Perry Rhodan 2058 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2058
Název:V Zemi Dommrath
(Im Land Dommrath)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:30.1.2001
Vydáno v češtině: -
Čas děje: 1303 NGL = 4890
Trim Marath a Startac Schroeder - Druid zkoumá potenciál mutantů
Hlavní postavy románu:

Trim Marath - monochrom-mutant pozná vlastní moc

Startac Schroeder - teleportér si prohlíží cizí města v Zemi Dommrath

Keifan Sogho Nirwai'Mangolem - Druid zkoumá podstatu mutantů z Mléčné dráhy

Harim Katinkarut - průvodkyně cizinců se špičatýma ušima cítí obchod svého života

Při transmiterovém skoku z lokálního portálu Stuurmond k sektorovému portálu Rangkonova pých na Mindandaru, dostane Trim Marath strašlivou vizi umírání mutantů v Para-City. V hlavním městě planety Rangkonrabatu si Keifan Sogho Nirwai'Mangolem a jeho průvodci si pronajmou pokoj v noclehárně Jeensboog, protože transfer ke clustrovému portálu Zem'okhmo je možný teprve ve dvou dnech.

Mezitím co Druid v šesti hodinovém sezení vyšetřuje Startac Schroedera, aby přišel na stopu genové poruše monochrom-mutantů, podnikne Trim Marath výlet do města a připojuje se k mindandarské průvodkyni Harim Katinkarut, která nabídne, že mu bezplatně ukáže pamětihodnosti Rangkonrabatu. Mindandarové jsou jen 1.40 metru vysocí humanoidi s chundelatým obličejem a šestiprstýma rukama se dvěma palci. Protože Marath nedisponuje Do'Son, v Zemi Dommrathu používanou měnovou jednotkou, a proto nemůže zaplatit žádné vstupné, odvede ho Harim Katinkarut nakonec ke kobce Do'Tangulhai, Dommrathských apoštolů, kteří v její galaxii platí za strážce morálky.

Zde Terranec spatří v hale dvanáct apoštolů, kteří náleží k různým národům. U Caranesa, Couxhalského Druida, chobotnicové bytosti, hlízovitě působícího Furteolena a u plackovitě tvarovaného stvoření najde Marath také 1.80 metru vysokého humanoidního Berku'Tama a zvolí si ho jako kontatkní osobu. Svalnatý apoštol má hranatou lebku se silnou čelní deskou. Obličej je tvořen volně ležícími, škubajícícimi pletenci svalů, které začínají na krku a táhnou se až k čelní desce. Mezi nimi vystupují ústa s bílými rty a průhledná dvojice očí a vytváří nos se dvěma otvory. Ruce mají jeden palec pět širokých prstů. Ve jménech používají agresivní Berku'Tama slabiku Yos pro mužské pohlaví, zatímco Anu je pro ženské. Zvnějšku sice nejsou žádné pohlavní znaky poznat.

Apoštol Yos'Besamu, který Astronautickou revoluci označuje jako strašlivou chybu, vyjmenuje Marathovi tři dogma, které Do'Tangulhai slouží v souladu s vůlí Rytířů jako směrnice:

1. mír v Zemi Dommrath je nejvyšším statkem

2. svoboda obyvatel Země Dommrath má být co nejméně omezována, a to jen pouze pokud koliduje s prvním dogmatem

3. obyvatelé Země Dommrath tvoří mírné blahobytné společenství. Stálost tohoto blahobytu nemá být ohrožena. Nikdo nesmí být vyloučen ze společenství, pouze pokud koliduje s prvním nebo druhým dogmatem1).

Svou centrální úlohu vidí Apoštolové v tom, aby pomáhali trpícím nouzí, pronásledovaným a ponižovaným.

Když Harim Katinkarut po konci prohlídky města požaduje k Trim Marathově úžasu důrazně odměnu, uteče Terranec a vrátí se do Jeensboogu. Tam Keifan zatím ještě nezískal žádné další poznatky. Zdůrazňuje jen podobnost mutantské naprogramované genetické smrti s nákazou na Reyzeru II. Když nyní začne pomocí »polibku« pronikat do podvědomí Trima Maratha, aby zpřístupnil neznámé psionické nadání mutanta, začne se on neúmyslně bránit. Nakonec se kontakt podaří, a Trim Marath se zděšením cítí, jak Mlhový bojovník, psionicky vysoce stlačený Mlhový válečník, v jeho vnitřku přijímá vzhled.

