Antigrav

Antigrav je zařízení, které je schopno v omezené oblasti zesílit, zeslabit, zrušit nebo změnit směr působení gravitace.

U dotčeného objetu je vytvářen gravitační vztlak pomocí efektu, který se pravděpodobně zakládá na hypergravitaci. Podle výkonu potom nastane efekt, který může díky redukci hmotnosti dosáhnout vznášení objektu nebo jeho odpuzení (jako pohon).

Antigrav působí jen na projektorovou hmotu. Ke snížení celkové hmotnosti objektu eventuálně k jeho setrvačnosti (setrvačné hmotě) nedochází - o to se starají absorbéry setrvačnosti (přetížení).

Funkce

V užším technickém smyslu se za tím ale skrývá kombinace několika způsobů použití základního principu gravoelektrické teorie pole nebo gravoelektriky (takzvané Nenewtonovské gravitace), která se dá popsat také jako manipulace s gravitonovou výměnou.

Antigrav se skládá z generátorové jednotky a z vnější projekční matice. V generátorové jednotce se nachází transformátor k přeměně obvyklého toku v elektromagnetické pole velmi vysokých frekvencí a zhuštění náboje za použití generátorového jádra. Zde je toto pole napojeno do několikastupňového tokového kondenzoru. Spolupůsobení silného elektromagnetického pole se stojatou, koherentní hmotovou vlnou (rotující, elektricky supravodivý materiál ve skupenství Bose-Einsteinova kondenzátu), vytváří předstupeň hyperfyzikálního účinku, který je předán do projektorů. Tento předstupeň se nazývá také gravoelektrický strukturální tok.

Cíleným přimícháváním dielektrika s hyperkrystaly může být tato tvorba účinně zesílena.

Strukturální tok je po vhodném přefázování ve fázovém měniči nebo pólovací invertoru přes vhodné polové potrubí k projektorům. Tento proces je velice robustní, protože vliv hyperimpedance je nepatrný.

Ve vnějších projektorech vytváří gravoelektrický strukturální proud pomocí indukce s hyperkrystaly nakonec gravomechanické pole, jehož působení a směr závisí na předchozím taktování a pólování. Takové gravomechanické pole se může v Einsteinově prostoru projevit jen uložením příslušných hyperčástic (viz také impulzní konvertor impulzního pohonu) na normálně prostorovou kotvu v centru pole, takzvanou účinnou hmotu. Čím vyšší je materiálová hustota kotvy, tím účinnější je pole. Velikost síly je určena indukovanou intenzitou pole.

Toto pole ovlivňuje proces výměny gravitonů mezi projektory a okolím. Ta je buď pomocí interference gravitačních vln cíleně rušena (gravitaci tlumící mód) nebo zesilována (gravitaci zesilující mód). V repulsním módu je obrácen směr vycházejícího zrychlení pomocí umělého gravomechanického pole. Působí na centrum vnějšího gravitačního pole. To urychluje účinnou hmotu podél akčního vektoru. Dosáhne se tak bezreakčního pohonného principu (gravovztlak), kvůli čemuž tento pohon spadá do kategorie polových pohonů.

Průměrné trvání pulzu gravomechanického pole je 10-25 sekund. Tvar účinné hmoty v projektoru vytváří tvar gravomechanického pole. Kombinace pólování přes invertor se stará o směrování záření a tak i řiditelnost pohonu.

S přímým využitím hyperenergie pomocí čerpadel a jejím uchováváním odpadl ztrátový transformační proces konvenční energie v hyperformy. Po nástupu hyperimpedance musí generátory pracovat opět jako v předhypertropové éře.

Oblast použití

Až na výjimky (prototypy a zvláštní konstrukce) se antigravový pohon nikdy nepoužíval jako primární pohon pro terranské dopravní prostředky, protože příkon je zejména u repulzátoru nadměrné vysoký, což vede k technickým potížím.

Použití:

  • Antigravové šachty
  • Kluzák
  • Bojové oděvy, gravopaky
  • Mikrogravitátor
  • součást pohonu kosmických lodí
  • Antigravový katapult
  • průmysl pro beztížné obrábění, transportování předmětů (gravozdvihač, antigravový vlečňák)
  • prostředky pro trávení volného času, například antigravové létání, antigravitační boty a podobně
  • v dopravě, transport kapalných látek (antigravový tanker)
  • v gastronomii (antigravitační podnosy)

Bezpečnostní opatření

Zejména výpadek dodávek energie může mít pro antigravovou šachtu vážné následky. Osoby v dolních oblastech by mohly být zabity osobami řítícími se z větší výšky. Velice fatální by to bylo v případě, kdyby padající osoba byla Haluťan. Jeho pád by měl také zřejmě nedozírné následky pro celou loď.

Aby se předešlo nebezpečí, nacházejí se v antigravových šachtách ochranné sítě nebo tlumící pole, které mají zastavit padající osoby. Přesné použití není známé, pravděpodobně generátory tlumícího pole disponují vlastními zdroji energie a aktivují se automaticky.

Známá zranění

19. srpna 2402 utrpěl Perry Rhodan po krátkodobém výpadku antigravové šachty v BAGALO během pádu z osmi metrů na dno šachty frakturu lebky.

Aktuální data:
17.10.2021
1566 před NGL
29. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459504.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!