Serrano

z Databáze Multiversa
planeta soustavy Anchorage.