Telsh-Dgromas-Go

z Databáze Multiversa
Guru, vrchní velitel obrany Taty.