Menu
Navigace: Databáze Multiversa > Série > Perry Rhodan > svazek 2006
hledat
Německá obálka (1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2006
Název:Cugarittmovy tváře
(Cugarittmos Gesichter)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:1.2.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 18 milionů let př.n.l./ 1291 NGL = 4878 (palubní čas SOL)
Jeho řemeslem je zabíjení - je mundänským válečníkem
Hlavní postavy románu:

Cugarittmo – Mundänský váleční prožije strmou kariéru.

Atlan - Arkonidan pronikne z NACHTu do galaxie války.

Crom Harkanvolter – Lord Eunuch Mom'Serimů zasvěcuje Galaktiky.

Ronald Tekener - Smíška čeká obtížní rozhodnutí.

Dao-Lin-H'ay - Kartaniňanka je konfrontována se smrtelným nebezpečím.

Zatímco Solánci pomáhají Mom'Serimům s opravami Nacht-osm 3, pátrá Tangens Sokol po zbytku psionického potenciálu Vincenta Garrona. Přitom zjistí, že na SOL při průchodu me-gadómem ulpěla psionická aura.

Crom Harkanvolter dává svým přátelům informace o Segafrendu. Jedná se o eliptickou, téměř kulovitou galaxii, která je se svým průměrem 270000 světelných let více než dvakrát tak velká jako Mléčná dráha. V okrajové zóně se nachází ‚Oheň z Hesp Graken‘. Zóna měří 1180 světelných let a podobá se Kotli v DaGlauši. V jejím centru se nachází NACHT s megadómem. Peřejí spojují NACHT s místem na okraji Hesp Grakenu. Lord Eunuch radí Galaktikům, aby s hledáním informací začali v systému Torm Karaend, který leží tisíc světelných let od Hesp Gra-kenu. Varuje je zároveň před Mundäny, jejichž lodě střeží cestu k NACHTu.

Černé kosmické lodi Mundänů mají tvar krátkého válce se šestnácti pohonnými hroty na přídi i na zádi. Největší jednotky jsou legendární S-Zentranten1). Průměr 3000 metrů a výšku 1800 metrů mají Válečné prámy, které současně slouží jako nosná plavidla Válečných lodí, 500 metrů širokých a 300 metrů vysokých transportérů vojenských oddílů. 200 metrů široké a 120 metrů vy-soké Válečné nákladní lodě jsou naproti tomu transportovány Zásobovacími jednotkami, které mají v průměru 1500 metrů a výšku 900 metrů.

Lodi Galaktické Koruny se naproti tomu podobají rostlinám. Sám pojem ‚Galaktická Koruna‘ je odvozen od koruny stromu. Čtyři sta padesát metrů dlouhé Květolodě se spojují do kuželovi-tých Květohroznů, které mají čtyři listovité výběžky. Tenké Listolodě jsou tři tisíce metrů dlouhé a vypadají jako protáhlé srdcovité lístky. Největší jednotky Koruny představují Dvojkalichy. Jsou 7500 metrů dlouhé a mají tvar dvou vzájemně propojených květů.

Před 11 414 segafy (1000 let) opustila ESTARTU své sídlo v NACHTu a od té doby panuje v Segafrendu válka2). Vesmírné lodi Mundänů se opakovaně pokouší dosáhnout skrze propusť v Hesp Graken NACHTu, ale Mom'Serimové až dosud každý útok odvrátili. Crom Harkanvolter vysvětluje Galaktikům, že Mom'serimský varovný systém označí každou vlétající loď Galaktické Koruny modrým trojúhelníkovým symbolem ESTARTU, válcovité lodě Mundänů označí červe-ným křížem, takže je Nacht-osm může zničit pomocí deformujících vibropraků a individuálně frekvenčních smrtících zářičů. Harkanvolter dále zdůrazňuje, že individuálně frekvenční smrtící zářiče byly mezitím modifikovány, takže potomkům Lemurů už neuškodí.

Nakonec SOL vlétne do Peřeje. Během průletu do Ohně Hesp Grakenu dochází v lodi k otře-sům, které u posádky vyvolají mořskou nemoc. Po výletu z Peřeje se nejdříve SOL pokusí prole-tět šikem osmi tisíc strážných lodí Mundänů, ale Atlan je přesilou nepřátel donucen ke kapitulaci. Teprve když vypne ochranné štíty, zastaví Mundänové palbu. Jejich velitel Mun-3 Cugarittmo nechá loď zajistit a se svou družkou a Prorokem Myrkeetmem přijdou na palubu.

Nějakou dobu předtím vypráví Cugarittmo Serizza příběh svého života: Ve dvaceti třech le-tech se dospělý Cugarittomo jako Mun-12 vydal na palubě Válečné plástve z Dubensys do pět miliónů světelných let vzdálené galaxie Segafrendo, ve které Mundänové už 11 000 segafů bojují proti Galaktické Koruně.

Mundänové jsou vysocí 2,20 metru, jsou velice svalnatí, zavalití, humanoidní, mají šestiprsté ruce a světle hnědou, plastik připomínající kůží. Jejich mírová tvář je strohá a díky přečnívající-mu hornímu rtu působí naivně. Během boje se však jejich obličej otočí o sto osmdesát stupňů, a zpod černých, štětiny připomínajících vlasů se vynoří bojová tvář. V ní svítí žhnoucí oči, a z vy-čnívajících čelistí trčí čtyři řady ostrých zubů. Mundänové disponují zvláštním orgánem puxtor (zkráceně zvaným pux), jímž mohou vnímat iontové pole, vznikající v okolí jiných bytostí. Pux nejenže lokalizuje každého tvora v Mundänově okolí, ale navíc zjistí i jeho aktuální náladu. Ion-tová aura nepřátel Mundänů, půvabných, zlatovlasých humanoidů, kterým se říká Modří nebo ta-ké pohrdavě Slattysové, na Mundäny působí obzvlášť mocně. Vyvolává v nich však nezkrotnou agresivitu.

