Perry Rhodan 2018 (Německá obálka, 1. vydání)
© VPM KG.
Série:Perry Rhodan, svazek 2018
Název:Pád Koruny
(Der Untergang der Krone)
Autor:Ernst Vlcek
Cyklus:Thoregon / Solární rezidence
Vydáno poprvé:25.4.2000
Vydáno v češtině: -
Čas děje: kolem 18,4 – 18 milionů let př.n.l./ 1291 NGL = 4878 (palubní čas SOL)
Když Kym-Jorierové zemřeli - osud celé galaxie
Hlavní postavy románu:

Myles Kantor - nositel aktivátoru prodělá historii tisícileté války

Uba-Ayotar - mnich je nástrojem při zrození Růžové sféry

Sorrmo a Koridecc - dvě staré existence se rozhodnou pro spojení

Ralljar - Rostlinný otec nechá vzniknout Růžové sféře

Shaugagoo - Josmine je prvním vojevůdcem vojsk Koruny

Když La-Pharoke dá k dispozici příslušný projektor, podaří se Tangens Sokolovi společně se SENECOU 944.874.86 Segafu přečíst datový nosič, který lovci pokladů zachránily z trosek kosmologického divadla na Pragaendu1). Mylesovi Kantorovi a Tangensovi je jasné, že v obsahuje statisíciletí historických zpráv o historii ESTARTU, směs exaktních záznamů, extrapolace a spekulace serimeriských kosmologů:

Na druhé straně šedesáté sedmé planety slunce Auroch-Maxo se materializoval šedesát šest světelných sekund široký kosmických oblak z jemných částic. Rautakiskému vědeci Avy-Sonder, který se přiblížil ve svém kosmické lodi, inteligentní oblak oznámil, že se jmenuje Sorrmo a již více než sto tisíc let hledá vhodné místo, kde by vyklíčil a vytvořil ostrov míru. Teď už ale chce rozčarovaný poutník čekat na svůj konec. Spórový oblak je vyslýchán věštcem Rautakem, ale Sorrmoa v průběhu času se ztrácí stále více své hmoty a své rozměry.

Jednoho dne se ale objeví Korideccký motýl v soustavě Auroch-Maxo, polomateriální, semiorganická bytost, která je Sorrmovi svým způsobem příbuzná, ale nevyzařuje žádné podobné UHF záření jako kosmický oblak. Sorrmův mluvčí Alei-Gynosa zjistí, že motýl vzešel z národa Koriddec, který se vyvinul tak daleko, že jeho miliarda jedinců se přes deseti tisíciletími spojila k semimateriálnímu kolektivu. Sorrmo a Koridecc se sloučí a nastalé mocné psionické explozi vznikne superinteligence, pro kterou Korideccká substance zvolí jméno ESTARTU (neomezené štěstí).

Explozí je šedesát procent spórové hmoty rozházeno přes celé Segafrendo. Několik spór spadne na příhodné planety, vyklíčí tam a stanou se počátkem Rostlinných otců. Zbylých čtyřicet procent zahalí soustavu Auroch-Maxo jako pětidimenzionálně zářící, padesát světelných minut velký mrak čočkovité formy. Protože je tento oblak jako kotva pro ESTARTU nedostačující, driftuje novorozená superintelinge po sto tisíc světelných let širokém Segafrendu a hrozí jí, že bude stržena do hyperprostoru, než jí nakonec tisíce Rostlinných otců naleznou vhodné stanoviště. V dalších sto tisíci letech si vyvine inteligentní rostlinné společenství určitou pospolitost: motýlové se spirálovitým vzorem na křídlech, které ESTARTU nazývá Kym-Jorierové, protože jsou poprvé spatřeni na planetě Kym. Ti ESTARTU ještě dodatečně ukotví.

V následujících 200.000 letech svazuje sílící superinteligence národy Segafrenda k nejdříve ještě volné společenství, ke Galaktické Koruně. ESTARTU je sama o sobě její kmen, Rostlinní otci jako její prodloužené ruce jsou jejími větvemi, a lidé galaxie, Tharoidonové, Vaccuaové, Sattorové, Serimové, Lyndorané a další, tvoří její listoví.

Na Kymu přichází superinteligence do kontaktu se svým oblíbeným národem, Tharoidony, zatímco tam usazený Rostlinný otec Kiyono přiláká tharoidonskou badatelku Loe-Phaluka. Loe-Phaluka věnuje svůj domovský svět Tharoido superinteligenci a jejích cílům, vrací se pak zpět na Kym a zakládá u Kiyonoa misi a stává se první Kinyonskou mniškou.

