Razta, Fentor

z Databáze Multiversa
generál, velitel Ruinového transmiteru