (asi 1 ku miliardě), ve kterých děti nejsou schopné nést Armadoplamen. Těmto je Armadoplamen odepřen. Takovíto Pseudoarmadisté jsou vypuzeni svým národem. Všude jsou pronásledováni a chytáni. Jako černí pasážeři se toulají Nekonečnou Armadou a většinou umírají na strádání nebo spáchají sebevraždu.

Mezi Armadonárody se šíří legenda, že úloha Nekonečné Armady by měla skončit po 5 epochách a 17 etapách. Nikdo neví, která etapa nebo epocha právě probíhá.

Nadregionální zařízení

Zatímco jednotlivé částečné flotily používají technologii jednotlivých Armadonárodů, existují zde normované nadregionální technologie, jakož i různá zařízení, která používají všechny Armadonárody. Tato technika je vytvářena centrálně a jednotlivé národy nemají ani znalosti nebo prostředky jí vytvářet samostatně.

Seznam zařízení:

  • Pohonné systémy (Goon-bloky) - všechny Armadonárody používají jako pohon lodí výhradně Goon-bloky. Jsou zvenčí připojovány ke kosmickým lodím. Nepřidělené Goon-bloky křižují jako Armadotahače mezi jednotkami.
  • Armadopečeťolodě - zde dostávají potomci Armadonárodů Armadoplameny.
  • Spací bóje - zde jsou uskladnění přebyteční Armadisté v umělém spánku.
  • Energetické pastviny - Goon-bloky jsou zde dobíjeny energií.
  • Krusty nebo Krusty Magno - bývalá chovná stanice pro Ordobanovu substanci.
  • Armadomontéři - všudypřítomní roboti, přímí pomocníci Armadosrdce.
  • Armadokovárny (továrny) - tovární kosmické lodě k výrobě všech nadregionálních technologií.
  • Armadokronika - historii uchovávající loď Nekonečné Armady.
  • Vesmírní roboti - obrovské, plně robotizované kosmické loďě k dobývání zdrojů z planet.
  • Armadotendry - jsou kompetentní za obchod mezi Armadojednotkami.

Určité národy nepřísluší k žádné Armadojednotce, ale provádějí zvláštní úlohy nebo nejsou z jiných důvodů přidruženi k žádné Armadojednotce.

Historie

Nekonečná Armada byla v daleké minulosti, počínaje s rokem 20188 Malkuty, 101 milionů let před Kristem, z pověření kosmokrata Tiryka pod velením Saddreykara Ordobana sestavena jako strážní flotila pro kosmonukleotid TRIICLE-9. Tiryk k tomu dal Saddreykarům k dispozici Goon-techniku. Místem vzniku Nekonečné Armady byla obří galaxie Behaynien.

Svou úlohu strážní flotily plnila Nekonečná Armada dlouhou dobu. Když se ale TRIICLE-9 v roce 37003 Malkuty (100777133 před Kristem) spontánně změnil, uvolnil se z dvojité šroubovice Morálního kódu a zmizel, vydala se Armada na více než 100 milion let dlouhé hledání.

Vesmírem se ženoucí kosmonukleotid TRIICLE-9 byl před asi 11 miliony lety využit vznikající superinteligencí Seth-Apophis, která si z něj udělala depot na vědomí, a tak se přeměnil na Frostrubin. Před 2.3 miliony lety se Porleytům z pověření kosmokratů podařilo bludně skákající Frostrubin ukotvit asi 30 milionů světelných let od Mléčné dráhy. Roku 426 NGL dorazila Nekonečná Armada na stanoviště ukotveného Frostrubinu.

424 NGL

Perry Rhodan byl s Nekonečnou Armadou konfrontován poprvé roku 424 NGL v souvislosti s druhou Ultimativní otázkou.

426 NGL

Když Galaktická flotila v bezprostřední blízkosti Frostrubinu v únoru 426 NGL narazila na nepřehlednou změť kosmických lodí, zdála se být tato Ultimativní otázka rozluštěna, ale později se to ukázalo býti mylným závěrem (protože tou otázkou byl myšlen Morální kód). Kvůli nedorozumění považoval Ordoban Galaktiky za zločince, kteří jsou zodpovědní za zneužití TRIICLE-9. Armadosrdce požadovalo podrobení Galaktické flotily - měla být připojena do Nekonečné Armady.

Když Galaktická flotila prchla do Frostrubinu, byla následována Nekonečnou Armadou. Obě se tak dostaly do galaxie M 82, která byla sídlem superinteligence Seth-Apophis. Zatímco se Galaktická flotila kvůli konfetovému efektu rozptýlila, rematerializovala se Nekonečná Armada v původní formě.

Současně vyhaslo slabé spojení mezi jednotlivými fragementy Ordobanovy mentální substance. Armadosrdce zmlklo, z Armadoplamenů už nepřicházely žádné požadavky. Armadokováři se pokusili Ordobana definitivně odstranit a převzít moc.

427 NGL

Materializace mocného svazu v jejím vědomém depotu dala Seth-Apophis mentální úder, ze kterého se superinteligence nemohla dlouhou dobu vzpamatovat. Perry Rhodanovi se v roce 427 NGL podařilo pod ochranou Armadoplamene a díky podpoře Simsina, raného důvěrníka superinteligence, opět se probudivší superinteligenci vyřadit.

V červnu 427 NGL dorazil Perry Rhodan do Armadosrdce a informoval se tam o souvislostech. Armadoprinc Nachor z Loolandre převzal jako nástupce Ordobana spolu s Perry Rhodanem kontrolu nad Armadosrdcem a Nekonečnou Armadou.

Jako trest museli Armadokováři a Armadobarbaři zůstat v M 82 a pomáhat při rekonstrukci galaxie po skonání negativní superinteligence Seth-Apophis.

Armada odlétla do mocenské oblasti superinteligence ID, aby aktivovala chronofosílie v Lokální skupině. Přitom byl pokaždé vyslán impulz, který TRIICLE-9 přiměl k tomu, aby rozpustil kus za kusem porleytskou kotvu a nakonec skočil zpět na své místo ve dvojité šroubovici Morálního kódu.

Pán Elementů se pokoušel v zájmu chaotarchů s pomocí Dekalogu Elementů zabránit návratu TRIICLE-9. Místo toho došlo k likvidaci Dekalogu Elementů a k devoluci Pána Elementů.

429 NGL

Nekonecná Armada vyrazila roku 429 NGL s TRIICLE-9 na jeho staré místo a zaujala nové stanoviště v blízkosti Behaynienu a převzala pod Nachorem z Loolandre opět funkci strážců kosmonukleotidu.

Kolem 500 NGL

Podle vyprávění Moiry se po krátké době začala strážní flotila rozpadat, a několik národů se vzbouřilo proti Nachorovi z Loolandre. Přitom zemřel Jercygehl An, který se obětoval, aby zachránil Nachorův život. Moira, která původně pracovala proti Armadoprincovi, změnila strany a pomohla Nachorovi. Za odměnu si vzala hlavu mrtvého Cygrida jako trofej.