Cugarittmo je přímo posedlý touhou zabít svého prvního Modrého, avšak na příkaz Muna-7 Surgarra Schulungena si toho potěšení nesmí dopřát. Aniž by se kdy přímo střetl s jediným pro-tivníkem, je na základě svých výsledků povýšen na Muna-10 a velí nyní stovce bojovníků. Brzy poté se z něho stane Mun-9, jemuž je podřízeno již tisíc válečníků. Dostane se do sporu s Mu-nem-9 Heparttem, který si svou hodnost vydobyl díky zásluhám jiných. Cugarittmo ho vyzve k souboji a upoutá na sebe pozornost nadřízených, protože se během souboje ovládá tak dokona-le, že Herpartta porazí, ale neusmrtí.

Ani když se po vesmírné bitvě Dvojkalich Galaktické koruny s příslušníky vládnoucí kasty na palubě ukryje v soustavě Hollokon, se Cugarittmovi jeho velké přání nesplní. Na rozkaz mun-dänského vrchního velitelství je celá azylová planeta zničena munmoždířem a hyperkatapultem.

Na zpustošené planetě Cluxavven naváže Cugarittmo svůj první bezprostředním kontakt Modrým. Přitom ho tato bytost oklame, když za pomoci technických prostředků vyprojektuje umělou iontovou auru, aby tak Mundäna nalákala do pasti. Slavný Heroe Rezzaga3) ho však za-chrání a dá mu dokonce možnost zabít odmaskovaného protivníka osobně zabít. Setkání s Rezza-gou zapůsobí na Cugarittma hlubokým dojmem. Později získá loajalitu svých lidí, když se v je-jich prospěch zřekne možnosti zahubit několik dalších Modrých.

Se svou malou flotilou, níž jsou pouze dva Válečné prámy a osm Válečných nákladních lodí, zničí mladý Mundän Arnk-Ukonp, výzkumné zařízení Modrých, v němž se vyvíjela ultimativní zbraň schopná otočit průběh války. Cuvo, mundänský stratég, vrchní velitel sil v Segafrendu, po-výší Cugarittma do hodnosti Muna-5. Navíc mu podřídí proroka Myrkeetmeho. Myrkeetme dis-ponuje schopností nahlížet několik vteřin do budoucnosti, navíc má vnitřní oko z vesmírné sdělo-vací materie, které mu umožňuje sledovat kosmické pravděpodobnostní proudy4) . Tímto smys-lem předvídá, že má systému Copha-Oghan velký strategický význam pro Galaktické korunu. Cugarittmo letí k této sluneční soustavě ležící u jižního pólu Segafrenda a jeho tisíc lodí se střet-ně s jedenáctinásobnou přesilou nepřítele. Ačkoli disponuje jen malou silou, zadrží Modré do do-by, kdy přiletí posily a zničí loďstvo Galaktické koruny. Za tento čin je Cugarittmo povýšen do hodnosti Mun-4.

Jeho sen, stát se velitelem S-Zentrantenu být, se však nikdy nevyplní. Současně s jeho pový-šením na Muna-3 je odvelen k flotile, střežící tajemný průchod u Hesp Grakenu. Tuto bránu kdy-si nalezl prorok Oisherre. Myrkeetme mu objasní, že Hesp Graken ukrývá ve svém středu poklad života. Před dávnými časy to bylo sídlo ESTARTU, ale superinteligence tam již nežije. Cuga-rittmo se cítí odstrčený na vedlejší kolej. Rok na to dojde v sektoru Rondell k rozhodující bitvě mezi 630 000 mundänskými loděmi a poslední velkou flotilou Galaktické koruny5). Cugarittmo se střetu, který pro jeho soukmenovce skončí triumfálním vítězstvím, nemůže zúčastnit. Nadále udržuje morálku strážního loďstva a znovu a znovu posílá své křižníky do 1220 kilometrů široké brány – lodě se však vracejí naprosto zničené.

Dvacet let po bitvě v sektoru Rondell zastaví Cugarittmova flotila SOL.

Cugarittmo, požadující posily ze S-Zentrantenu KOMOKO, umístí na SOL dvě stě tisíc Mundänů a nutí Atlana, aby je odvezl do NACHTU. Ačkoli hrozí, že Dao-Lin-H'ay sama ztratí po příletu do NACHTU život (není potomkem Lemurů), snaží se vymyslet plán, jak Mom'Seri-mery upozornit na Mundäny na palubě SOLU. Zatímco SOL vlétne do peřejí, Ronald Tekener aktivuje zvláštní zapojení paratronového štítu činkovité lodi. Pole začne rudě zářit a změní se do tvaru kříže. Tímto způsobem varovaný Crom Harkanvolter nasadí proti SOL smrtící zářič, jemuž padnou za oběť všichni Mundänové na palubě. Navzdory očekávání Dao-Lin-H'ay a Icho Tolot smrtící individuální impulzy přežijí – ochrání je jejich aktivátorové čipy. Kartaniňanka však ztratí vědomí. Kromě Mundänů zemře šest Swoonů, kteří se zdržovali na palubě lodi. Jejich pozůstatky jsou vyslány směrem k okraji NACHTU. Mrtvoly Mundänů si odvezou Mom'Serimové.

Následně vletí SOL, které k vyplnění zadaného úkolu zbývá už jen sedmdesát osm segů (dvacet pět dnů), opět do peřejí6).