Mezitím se také Startac Schroeder spojí s Harim Katinkarut. Dozví se, že velká světlá čočka na obloze je »Pochodeň válek«, pozůstatek 1.7 milionů světelných let od Dommrathu vzdálené galaxie Kohagen-Pasmereix, která byla před dávnými časy při kosmickém střetnutí roztavena na extrémně jasné mračno plazmy2). Když Harim Katinkarut žádá i Startac Schroedera o zaplacení, uteče mutant teleportací. Keifan ale nakonec odmění průvodkyni cizinců, když zavolá na pomoc Yos'Besamua.

Během skoku z Mindandaru do Zem'okhmo má Trim Marath znovu úzkostlivě působící vizi, ve které se tentokrát objeví hrozivý Mlhový válečník. Obrovský clusterový portál Zem'okhmo je zásobován energií dvě stě kilometrů tlustým paprskem přímo ze slunce. Končí v pět set kilometrů vysoké, jako vyrovnávací paměť sloužící, neviditelné sféře. Jako hrozící upomínka na zapojení Mindandaru do Astronautické revoluce vysí nad planetou loď Legie. V novém léčebném sezení, které skoro připomíná souboj, se Keifan znovu snaží uvolnit v Trim Marathovi dřímající psionický potenciál. Marath necítí žádnou změnu, ale má při následném přechodu clusterovým portálem Richgy VII v Checkaluru 0178 hrozivou vizi.

Protože je lokální portál z Yezzikan Rimba blokován Astronatickou revolucí, vybere si Keifan jako další cíl lokální portál Arnaff. Ze doby svého členství v Astronautické revoluci ví, že zemědělský svět obydlený Berku'Tama je zas a znovu navštěvován loděmi revoluce.

Mezi Startacem Schroederem a Trimem Marathem dojde k ostré rozmluvě, ve které teleportér zastává názor, že obyvatelé Země Dommrath díky Dommrathské síti požívají daleko více míru a svobody než v Mléčné dráze, zatímco jeho přítel Dommrath na základě neustálé kontroly a manipulace Rytíři označuje jako zlatou klícku.

Na Arnaffu naleznou tři společníci tři dvě stě metrů vysoké křižníky revolucionářů, které jsou nakládány roboty. Protože nevidí jinou možnost, jak se dostat na palubu, teleportuje se Startac Schroeder s oběma přáteli do CIKEBO. Výboj psí-enerige je ale revolucionáři zaměřený. Když je skupina zastavena ozbrojenými Berku'Tama, nechá Trim Marath neúmyslně vzniknout dva metry vysokého Mlhového válečníka, který revolucionářům psionickou vlnou odebere jakékoliv myšlenky na útok a následně zmizí. Ini'Caesu, panenská Berku'Tama, cítí nárazovou vlnu jako osvícení a cítí se proto k Trimu Marathovi zvláštním způsobem přitahovaná.

Velitelka CIKEBO Anu Rastevi je znepokojená psionickou silou obou cizinců, jejichž domovská galaxie, jak Keifan zdůrazňuje, je daleko vzdálenější než sousední galaxie Kohagen-Pasmereix a Gaansuhr. Splní ale Druidův požadavek odletět na Yezzikan Rimba. Z bezpečnostních důvodů zůstane CIKEBO mimo pás min, který obklopuje centrální planetu Astronautické revoluce. Po konci lineárního letu musí Keifan Sogho Nirwai'Mangolem, Trim Marath a Startac Schroeder proto 30. prosince 1303 NGL přejít hadicovitým spojovacím tunelem do malé kurýrní lodě.

Aktuální data:
24.9.2021
1566 před NGL
9. Prikur 18995 da Ark
10021 pzA
JD: 2459481.5
58421 dha-Tamar
 
rss kanál
GAMAVERZE!