O dvanáct let později vpadne robotický Serroah Verre se svými pět tisíc metrů dlouhými fragmentovými loděmi do Segafrenda. Tyto lodě se rozkládají na deset stejně velkých generálských fragmentů, které se sami o sobě sestávají z tisíců robotských vojáků. Po padesátileté válce je jasné, že jen Rostlinní otcové sami mohou přemoci robotského pána. Protože oni sami se nemohou dostat na palubu kosmické lodi, promění se bývalý Kinyonský mnich Sore-Formilag v příštích padesáti letech v robotské vojáky a nalákají jako dvojití agenti vládce Serrah Verreho na Kym. V psionické bitvě s Kinyono je robovládce zničen, ale s ním je zpustošena velká část Kymu, a Loe-Phaluka je zabita. Rostlinný otec sám ale přežije, zatímco Sore-Formilag dobrovolně ukončí svůj život.

Díky poznání, že militarizace Galaktické Koruny dává v sázku spirituálnost jedince, vytvoří ESTARTU z odštěpeného národa Josminů žoldnéry. Josminové mají dvě silné nohy a dvě štíhlé ruce se šesti prsty. Nos má tvar příčného elipsoidu, který je na obou koncích ukončen dvěma velkýma očima. Velká ústa sedí přímo na konci tlustého krku. Šest nepravidelných, kostnatých hrbolků vytváří na ploché lebce hřeben. Z pověření Ralljarse, Rostlinného otce z Brahabanu, se mnich Uba-Ayotar postará o to, že na Tytoa Ramos, čtvrté planetě systému Hotajar, je kontinet Tytosud přenechán Josminům. Deset tisíc žoldnéřů pod velením Shuagagoo je tam převezeno a začne se rychle množit.

O nějakou dobu později dostane Uba-Ayotar příkaz, aby Shuagagoo převezl k Ralljarovi na Brahabans. Tam vstoupí Josmine do velkého ovoce, na které Rostlinný otec přeměnil svou první Sférorůži. Technikové Koruny z ní vybudují bojovou loď, která je díky stísněné symbióze se svým jsminským pilotem prakticky nepřemožitelná. Je to ale jen prototyp pro bezpočet dalších Sférorůžích, které Ralljar vytvoří. Existence obrovských Sférorůží zesiluje nedůvěru a strach, se kterým se národy Galaktické Koruny staví k josminských Korunovým válečníkům. Strach je zvětšován tím, že se Josminové po své organické smrti změní na obelisk, který nevrhá žádný stín2).

O mnoho století později se materializují Irdukkové, hadovité bytosti s osmi končetinami a ještěrčí lebkou, se čtyřmi transportéry v centru Segafrenda. Transportéry, které ukradli technicky dalece vyvinutějšímu národy, disponuje Dimenzotransičním pohonem, který umožňuje skoky od centra galaxie k dalšímu3). Pod velením vůdce čeledi Indu'Rain-Camo dobyjí Irdukkové okamžitě v centrální oblasti ležící svět Norg-Kaskerů, Tharoidonských příbuzných, kteří jsou větší a mají hnědou kůži. Protože se Shuagagoovi a jeho Korunovým válečníkům podaří Irdukky porazit, aniž by uvrhli Norg-Kaskery do nebezpečí, dají národy Galaktické Koruny konečně důvěru Josminů.

Když starý serimerský kosmolog Fullome navštíví se svým žákem Minduosem Rostlinného otce Ralljara na Brahabanu, aby sepsal zprávu o stvoření Sférorůže, zjevuje se Heliot4) a informuje ESTARTU o tom, že v oblasti Hesp Graken vzniká Absolutní vakuum, které budují superinteligence tvořící Thoregon, aby zabránili zásahu kosmokratů. Když se ESTARTU rozhodne přidat k založení Thoregonu, terorizuje kosmokrat Arystes na Orllyndie, Xis na Jonello Voo IV, Kiyono na Kymu jakož i ostatní Rostlinné otce pomocní monstrózních postav s negativní aurou, dokud není na konferenci na Jonello Voo IV rozhodnuto, že se ESTARTU stáhne zpět do NACHTu, který se od stabilizace Absolutního vakuua zvětšuje.

Návrat ESTARTU do Nachtu donutí ale Serima Sinowa, präkognostiského kosmologa, k předpovědi, že v Segafrendu kvůli absenci superinteligence nastane ohrožení mocenským vakuuem.

A vskutku 3223 Segafů (293 let) po odsunu ESTARTU vpadnou do galaxie cizí flotily. Jsou ale Korunovými válečníky stejně bezproblémově odraženi, jako druhá invaze, která následuje o tisíc Segafů později (91 let).

Po 5125 Segafech (466 letech) míru se vynořují Mundänové, kteří zřejmě vedou válečné tažené proti galaxii Pikh-Delta, s bezpočtem lodí v Segafrendu, nejdříve ale bez náznaku agrese. Proto nevidí Korunoví válečníci následující přísné předpisy zádný důvod, aby proti Mundänům zasáhli. Na jejich výzvu, opustit Segafrendo, vetřelci ale nereagují.

Dvacátý třetí Segaf (druhý rok) jejich přítomnosti shromáždí Mundänové svou obrovskou flotilu u obřího slunce Cours, a Josminové je obklíčí se třemi miliony Sférorůží. Shromáždí se tam i jiné lodě Koruny, ve kterých se sdržují Co-Apriko a další členové tharoidonské vyšetřovací komise. Ve stínovém fenoménu se uprostřed Mundänské flotily vytvoří mocný a stále zesilující mentální depot, který zřejmě odpovídá superinteligenci K'UHGAR 5).

Nakonec opustí ESTARTU 944.8627.7 Segafu NACHT, aby lodě Koruny odstínila od vzrůstajícího psionického tlaku. V tento moment zažehnou Mundänové, kteří zřejmě chtěli ESTARTU nalákat do pasti, mentální depot, a vlna negativní psi-energie zaplaví Segafrendo. Nejen senzibilní Tharoidonové na u Coursu rozmístěných lodích jsou poškozeny, ale hlavně Rostlinní otcové. Kiyono je s celou planetou Kym zničen. Všude v galaxii zemřou miliardy Kym-Jorierů. ESTARTU, jejíž substance téměř úplně padne za oběť psionické rázové vlně, je od té doby nezvěstná.

Mundänové začínají nyní s masivním útokem proti světům Koruny. Dokonce ani velká ofenzíva Sférorůží nemůže válečníky Mundänů zadržet, protože jejich jednotky jsou rozptýleny po celém Segafrendu. Legendární S-Zentrantové MASMOKO6), KOMOKO, DANMOKO a MUNMOKO už národy Galaktické Koruny nidky nespatří. Se zvláštní vehemencí útočí Mundäni proti Tharoidonům. K prvním světům, kteří Mundänům padnou za oběť, se počítá Tytoa Ramos, základna Korunových válečníků, a Brahabans, sídlo Rostlinného otce Ralljara.

Shuagagooův následník Varuangue chce proto jako přiznání svého selhání spáchat sebevraždu a vyhledá Orllyndie. Zde mu Arystiský mnich Mua-Dobay vysvětlí, že ESTARTU dále žije v Kym-Jorierech, ale oba se musí dívat na to, jak poslední motýl v zahradě Rostlinného otce Arystese umírá7). Vášeň, s jakou naivní mnich Mua-Dobay od té doby bojuje proti Mundänům, přesvědčí Varuangueho o tom, že se on sám nesmí vzdát. Zakáže proto Josminům do té doby běžný rituál sebevraždy a popohání vojáky do dalších bojů.

Když válka trvá již více než 11.000 Segafů (1000 let), přivážejí Mundäné novou zbraň. Určité jejich hvězdné válce vytvoří při svém zničení strukturální trhlinu, přes kterou udeří multifrekvenční hyperzáření do přesného bodu na až dosud nepřemožitelných Sférorůžích. Lodě Korunových válečníků jsou nelítostně decimovány8).

V 944.8739.3 Segafu dochází v systému Torm-Karaend k obrovské bitvě, ve které Galaktická Koruna ztrácí více než 640.000 lodí. Jen několik set Sférorůží unikne zničení. Planety Tormium, Pragaend a Vazzaver, na kterých kosmologové Segafrenda hromadili nenahraditelné vědomosti o dějinách vzniku ESTARTU, jsou ale těsně před zničením zachráněni.

V naději, že budou moci vstoupit do ESTARTU, hledá posledních tři sta čtyřicet tři Korunových válečníků 944.8739.5 Segafu čestnou smrt v boji a postaví se u bezplanetárního rudého obřího slunce Rondell převaze čtvrt miliónu Mundänských lodí. Všechny Sférorůže jsou zničeny.

Ačkoliv galaktickové vědí, že ESTARTU později vybuduje novou mocenskou aglomeraci ve dvanácti galaxiích9), domnívá se Myles Kantor, že další existence superinteligence absolutně závisí na splnění úkolu SOL. Skuteně pak SENECA přichází 944.8741.8 Segafu k závěru, že SOL při svém pádu do minulosti dosáhla »časového intervalu«, ve kterém se dá vytvoři úplně nová budoucnost.

Aktuální data:
5.7.2022
1565 před NGL
29. Dryhan 18996 da Ark
10022 pzA
JD: 2459765.5
58422 dha-Tamar
 
rss kanál